DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Dysbacteriosis / Dysbakterioza – lekcja angielskiego

Podziel się treścią:

 

Dysbacteriosis / dysbakterioza. Rozmowa z mamą małej pacjentki.

 

Patient?s mom:
Good morning, doctor.

Doctor:
Good morning, madam. How can I help you?

Patient?s mom:
I am very concerned about the number and appearance of my baby?s stools. Victoria does pile even several times a day. I know this is probably nothing weird considering that my daughter is exclusively breastfed, but her defecation used to be much rarer some time ago. Her stools contain lots of mucus and are green. They do not seem normal.

Doctor:
Does she have any other distressing symptoms?

Patient?s mom:
Actually, no, she doesn?t. She eats normally, she doesn?t cry more than usual? About 5 weeks ago she had a strong upper respiratory track infection and she
took an antibiotic, but now she looks really fine.

Doctor:
All right, undress Victoria, please.

 

After the examination

Doctor:
I have noticed two worrisome issues. First of all, her anterior fontanelle is much bigger than it should be at Vistoria?s age. The second problem is a very poor weight gain. She has gained only 400 grams since your last visit 6 weeks ago. If you look at the weight percentile chart for baby girls and put Victoria?s values on it, you will see that she?s gained much less than she ?should?. I?m going to order some additional tests for your daughter. I think we should check blood morphology, vitamin D as well as calcium, phosphate and alkaline phosphatase levels. Urine and stool tests will be also necessary. We should check if there are any parasites or pathological flora.

 

Next visit

Doctor:
Victoria has vitamin D level just on the lower limit of normal. Blood levels of calcium, phosphate, and alkaline phosphatase confirm vitamin D deficiency. We have to increase the daily vitamin D supplementation dose. What?s more, Victoria has candidiasis. There was Candida albicans found in the stool sample. I think that she may suffer from dysbacteriosis. This is a condition with microbial imbalance inside the body. I think that nystatin therapy will be necessary, but the proper probiotics will be even more important.

TŁUMACZENIE:

Mama pacjentki:
Dzień dobry, doktorze.

Lekarz:
Dzień dobry pani. Jak mogę pomóc?

Mama pacjentki:
Jestem bardzo zaniepokojona ilością oraz wyglądem kupek mojego dziecka. Wiktoria robi kupkę nawet kilkanaście razy dziennie. Wiem, że prawdopodobnie nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że moja córka jest karmiona wyłącznie piersią, ale jej wypróżnienia były o wiele rzadsze jakiś czas temu. Jej kupki zawierają dużo śluzu i są zielone. Nie wyglądają normalnie.

Lekarz:
Czy występują jakieś inne niepokojące objawy?

Mama pacjentki:
W zasadzie nie. Je normalnie, nie płacze więcej niż zwykle? Około 5 tygodni temu miała silną infekcję górnych dróg oddechowych i wzięła antybiotyk, ale teraz wygląda naprawdę w porządku.

Lekarz:
Dobrze, proszę rozebrać Wiktorię.

 

Po badaniu

Lekarz:
Zauważyłem dwie niepokojące kwestie. Po pierwsze, jej ciemiączko przednie jest o wiele większe niż powinno być w Wiktorii wieku. Drugi problem to słaby przyrost masy ciała. Przybrała tylko 400 gramów od czasu ostatniej wizyty 6 tygodni temu. Jeśli spojrzy pani na wagową siatkę centylową dla dziewczynek i odłoży na niej wartości Wiktorii, zobaczy pani, że przybrała o wiele mniej niż ?powinna?. Zlecę kilka dodatkowych badań dla pani córki. Myślę, że trzeba sprawdzić morfologię, stężenie witaminy D, a także wapnia, fosforanów oraz fosfatazy alkalicznej. Badanie moczu oraz stolca będzie również konieczne. Powinniśmy sprawdzić, czy są obecne jakieś pasożyty lub patologiczna flora.

 

Następna wizyta

Lekarz:
Wiktoria ma stężenie witaminy D dokładnie na granicy normy. Stężenia wapnia, fosforanów oraz fosfatazy alkalicznej we krwi potwierdzają niedobór witaminy D. Musimy zwiększyć dobową dawkę suplementu z witaminą D. Co więcej, Wiktoria ma kandydozę. Znaleziono Candida albicans w próbce kału. Myślę, że może mieć dysbakteriozę. Jest to przypadłość polegająca na zachwianiu równowagi mikrobiologicznej w organizmie. Myślę, że terapia nystatyną będzie konieczna, ale odpowiednie probiotyki będą nawet ważniejsze.

 

 

SŁOWNICZEK:

  • to do pile [t? du pa?l] ? kol. wypróżniać się
  • exclusively breastfed [?k?sklus?vli ?br?stfed] ? karmiony wyłącznie piersią
  • distressing [d??str?s??] ? niepokojący worrisome [?w?ris?m] ? niepokojący
  • anterior fontanelle [?n?t??ri?r f?ntn??l] ? ciemiączko przednie
  • percentile chart [p?r?s?nta?l t??rt] ? siatka centylowa
  • parasite [?p?r?sa?t] ? pasożyt
  • candidiasis [k?nd??da??s?s] ? kandydoza[/notification]
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D