DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

LONSURF? w terapii raka jelita grubego

Podziel się treścią:

 

Firma Servier uzyskała pozytywną opinię CHMP dla preparatu LONSURF? (triflurydyna/tipiracyl) w terapii opornego na leczenie przerzutowego raka jelita grubego

Podstawą wydania rekomendacji były wyniki badania RECOURSE, które pokazało poprawę przeżywalności chorych z nowotworem opornym na leczenie

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) wydał pozytywną opinię na temat stosowania preparatu LONSURF? (triflurydyna/tipiracyl), w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (ang. metastatic colorectal cancer ? mCRC), którzy otrzymali wcześniej inne dostępne leczenie, w tym chemioterapię fluoropirymidynami, oksaliplatyną i irynotekanem oraz terapię inhibitorami VEGF i inhibitorami EGFR, bądź też nie kwalifikują się do tego typu leczenia.
? Pozytywna opinia CHMP dotycząca preparatu LONSURF oznacza dla nas rozpoczęcie pracy w nowym obszarze, jakim jest terapia guzów litych, a co ważniejsze, stanowi ważny krok w leczeniu chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego ? powiedział dr Patrick Therasse, dyrektor ds. rozwoju w onkologii w firmie Servier. ? Pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie reagują na standardowe leczenie, mają obecnie bardzo ograniczony wybór opcji terapeutycznych. W związku z tym, dostępność doustnego leku, który może poprawić przeżywalność, będzie dla nich stanowić istotną korzyść.

Podstawą pozytywnej opinii CHMP były wyniki badania RECOURSE ? międzynarodowego badania klinicznego III fazy, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo. Badano w nim skuteczność i bezpieczeństwo preparatu LONSURF, w grupie 800 chorych, którzy otrzymali uprzednio inną terapię przerzutowego raka jelita grubego. W badaniu tym pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa chorych, u których stosowano najlepsze leczenie podtrzymujące i LONSURF była porównywana z grupą chorych, którzy otrzymywali najlepsze leczenie podtrzymujące i placebo. Badanie wykazało statystycznie istotną poprawę w zakresie pierwszoplanowego kryterium oceny skuteczności tj. czasu przeżycia całkowitego (OS), w grupie pacjentów, którzy otrzymywali LONSURF. Wykazano redukcję ryzyka zgonu o 32% w porównaniu do grupy kontrolnej (HR=0,68; 95% CI: 0,58-0,81; p<0,001), oraz wydłużenie mediany czasu przeżycia całkowitego (OS) o 1,8 miesiąca (7,1 miesiąca dla preparatu LONSURF wobec 5,3 miesiąca dla placebo). Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych (? 30%) u chorych przyjmujących LONSURF należały: neutropenia, nudności, uczucie zmęczenia, anemia i leukopenia.i,ii

Zaktualizowana analiza OS (obejmująca 89% zdarzeń), którą przedstawiono na tegorocznym kongresie ASCO GI, potwierdziła znaczące klinicznie i istotne statystycznie korzyści w zakresie czasuprzeżycia ze stosowania preparatu LONSURF stosowanego w połączeniu z najlepszym leczeniem podtrzymującym w porównaniu do placebo stosowanego z najlepszym leczeniem podtrzymującym. Znalazło to odzwierciedlenie we względnym zmniejszeniu ryzyka zgonu o 31% oraz wydłużeniu mediany przeżywalności o dwa miesiące. Mediana wskaźnika OS wyniosła 7,2 miesiąca w grupie chorych otrzymujących LONSURF wraz z najlepszym leczeniem podtrzymującym wobec 5,2 miesiąca w grupie placebo z najlepszym leczeniem podtrzymującym (HR=0,69; 95% CI: 0,59-0,81; p<0,0001), co odpowiada rocznym wskaźnikom przeżycia w obu grupach na poziomie odpowiednio 27,1% oraz 16,6%.2,iii

Pozytywna opinia CHMP stanie się teraz przedmiotem oceny Komisji Europejskiej, a w przypadku wydania przez nią pozwolenia na dopuszczenie do obrotu LONSURF zostanie zatwierdzony do stosowania w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii.

W czerwcu 2015 roku firma Servier zawarła z Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. wyłączną umowę licencyjną w sprawie rozwoju i komercjalizacji preparatu LONSURF. Zgodnie z tą umową, Servier zajmie się wprowadzaniem tego leku do obrotu w Europie i innych krajach, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku i całej Azji. Taiho Pharmaceutical zachowuje prawa do rozwoju i komercjalizacji preparatu LONSURF w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i całej Azji, a także do wytwarzania i dostarczania tego produktu.

Informacje o przerzutowym raku jelita grubego

Potrzeby zdrowotne w zakresie terapii raka jelita grubego (ang. colorectal cancer ? CRC) pozostają w dużym stopniu niezaspokojone. W 2012 roku, nowotwór ten był drugim co do częstości powodem zgonów z przyczyn onkologicznych w Europie ? w jego następstwie zmarło 215 tys. osób.iv U około 25% chorych z pierwotnym rozpoznaniem CRC z przerzutami oraz u prawie 50% ogółu chorych na ten typ nowotworu dochodzi do przerzutów.v Przekłada się to na bardzo wysoki wskaźnik zgonów: pięcioletnia przeżywalność chorych z rozpoznanym przerzutowym rakiem jelita grubego w IV stadium wynosi około 11%.vi

W 2013 roku w Polsce liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego wynosiła 17,5 tys. (9,5 tys. mężczyzn. i ponad 7,9 tys. Kobiet). Od 1980 roku nastąpił prawie 4-krotny wzrost liczby zachorowań u mężczyzn i około 3-krotny u kobiet. Umieralność z powodu nowotworów jelita grubego w Polsce jest wśród mężczyzn wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku). Wśród kobiet umieralność na raka jelita grubego jest nieznacznie wyższa niż średnia dla Europy.7

Informacje o preparacie LONSURF

Preparat LONSURF jest obecnie dostępny w Japonii w leczeniu nieoperacyjnego zaawansowanego lub nawracającego CRC oraz w Stanach Zjednoczonych w leczeniu chorych z przerzutowym CRC, którzy byli wcześniej poddani chemioterapii fluoropirymidynami, oksaliplatyną lub irynotekanem, terapii biologicznej anty-VEGF bądź, w przypadku genów RAS typu dzikiego (niezmutowanych), terapii ukierunkowanej na EGFR.vii,viii LONSURF to złożony doustny lek przeciwnowotworowy, który zawiera triflurydynę (FTD-analog nukleozydu timidyny o działaniu przeciwnowotworowym) i tipiracyl (TPI). Zasadniczy mechanizm działania tego leku jest odmienny niż w przypadku fluoropirymidyn. FTD to analog nukleozydu o działaniu przeciwnowotworowym, który zostaje włączony bezpośrednio do DNA, wpływając na jego funkcje. Stężenie FTD we krwi jest z kolei regulowane przez związek TPI, który jest inhibitorem fosforylazy tymidynowej, czyli enzymu rozkładającego FTD.

 

 1. Mayer RJ i wsp. Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2015; 372:1909-19
 2. LONSURF. Charakterystyka Produktu Leczniczego
 3. TAS-102 versus placebo plus best supportive care in patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard therapies: Final survival results of the phase III RECOURSE trial. J ClinOncol 34, 2016 (suppl 4S; abstr 634) Dostępny w Internecie: http://meetinglibrary.asco.org/content/159397-173 [dostęp: luty 2016]
 4. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J i wsp. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49: 1374?1403
 5. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2014) 25 (suppl 3): iii1-iii9
 6. American Cancer Society. Colorectal Cancer. Dostępny w Internecie: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-survival-rates [dostęp: luty 2016]
 7. FDA News Release. FDA approves new oral medication to treat patients with advanced colorectal cancer. 22 September 2015. Dostępny w Internecie: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm463650.htm [dostęp: luty 2016]
 8. Taiho Pharma. Taiho’s Lonsurf? (trifluridine and tipiracil hydrochloride) Tablets Approved in Japan for Treatment in Advanced Metastatic Colorectal Cancer. Dostępny w Internecie: http://www.taiho.co.jp/english/news/20140324.html [dostęp: luty 2016]
  7 Krajowy Rejestr Nowotworów. www.onkologia.org.pl
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D