DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Firma Servier potwierdza trajektorię do 2025 roku dla realizacji celów na 2030 rok

Podziel się treścią:

 

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 5,327 mld EUR i w porównaniu z rokiem 2021/22 zwiększyły się o 9,2% (+12% przy SKW1), dzięki dużemu wzrostowi sprzedaży międzynarodowej
  • Na ten wynik złożył się wzrost sprzedaży zarówno leków markowych (4,041 mld EUR; +9,4%) jak i odtwórczych (1,286 mld EUR, +8,8%)
  • Bardzo wysokie przychody ze sprzedaży leków onkologicznych, przekraczające symboliczną granicę 1 mld EUR
  • Przełomowe osiągnięcia w onkologii w odniesieniu do niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych
  • Obszerne i obiecujące portfolio badawcze, niosące nadzieję pacjentom

27.02.2024

Suresnes (Francja) – Niezależna międzynarodowa grupa farmaceutyczna Servier opublikowała wyniki za rok finansowy 2022/23, podkreślając najważniejsze osiągnięcia w tym okresie, zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju.

Wybrane dane ze zaudytowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat
(wg MSSF, za rok zakończony 30 września 2023 roku)

(w mln EUR)2022-20232021-2022ZmianaWzrost
przy SKW[1]
Skonsolidowane przychody5 3274 876+9,2%+12,0%
  Przychody ze sprzedaży leków markowych4 0413 694+9,4%+13,2%
  Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych1 2861 182+8,8%+9,4%
EBITDA1 015859+18,1%
  Marża EBITDA19,1%17,6%+1,5 pp.
Zysk operacyjny przed zdarzeniami nadzwyczajnymi529442+19,7%
Zysk netto– 623192nd.

– W roku 2022/23 firma Servier osiągnęła dobre wyniki w oparciu o innowacyjne portfolio w onkologii oraz skuteczną strategię innowacji przyrostowych w obszarze kardiologii i metabolizmu wraz z chorobami żył stwierdził Olivier Laureau, Prezes firmy Servier. – Nasze wysiłki wzmocniło uzyskanie kolejnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Poprawiliśmy także perspektywy tworzenia innowacji poprzez obiecujące, ukierunkowane portfolio projektów badawczych, przede wszystkim w onkologii. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Grupy za ich codzienną pracę na rzecz pacjentów. Jestem przekonany, że osiągniemy wyznaczone na 2025 rok cele, z determinacją i optymizmem realizując plan strategiczny firmy Servier do 2030 roku.

W roku finansowym 2022/23, skonsolidowane przychody Grupy Servier zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 9,2%, osiągając poziom 5,327 mld EUR. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost sprzedaży leków markowych i odtwórczych Grupy na całym świecie, pomimo niekorzystnego wpływu ujemnych różnic kursowych na przychody na poziomie 2,7% (tj. -132 mln EUR w roku 2022/23 wobec dodatnich różnic kursowych w wysokości 140 mln EUR w poprzednim roku). Jednak w niektórych krajach Grupie udało się dostosować ceny leków do inflacji, co w ujęciu rocznym miało pozytywny wpływ na przychody na poziomie 0,6% (wobec niekorzystnego wpływu w wysokości 1% w roku 2021/22).

Przychody ze sprzedaży leków markowych w roku finansowym 2022/23 wyniosły 4,041 mld EUR, co w porównaniu z rokiem 2021/22 oznacza wzrost o 9,4%. Przychody ze sprzedaży leków odtwórczych zwiększyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o 8,8%, osiągając w roku 2022/23 poziom 1,286 mld EUR.

W roku finansowym 2022/23 zysk EBITDA wyniósł 1,015 mld EUR, przy marży 19,1% (wobec 17,6% w roku poprzednim), co oznacza wzrost o 156 mln EUR. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost sprzedaży w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów w ciągu roku w obrębie całej Grupy. Skonsolidowany wynik netto za rok finansowy 2022/23 zamknął się stratą w wysokości 623 mln EUR, do czego przyczynił się głównie wyrok sądu apelacyjnego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie dotyczącej leku Mediator, wyższy zapłacony podatek dochodowy w ciągu roku oraz płatności za osiągnięcie kluczowych etapów wynikające z niedawno dokonanych przez Grupę przejęć.

– Wyniki za rok 2022/23 potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów na 2025 rok, co jest kluczowym warunkiem realizacji drugiego etapu naszej strategii, obejmującego okres do 2030 roku – podkreślił Pascal Lemaire, Wiceprezes ds. Finansów w firmie Servier. – Grupa jest w stanie zrealizować wyznaczone do 2025 roku cele: przychody w wysokości 6 mld EUR oraz EBITDA na poziomie 1,3 mld EUR (tj. 21,7% przychodów). Natomiast do 2030 roku dążymy do osiągnięcia przychodów w wysokości 8 mld EUR, przy marży EBITDA na poziomie ponad 30%. Grupa zamierza przyspieszyć dynamikę przekształceń, aby w dłuższej perspektywie zagwarantować sobie niezależność i możliwość budowania wartości.

Znaczący wzrost sprzedaży międzynarodowej – filia Servier w USA na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży

Przychody Grupy Servier osiągane poza Unią Europejską stanowiły 56,6% skonsolidowanych przychodów i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 10,1%. Dynamicznie rośnie sprzedaż na kontynencie amerykańskim, gdzie przychody zwiększyły się o 244 mln EUR (tj. 27,9%), osiągając poziom 1,119 mld EUR, co stanowiło 21% całkowitych przychodów Grupy. Filia Servier w Stanach Zjednoczonych utrzymuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży. W roku 2022/23 przychody ze sprzedaży leków markowych w USA wyniosły w 635 mln EUR. Przychody osiągane w Unii Europejskiej stanowiły 43,4% skonsolidowanych przychodów Grupy i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyły się o 8,1%.

Przychody ze sprzedaży leków markowych we Francji wyniosły 181 mln EUR, co stanowiło 3,4% całkowitych przychodów Grupy. Jednocześnie w omawianym okresie na Francję przypadło 59%[2] nakładów inwestycyjnych, które zostały przeznaczone głównie na działalność badawczo-rozwojową i wytwórczą. W tym kraju jest wytwarzana większość (96,5%) substancji czynnych do produkcji markowych leków Servier. W ostatnich pięciu latach Grupa zainwestowała tam ponad 800 mln EUR, co obrazuje stałe dążenie firmy Servier do długofalowego budowania wartości we Francji.

Dzięki przemysłowej sieci 16 zakładów wytwórczych w różnych krajach, w roku finansowym 2022/23 Grupa sprzedała na całym świecie ponad 1,2 mld opakowań leków. 

Umocnienie pozycji Grupy w obszarze trudnych w leczeniu nowotworów

Rok finansowy 2022/23 przyniósł znaczące osiągnięcia w onkologii, potwierdzające dążenie Grupy do rozwijania przełomowych, innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na rzadkie i trudne w leczeniu nowotwory. W efekcie, znacznie wzrósł udział onkologii w przychodach ze sprzedaży, osiągając w roku 2022/23 poziom 20,2% skonsolidowanych przychodów (wobec 17,4% w roku 2021/22). Dzięki wysokiej sprzedaży leków onkologicznych, Grupa osiągnęła w tym obszarze przychody w wysokości 1,075 mld EUR – realizując wyznaczony do 2025 roku cel strategiczny dwa lata przed terminem.

Przyczynił się do tego znaczący wzrost sprzedaży preparatu Iwosydenib-tabletki – o 48,1% w porównaniu z poprzednim rokiem (do 379 mln EUR). Iwosydenib-tabletki to lek ukierunkowany na zmutowane formy dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1). Został już zatwierdzony do stosowania w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia – AML) i raka dróg żółciowych (ang. cholangiocarcinoma – CCA) w wielu krajach świata, w tym Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Australii i Chinach (z wyłączeniem CCA).

W maju 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła produkt leczniczy Iwosydenib-tabletki do stosowania w dwóch wskazaniach: w skojarzeniu z azacytydyną, w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu kodującego IDH1, którzy nie kwalifikują się do standardowej chemioterapii indukcyjnej, a także w monoterapii, w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym CCA z mutacją IDH1, którzy byli wcześniej leczeni co najmniej jedną linią terapii systemowej. Wydane przez Komisję Europejską pozwolenie obowiązuje w 27 państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. To pierwszy i jedyny lek ukierunkowany na mutację IDH1 zarejestrowany w Europie w tych dwóch wskazaniach.

Do wzrostu w obszarze onkologii przyczynił się także dynamiczny wzrost sprzedaży preparatu Oncaspar® (stosowanego w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej) o 30,7%, do poziomu 379 mln EUR, a także leku triflurydyna – tipiracyl  (stosowanego w terapii uprzednio leczonego przerzutowego raka jelita grubego oraz przerzutowego raka żołądka), z przychodami na poziomie 174 mln EUR.

Wszystkie te czynniki wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w onkologii. Dzięki przeznaczaniu na onkologię blisko 70% całkowitego budżetu na badania i rozwój, firma Servier oferuje obecnie pacjentom siedem leków onkologicznych w obszarach o dużych niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych. Ponadto, znaczące inwestycje Grupy przełożyły się również na obiecujące portfolio 35 projektów badawczych w obszarze onkologii (według stanu na styczeń 2024 roku).

Globalny lider w obszarze chorób przewlekłych, wspierający przestrzeganie zaleceń

Wśród globalnych firm farmaceutycznych Servier zajmuje piąte miejsce w kardiologii, a drugie pod względem leków na nadciśnienie[3]. Przychody ze sprzedaży leków markowych w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorób żył stanowiły 52,8% skonsolidowanych przychodów Grupy. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na sprzedaż w tym obszarze są przede wszystkim innowacje o charakterze przyrostowym i rozwój leków złożonych (o ustalonej dawce), dzięki którym pacjenci cierpiący na liczne schorzenia przewlekłe mogą przyjmować różne preparaty w jednej tabletce.

W lipcu 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała zaktualizowaną listę leków o podstawowym znaczeniu dla zaspokojenia najważniejszych potrzeb zdrowotnych populacji światowej. Po raz pierwszy na liście znalazł się jeden z dostarczanych przez firmę Servier leków złożonych o ustalonej dawce – preparat, który zawiera w jednej tabletce trzy substancje czynne: peryndopryl, amlodypinę i atorwastatynę, jest stosowany do jednoczesnej terapii kilku chorób układu krążenia. Sprzedaż innego leku złożonego (peryndopryl z indapamidem i amlodypiną), najczęściej przepisywanego trójskładnikowego leku złożonego obniżającego ciśnienie na świecie[4], osiągnęła w roku 2022/23 poziom 253 mln EUR.

Zgodnie z naszą misją jako firmy farmaceutycznej, która współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów, dążymy do wykorzystywania wszelkich rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. W tym zakresie, w 2023 roku Grupa zrealizowała na całym świecie blisko 50 projektów we współpracy z organizacjami pacjentów. Firma Servier współpracuje także z partnerami zewnętrznymi w rozwoju „asystentów cyfrowych” – aplikacji lub narzędzi monitorujących, które wspierają pacjentów na wszystkich etapach leczenia, od rozpoznania po obserwację.

Trzeci rok z rzędu, wiodącym lekiem markowym Servier był preparat zawierający flawonoidy, stosowany w terapii niewydolności żylnej, ze sprzedażą w roku 2022-23 na poziomie 594 mln EUR. Preparat zawierający flawonoidy jest globalnym liderem wśród preparatów wenotonicznych zarówno pod względem wartości jak i wielkości sprzedaży[5].

Działalność w zakresie leków odtwórczych oparta o lokalnych liderów

Pomimo wpływu klauzuli bezpieczeństwa we Francji oraz nowych przepisów na Węgrzech, wzrosły również przychody ze sprzedaży leków odtwórczych – o 8,8% w ujęciu rocznym, do poziomu 1,286 mld EUR. Dowodzi to skuteczności naszej strategii w tym obszarze. Obecnie, Grupa Servier oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, obejmujących większość schorzeń. Sprzedażą tych leków w określonych regionach świata zajmują się cztery spółki zależne: EGIS – w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab – w Brazylii, Swipha – w Nigerii oraz Biogaran – lider w segmencie generycznym we Francji.

Czwarty rok z rzędu firma Biogaran utrzymała wiodącą pozycję we Francji, osiągając w roku finansowym 2022/23 udział w rynku leków odtwórczych na poziomie 32%[6]. Przyczyniły się do tego następujące czynniki: utrzymanie dynamiki we wprowadzaniu nowych produktów (27 w 2023 roku), solidna marka oraz strategiczny nacisk na zapewnienie dostępności leków dla pacjentów w warunkach napięć globalnych – dzięki oferowaniu głównie leków wytwarzanych we Francji (50%) i Europie (90%). Biogaran zamierza kontynuować bezprecedensową dywersyfikację działalności, koncentrując się na rynku leków dostępnych bez recepty oraz opatrunków na rany. Ponadto, firma chce osiągnąć pozycję istotnego podmiotu na rynku leków biopodobnych, z szeroką ofertą produktów, wykorzystując nowelizację francuskiej ustawy o finansowaniu ubezpieczeń społecznych (PLFSS) z 2024 roku, która pozwala farmaceutom automatycznie proponować zamienniki leków.

Efektywna działalność badawczo-rozwojowa wspierająca innowacje dla dobra pacjentów

Aby zapewnić stabilny rozwój innowacji, firma Servier opracowała strategię działalności badawczo-rozwojowej, opartą na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz współpracy naukowej, medycznej i cyfrowej z partnerami zewnętrznymi w celu coraz lepszego odpowiadania na niezaspokojone potrzeby pacjentów. Ta strategia opiera się na czterech kluczowych czynnikach:

1.   Ambitna i ukierunkowana działalność badawczo-rozwojowa bazująca na własnym portfolio projektów badawczych Grupy

Uwzględniając aktualną ścieżkę prac badawczo-rozwojowych, do 2025 roku firma Servier wprowadzi na rynek nową cząsteczkę.

W ramach 36 projektów na etapie rozwoju klinicznego oraz 25 projektów w fazie badań przedklinicznych (wg stanu na styczeń 2024 roku), firma Servier koncentruje się w działalności badawczo-rozwojowej na wszystkich obszarach terapeutycznych, w których się specjalizuje i w których występują duże potrzeby zdrowotne. Obecnie, ponad 50% projektów badawczych Grupy może potencjalnie doprowadzić do opracowania leków „pierwszych w swojej klasie” (tj. o nowym, unikalnym mechanizmie działania).

Firma Servier zbudowała wysokiej jakości portfolio badawcze w onkologii, obejmujące łącznie 35 projektów na etapie rozwoju klinicznego i w fazie badań przedklinicznych. Wspiera to transformację działalności Grupy oraz dążenie do osiągnięcia pozycji znaczącego lidera w rozwoju innowacyjnych terapii rzadkich i trudnych w leczeniu nowotworów.

Kolejnym przykładem zdynamizowania prac przez zespoły badawczo-rozwojowe Grupy są wyniki badania klinicznego III fazy INDIGO, dotyczącego stosowania worasydenibu (inhibitora zmutowanych enzymów IDH1 i IDH2) w leczeniu glejaka (guza mózgu) o niskim stopniu złośliwości, które zostały zaprezentowane na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w czerwcu 2023 roku. Wyniki tego badania niosą nadzieję pacjentom, którzy od ponad dwudziestu lat byli pozbawieni alternatywnych opcji terapeutycznych. Wobec tej przełomowej innowacji, firma Servier złożyła do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

2.   Usprawnienie cyklu życia produktów leczniczych dla dobra pacjentów

Wobec pojawiania się nowych potrzeb i zastosowań, firma Servier realizuje w odniesieniu do swoich leków strategię rozwijania innowacji o charakterze przyrostowym. W szczególności, opracowuje leki złożone, które łączą kilka substancji czynnych w jednej tabletce, co ułatwia pacjentom stosowanie się do zaleceń lekarskich.

W celu skuteczniejszej odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjentów Grupa bada również nowe wskazania dla istniejących produktów leczniczych. W lecie 2023 roku Komisja Europejska rozszerzyła wskazanie dla preparatu triflurydyna – tipiracyl  o stosowanie w skojarzeniu z  bewacyzumabem w terapii pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego. W efekcie, lek triflurydyna – tipiracyl   w skojarzeniu z bewacyzumabem to pierwsza zatwierdzona trzecia linia leczenia przerzutowego raka jelita grubego, a przy tym pierwsza, która przynosi znaczące wyniki kliniczne w porównaniu z terapią aktywną.

3.   Ożywienie współpracy międzywydziałowej oraz z partnerami zewnętrznymi w celu dalszego usprawnienia modelu działalności badawczo-rozwojowej Grupy

Ważnym krokiem w procesie transformacji w kierunku prowadzenia bardziej otwartej, dynamicznej i produktywnej działalności naukowo-badawczej, odpowiadającej na potrzeby pacjentów, było zebranie razem 1200 pracowników w Instytucie Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay, otwartym w maju 2023 roku. Instytut, wybudowany w ramach inwestycji o wartości blisko 400 mln EUR, stanie się centrum globalnej działalności badawczej firmy, ściśle współpracując z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi Servier w Danii (w Ballerup), Stanach Zjednoczonych (w Bostonie) i na Węgrzech (w Budapeszcie), a także trzema regionalnymi ośrodkami koordynującymi badania kliniczne (w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce).

Na koniec września 2023 roku firma Servier współpracowała przy projektach naukowo-badawczych z ponad 70 partnerami na całym świecie. W ubiegłym roku zawarła nowe umowy o partnerstwie oraz osiągnęła znaczące postępy w projektach realizowanych wspólnie z partnerami. W szczególności, w październiku 2023 roku Grupa zawarła umowę o współpracy badawczej z francusko-amerykańską firmą biotechnologiczną Owkin, która specjalizuje się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie opracowywania i rozwoju nowych leków i narzędzi diagnostycznych.

4.   Wykorzystanie technologii cyfrowej do zwiększenia efektywności terapeutycznej projektów badawczych

Grupa dąży do wykorzystania potencjału technologii cyfrowej, analityki danych i sztucznej inteligencji do zdynamizowania procesu odkrywania nowych leków, optymalizacji diagnostyki, rozwoju medycyny spersonalizowanej, poprawy stosowania się do zaleceń oraz gromadzenia danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.

Aby przyspieszyć rozwój i wprowadzanie na rynek nowych leków i usług, firma Servier wykorzystuje własną wiedzę i doświadczenie oraz nawiązuje współpracę z kompetentnymi partnerami zewnętrznymi. W 2023 roku Grupa zawarła strategiczną umowę o współpracy z firmą AITIA – liderem w tworzeniu i wykorzystywaniu „bliźniaków cyfrowych” i narzędzi przyczynowej sztucznej inteligencji do odkrywania i symulacji innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, stosowanych w leczeniu raka trzustki, a ostatnio także choroby Parkinsona.

Technologia cyfrowa otwiera ogromne możliwości w zakresie zaspokojenia potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia nie tylko poprzez odkrywanie nowych leków, ale również w obszarze profilaktyki, diagnostyki i przestrzegania zaleceń. Z tego względu, jest istotnym czynnikiem zwiększania efektywności i rozwoju Grupy.

– W tym roku dobitnie pokazaliśmy, że potrafimy zdynamizować proces odkrywania innowacyjnych terapii i udostępniania ich pacjentom – dodał Claude Bertrand, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier. – Dowodzi tego rozwój preparatów triflurydyna-tipiracyl oraz Iwosydenib-tabletki oraz doskonałe wyniki badania III fazy worasydenibu. Sukces tych prac odzwierciedla zaangażowanie naszych zespołów na rzecz pacjentów poprzez strategiczne partnerstwa i rosnące wykorzystanie technologii cyfrowych.

W roku finansowym 2022/23 nakłady na badania i rozwój w obszarze leków markowych wyniosły 868 mln EUR, co stanowiło 21,5% przychodów ze sprzedaży tych leków. Te znaczące środki finansowe przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową odzwierciedlają priorytetowe traktowanie przez Grupę innowacji terapeutycznych.

Zobowiązania wobec pacjentów i w obszarze społecznym w centrum strategii Grupy

Grupa aktywnie współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz uwzględnia ich głos na wszystkich etapach cyklu życia leków. W 2023 roku firma Servier zajęła drugie miejsce w rankingu reputacji firm farmaceutycznych za 2022 rok, opracowanym przez PatientView na podstawie informacji przekazanych przez organizacje pacjentów onkologicznych.

W minionym roku finansowym firma Servier podjęła także wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko i wsparcia walki ze zmianami klimatycznymi. Działania Grupy dotyczyły wszystkich aspektów działalności i obejmowały między innymi ekoprojektowanie opakowań, dekarbonizację łańcucha dostaw oraz wspieranie bioróżnorodności. Firma Servier realizuje program redukcji śladu węglowego, dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 42% w zakresach 1 i 2 oraz o 25% w zakresie 3. W roku finansowym 2022/23, w porównaniu z rokiem poprzednim, Grupa zmniejszyła emisje w zakresach 1 i 2 o 11%, a udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia wzrósł do 13%. Pięć zakładów wytwórczych Grupy jest już w całości zasilanych energią odnawialną: Arklow w Irlandii, Toledo i Madryt w Hiszpanii oraz Jacarepaguá i Pharlab w Brazylii.

Zgodnie ze swoją misją, polegającą na „zobowiązaniu do solidarności”, fundusz charytatywny Mécénat Servier kolejny rok odpowiadał na wyzwania społeczne w imieniu Grupy Servier, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, wprowadzając w życie jej wartości w 24 krajach oraz za pośrednictwem 22 organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe. W roku finansowym 2022/23 pracownicy firmy przepracowali łącznie 4200 godzin w programie sponsoringu opartego na umiejętnościach, a w ramach zaokrąglania pensji (podwojonego przez Mécénat Servier) zebrano we Francji ponad 55 tys. EUR. Fundusz charytatywny Mécénat Servier podejmował także działania w odpowiedzi na sytuacje nadzwyczajne, w tym w Ukrainie, Turcji i Maroku.

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,9 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad 70% środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier, z siedzibą we Francji, jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 5,3 mld EUR.

Dodatkowe informacje można znaleźć na nowej stronie internetowej Grupy: www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.


[1] Przy stałych kursach wymiany (tj. po przekształceniu przychodów Grupy w poszczególnych krajach w taki sposób, aby uwzględnić zmiany kursów wymiany w ciągu omawianego okresu).

[2] W obszarze leków wytwórczych we Francji, z wyłączeniem spółki Biogaran.

[3] Źródło: IQVIA, Analytics Link / 75 krajów świata / 3 kw. 2023.

[4] Pod względem liczby opakowań w skali roku.

[5] Źródło: IQVIA, Analytics Link / 75 krajów świata / 3 kw. 2023.

[6] Źródło: GERS, Sprzedaż narastająco, do końca listopada 2023.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D