DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Posłanka Katarzyna Sójka: Teraz pediatria!

Podziel się treścią:

 

Posłanka Katarzyna Sójka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Pediatrii

Pediatria, zajmująca się niemowlętami, dzieć­mi i młodzieżą, wymaga niezwykłej uwagi, pod pewnymi względami odmiennej dbałości o pacjenta, jest bardzo trudną i ważną częścią medycyny. Choroby wieku dziecięcego mają również pewną swoistość w kwestii diagnostyki i leczenia. Mimo że wiele dobrego dzieje się w medycynie ? również dziecięcej, dzisiaj jest czas na to, by przyj­rzeć się potrzebom najmłodszych i wskazać kierun­ki najpilniejszych potrzeb.

Ostatnio impulsem dla rozwo­ju pediatrii są ogłoszone przed ty­godniem duże środki z Funduszu Medycznego. To ponad 3,1 mld zł na duże inwestycje w infrastruk­turę szpitalną, które trafią do 14 szpitali w Polsce. Ostatnie lata to również istotne, dodatkowe środ­ki przeznaczone na leczenie i rato­wanie życia dzieci ? 550 mln zł. Mi­nisterstwo Zdrowia przeznaczyło na ratunkowy dostęp do techno­logii lekowych ok. 100 mln złotych. Sukcesem jest również wprowa­dzenie przez MZ zmian dotyczą­cych, dzisiaj już kompleksowego, podejścia do pacjentów z SMA. Mamy refundowaną, możliwie naj­wcześniejszą dla małego pacjenta, diagnostykę w ramach badań przesiewowych noworodków, ale w kontynuacji mamy też refundację trzech istnieją­cych terapii w rdzeniowym zaniku mięśni.

Mimo to nadal wiele kwestii organizacyjnych i prawnych wymaga pilnego rozwiązania i bieżące­go monitorowania postępu prac. Dlatego z grupą posłów z Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Oby­watelskiej i Lewicy powołałam Parlamentarny Ze­spół ds. Pediatrii. Chciałabym, by opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży była wyłączona z polityczne­go sporu, a jednocześnie by wspólnie było można ustalić największe potrzeby i jak najszybciej przeorganizować to, co dziś funkcjonuje słabo bądź w ogóle nie działa. Zespół Parlamentarny przyjrzy się i przeanalizuje, jak funkcjonują oddziały pedia­tryczne w Polsce, jak wygląda ich rozmieszczenie na mapie potrzeb oraz postara się ocenić, w jakich re­gionach należy wprowadzić zmiany.

Niezwykle istotną kwestią, której będziemy chcie­li się przyjrzeć i ocenić, jest funkcjonowanie od­działów psychiatrycznych dla dzieci w Polsce oraz kwestie hospitalizacji po próbach samobójczych. Młodzi pacjenci z tymi problemami zdrowotnymi muszą być szybko otoczeni profe­sjonalną opieką.

Środowisko lekarskie, a w zasa­dzie jednostki w szpitalu zarządza­jące finansami, zgłaszają problem zbyt niskich wycen procedur me­dycznych w pediatrii. Jest to kolejny istotny temat do rozmowy, by od­działy i szpitale pediatryczne mogły leczyć dzieci i młodzież w poczuciu bezpieczeństwa ekonomicznego swojej placówki.

Bardzo ważną kwestią jest też brak lekarzy specjalistów, bowiem młodzi lekarze rzadko decydują się na pediatrię. Myślę, że będzie to okazja do rozmo­wy z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowy­mi i wojewódzkimi oraz młodymi lekarzami. Celem bę­dzie wspólne wypracowanie systemu motywującego do pracy w tej specjalizacji. Brak pediatrów to problem wagi państwowej i mam wrażenie, że przyczynia się do tego nie tylko wysokość zarobków.

Głęboko wierzę, że pracy Zespołu Parlamen­tarnego ponad podziałami politycznymi będzie przyświecał jeden cel: wspólne dobro beneficjen­tów, czyli dzieci i młodych pacjentów. Czego nam wszystkim z całego serca życzę.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D