Prawo

Stanisław Radowicki

Klauzula sumienia

7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z konstytucją części przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Zarzuty NRL sprowadzały się do zbadania...

Czy lekarz jest funkcjonariuszem publicznym?

Mimo, że na tak postawione pytanie odpowiedź mogłaby się wydawać łatwa, to w rzeczywistości odnaleźć ją można dopiero po przeprowadzeniu pogłębionej analizy przepisów. Wiedza lekarzy na temat ich uprawnień zarówno w zakresie ochrony...

Pomoc chorym na hemofilię na Ukrainie

Sytuacja pacjentów na Ukrainie jest wyjątkowo trudna. Chorym na hemofilię próbuje przyjść pomocą polskie stowarzyszenie pacjentów, które zorganizowało w Polsce spotkanie przedstawicieli ministerstwa, lekarzy i pacjentów. Sytuacja chorych...

Lustracja konsultantów w ochronie zdrowia

Lustracja konsultantów w ochronie zdrowia

11 września 2014 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia. Zmienione przepisy mają na celu – jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy – wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotów doradczych...

klauzula sumienia

Klauzula sumienia w ujęciu prawnym

Ostatnio w mediach pojawiło się wiele dyskusji na temat klauzuli sumienia. Jak wygląda prawne uregulowanie tej kwestii w przypadku wykonywania zawodu lekarza? Weryfikując stanowiska zabierane w toku dysput przez przedstawicieli nauk medycznych,...

Dochodzenie roszczeń. Zdarzenie medyczne.

Dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Znowelizowana w 2011 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta umożliwia dochodzenie roszczeń w sprawach medycznych w nowy sposób,...