Przeczytaj teraz Zaprenumeruj bezpłatnie

Zmiany mają służyć zachęcaniu lekarzy do podejmowania szkolenia

Katarzyna Pinkosz: Czy problematyka diagnostyki patomorfologicznej jest ujęta w kształceniu podyplomowym lekarzy?

Wiceminister Zdrowia: Józefa Szczurek-Żelazko:

Tematyka dotycząca nauki patomorfologii została ujęta w szkoleniu przeddyplomowym, zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Wspomniane standardy przewidują kształcenie z zakresu nauk przedklinicznych obejmujące zagadnienia patologii narządowej, obrazów makro- i mikroskopowych oraz przebiegu klinicznego zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach.

Katarzyna Pinkosz: W Polsce od wielu lat brakuje patomorfologów, stąd przedłużający się czas oczekiwania pacjentów na wyniki badań patomorfologicznych. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje kroki, by zwiększyć liczbę lekarzy patomorfologów?

Wiceminister Zdrowia: Józefa Szczurek-Żelazko:

Na wstępie warto podkreślić, że liczba lekarzy patomorfologów systematycznie rośnie – w 2018 roku przybyło 69 lekarzy tej specjalności w porównaniu z 2010 rokiem. Aktualnie bazę szkoleniową stanowi dla nich 65 jednostek akredytowanych, w których znajduje się łącznie 255 miejsc szkoleniowych. Obecnie w trakcie specjalizacji przebywa dodatkowo 155 lekarzy.

Diagnostyka patomorfologiczna jest ważnym elementem procesu diagnostycznego, z tego względu patomorfologia została wyróżniona wśród dziedzin priorytetowych. Lekarze, którzy wybiorą priorytetowe dziedziny medycyny, w m.in. patomorfologię, jako przedmiot specjalizacji rezydenckiej, mają szansę na starcie otrzymać wyższe wynagrodzenie. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza rezydenta w dziedzinach priorytetowych wynosi 4700 zł w pierwszych 2 latach zatrudnienia, a w przypadku zakwalifikowania się w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu w 2018 r. wzrasta do 4875 zł, z kolei po 2 latach zatrudnienia osiąga pułap 5300 zł. Takie zmiany mają służyć zachęceniu lekarzy do podejmowania szkolenia m.in. w dziedzinie patomorfologii.

Weszły w życie także przepisy dotyczące podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzom specjalistom do wysokości nie mniejszej niż 6750 zł, co stanowi dla nich dodatkowy zastrzyk środków finansowych.

Wprowadziliśmy do programów specjalizacyjnych dodatkowe 6 dni na samokształcenie lekarza bez przedłużania czasu trwania specjalizacji. Dookreślimy też, że okres odpoczynku po zakończeniu pełnienia dyżuru przez lekarza nie powoduje wydłużenia jego szkolenia specjalizacyjnego, co przerwie długotrwały administracyjny proces wydawania przez ministra zdrowia lub wojewodę zgody w tej sprawie.

Obecnie pracujemy nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która będzie przewidywać nowe propozycje rozwiązań służące temu, aby szkolenia specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny stały się bardziej dostępne dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, bez uszczerbku dla jakości kształcenia specjalizacyjnego. Planujemy zmiany dotyczące sposobu kwalifikacji na wolne miejsca specjalizacyjne – dotychczasowy wojewódzki rozdział miejsc zastąpi centralny elektroniczny nabór na miejsca specjalizacyjne dostępne w całym kraju. Chcemy zmniejszyć biurokrację dotyczącą dokumentowania przebiegu szkolenia poprzez jednorazowe zaliczanie rocznych etapów szkolenia przez kierownika specjalizacji. Ponadto w planach jest urealnienie katalogu procedur medycznych wymaganych do wykonania oraz uproszczenie ich dokumentowania.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza