DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

IdeaLab dla medyków

 

blank
blank
blank

W listopadzie zostanie ogłoszony nabór zainteresowanych do udziału w innowacyjnych warsztatach, finansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Konkurs IdeaLab ma na celu wyłonienie najciekawszych propozycji tematów przyszłych projektów, które otrzymają szansę na finansowanie, pod warunkiem późniejszego złożenia wniosku aplikacyjnego.

Propozycje tematów będą opracowywane w trakcie specjalnych warsztatów IdeaLab, z udziałem przedstawicieli Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Do udziału w IdeaLab mogą zgłaszać się naukowcy, w tym również przedstawiciele nauk medycznych, a nawet lekarze, pod warunkiem że są związani z konkretną instytucją (np. szpitalem, czy uczelnią medyczną), która wyrazi zgodę na ich udział w tym unikalnym przedsięwzięciu.

Kryteria formalne

Wśród czterech kryteriów formalnych, obok konieczności posiadania minimum tytułu magistra ? lub równoważnego, świadczącego o ukończeniu szkoły wyższej ? jest także konieczność zatrudnienia w podmiocie posiadającym osobowość prawną (w Polsce, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie), biegła znajomość języka angielskiego (nie trzeba załączać certyfikatów, wystarczy oświadczenie) oraz możliwość udziału w warsztacie IdeaLab, który jest planowany w dniach 2-6 marca 2020 roku, w okolicach Warszawy. Konieczne będzie złożenie odpowiednich oświadczeń na formularzach, które będą dołączone do dokumentacji konkursowej, przy ogłoszeniu o naborze, na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria merytoryczne

Idealny uczestnik warsztatów powinien być gotowy na prowadzenie badań interdyscyplinarnych, również poza obszarem swojej specjalności i zainteresowań. Ważna jest także umiejętność pracy zespołowej i kompetencje komunikacyjne. Poza tym konieczne jest opisanie zainteresowania podejmowaniem działań innowacyjnych i kreatywnych ukierunkowanych na rozwiązywanie czasem skomplikowanych problemów badawczych. Eksperci będą również oceniać angażowanie się w działalność upowszechniającą wyniki badań w społeczeństwie, instytucjach publicznych i pozarządowych. Aplikacje mogą składać zarówno pracownicy administracji, np. instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, ale także specjaliści zajmujący się zagadnieniami medycznymi, związanymi np. ze starzeniem się społeczeństwa oraz wpływem zmian klimatu na zdrowie. Eksperci oceniający aplikacje będą brali pod uwagę posiadaną przez kandydatów wiedzę, doświadczenie, ale także ? kompetencje i motywację do udziału w warsztacie. Im szersza tematyka zainteresowań zawodowych, np. łączących medycynę z dziedzinami humanistycznymi, tym większa szansa na sukces aplikacji.

Przykład

Lekarz posiadający np. dwie specjalizacje, z geriatrii i pulmonologii, zatrudniony w placówce medycznej, ale także prowadzący zajęcia dla studentów uniwersytetu medycznego, współpracujący z samorządem w zakresie promocji zdrowia seniorów, mógłby być jednym z idealnych kandydatów do udziału w IdeaLab. Pod warunkiem że spełnia inne kryteria, dotyczące np. kompetencji komunikacyjnych czy umiejętności pracy w zespole.

Kluczowy temat główny IdeaLab

Główny nurt tematyczny warsztatów to: ?Cities for the future: services and solutions? (pol. ?Miasta dla przyszłości: usługi i rozwiązania?). Teoretycznie temat nie dotyczy zdrowia, w praktyce jednak ze zdrowiem jest mocno związany. Miasta przyszłości to także troska o stan zdrowia mieszkańców, a jest to temat bardzo istotny w sytuacji radykalnych zmian klimatycznych, ale także ? starzenia się społeczeństwa i wyzwań, przed jakimi stoi medycyna w zakresie np. chorób cywilizacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w IdeaLab na etapie składania indywidualnej aplikacji nie muszą posiadać konkretnego pomysłu na potencjalny projekt, bo opracowanie koncepcji projektów będzie elementem działań warsztatowych. Celem warsztatów jest otwarcie na nowe perspektywy i pomysły, co w konsekwencji pozwoli na opracowanie innowacyjnych, interdyscyplinarnych projektów badawczych.

Magdalena Pokrzycka-Walczak
blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D