Partner
Partner
Więcej

  Poznajmy się!

  Redakcję tworzy małe grono dziennikarzy, ale mamy wielu współpracowników, przyjaciół i partnerów, którzy są naszymi dobrymi duszami i pomagają nam w przygotowywaniu magazynu. – Cieszę się, że „Świat Lekarza” nie tylko relacjonuje postępy w medycynie, ale też wprowadza nowe tematy i działania do ochrony zdrowia – mówi Paweł Kruś, wydawca. – Mamy bardzo twórczy Zespół Redakcyjny i komfort, że wszystkie nasze pomysły oceniają prof. Waldemar Wierzba lub prof. Aleksander Sieroń. Jesteśmy grupą ludzi, którzy robili i robią to, czego od zawsze „zrobić się nie da”. Jestem w niej i mam satysfakcję.

  PROF. DR HAB. N. MED. WALDEMAR WIERZBA – REDAKTOR NACZELNY „ŚWIATA LEKARZA”

  blank

  Prof. Wierzba jest absol­wentem dwóch uczelni: Wydziału Elektroniki Poli­techniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Aka­demii Medycznej w Warsza­wie. W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk me­dycznych, a w 2019 r. w In­stytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego, w 2021 r. został profeso­rem zwyczajnym nauk medycznych. W latach 1993- 2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Pro­duktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodo­wych oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych, której był pierwszym pre­zesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opracowujących koszyk świad­czeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrek­tora Departamentu Zdrowia MSWiA. Od 2019 r. dyrek­tor CSK MSWiA w Warsza­wie. Jest rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicz­nej w Łodzi. Opublikował (jako autor i współautor) ponad 160 publikacji na­ukowych i popularnonauko­wych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

  Od pierwszego numeru pełni funkcję redaktora na­czelnego magazynu ,,Świat Lekarza”. Swoją wiedzą dzie­li się z Redakcją, pozwala nam na niesforne myśli, je­śli widzi w nich pozytywny potencjał.

  W wolnych chwilach zaj­muje się swoimi kolekcja­mi znaczków, monet i map przedwojennych. Lubi lek­koatletykę i… motoryzację. W czasie urlopów zwiedza świat.

  PROF. ALEKSANDER SIEROŃ – PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

  blank

  W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej i pod­jął pracę jako asystent w Ka­tedrze Biofizyki Śląskiej Akademii Medycznej. Pod­jął również studia medycz­ne, interesował go bowiem wpływ pola magnetyczne­go na organizm człowie­ka. Dyplom lekarza uzyskał w 1977 r. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrz­nych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz bal­neologii i medycyny fizykal­nej. Jako pierwszy w Pol­sce i jeden z pierwszych w świecie stworzył podwa­liny naukowe pod zastoso­wanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Jego wynalazki znalazły za­stosowanie m.in. w leczeniu bólu, przyspieszeniu goje­nia ran i złamań. Urządzenie do magnetoterapii, którego współtwórcą jest prof. Sie­roń, używane jest w szpita­lach niemal na całym świe­cie. Urządzenie do leczenia trudnych ran, w tym sto­py cukrzycowej, za pomocą tlenu o podwyższonym ciśnieniu oraz ozonu, uznano w 2014 r. za najlepszy euro­pejski wynalazek na bruksel­skich targach „Brussels In­nova”. Prof. Sieroń zajmuje się również metodami dia­gnostyki i terapii fotodyna­micznej za pomocą świa­tła o określonej długości fali, pomocnymi w choro­bach nowotworowych oraz przewlekłych stanach zapal­nych. W Śląskim Uniwersy­tecie Medycznym stworzył Ośrodek Diagnostyki i Tera­pii Laserowej Nowotworów. Aktualnie jest profesorem badawczym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstocho­wie i jego Prorektorem ds. Medycyny i Nauk o Zdrowiu. Jest dwukrotnie Doktorem Honoris Causa (Ukraina i Polska) oraz Profesorem Honorowym Politechni­ki Śląskiej. Drugą kadencję jest Krajowym Konsultan­tem w Dziedzinie Angiologii. Jest prorektorem Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

  Był „końskim” kaskade­rem i dublerem na planie filmowym.

  Inspiruje naszą Redakcję do ciągłych zmian, tępi bez­litośnie rutynę, jeśli w nią popadamy. Jego nocne roz­mowy z Wydawcą na uli­cy Jesiennej w Katowicach zawsze są zapowiedzią nowych wyzwań intelektual­nych, które opiszemy na ła­mach. Pasjonat konkretnych wypowiedzi.

  PROF. JERZY WOY-WOJCIECHOWSKI, UCZESTNIK RADY NAUKOWEJ

  blank

  Prof. Jerzy Woy-Wojcie­chowski jest lekarzem, spe­cjalistą ortopedii, traumato­logii i med. nuklearnej. Jako pierwszy w kraju stosował izotopy w badaniach kości, za co go nagrodzono (A. Ju­rzykowski Prize, NY 1996 USA). Jest autorem 130 prac naukowych i ponad 750 publikacji o zdrowym stylu życia (książka „Poczy­tanki zdrowotne”, Radio ZET, „Świat Lekarza” i inne). Był prezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (10 lat) i 30 lat pełnił spo­łecznie funkcję prezesa ZG PTL (od 2015 r. jest Pre­zesem Honorowym). Z jego inicjatywy Jan Paweł II zo­stał Honorowym Członkiem PTL. Jest współtwórcą od­rodzonych izb lekarskich w Polsce. Przyczynił się do utworzenia „Domu Lekarza Seniora” dla około 120 le­karzy emerytów. Przez 5 lat przewodniczył Komitetowi UNICEF i od wielu lat jest prezesem Rady Fundacji im. J. hr. Potockiego (opła­ca udział w kongresach on­kologii i ftyzjatrii). Jest au­torem nagrodzonej książki „Którędy do medycyny”, a także „Opowieści lekarza”, „Śpiewający konsyliarze”, „Jan Paweł II i medycyna”, „Misjonarze zdrowa”, „Q pa­mięci”, „Moje Towarzystwo” Skomponował ponad 200 piosenek, w tym „Goniąc Kormorany” dla P. Szcze­panika, a także piosenki dla I. Santor, M. Rodowicz i pieśń dla Josė Carrerasa, nagraną na CD z Filharmo­nikami Wiedeńskimi. Jest kompozytorem „Hymnu Le­karzy”. Otrzymał także na­grodę z rąk JE Kardyna­ła Karola Wojtyły za pieśń́ „Wśród licznych dróg czło­wieczych”. Jest Kawalerem Maltańskim. Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandor­skim z Gwiazdą OOP oraz najwyższym medalem PTL – Gloria Medicinae.

  JOANNA SIERPIŃSKA – PREZES ZARZĄDU

  blank

  Absolwentka historii na Wy­dziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po studiach wyemigrowała i wróciła do Polski w 1992 r. Od tego czasu zawodowo związana z mediami i pra­są. Od 2003 r. pełni funkcję prezesa zarządu Media TV Plus. Reprezentuje wydaw­nictwo na zewnątrz, pro­wadząc sprawy firmy, dba o ciągły rozwój i nadzoruje finanse.

  Jej pasją jest zielarstwo i ogrodnictwo permakultu­rowe. Pisze ikony.

  ANNA ROGALA, Z-CA RED. NACZELNEGO MAGAZYNU „ŚWIAT LEKARZA”

  blank

  Dziennikarka, redaktorka, której pasją jest tworzenie magazynu. „Światem Leka­rza” zajmuje się od pierw­szego numeru.

  – Ania pisze każde wy­danie jak partyturę sym­fonii – mówi Paweł Kruś. – Rzadko coś zmieniam, bo w jej kompozycji po prostu słychać muzykę. Mistrzyni układania finałów, tego cu­downego wyciszenia emo­cji tętniących w środku każ­dego numeru i mocnych uwertur. Autorka ostatnich stylizacji okładek – zaska­kujących jak choćby mura­le antysmogowe.

  Od ponad 20 lat zwią­zana z szeroko pojętą te­matyką medyczną. Autor­ka artykułów i wywiadów z ekspertami z różnych dziedzin medycyny. Zaan­gażowana w szereg akcji dotyczących profilaktyki or­ganizowanych przez Insty­tut Nagrody Zaufania „Zło­ty OTIS”.

  Koordynuje pracę re­dakcji, zajmuje się bieżący­mi numerami magazynów, czuwa nad całym procesem wydawniczym i terminowo­ścią wykonywania zadań.

  Stosuje się do zasad zdrowego stylu życia, dba o dietę i codziennie space­ruje. W wolnych chwilach m.in. czyta biografie.

  KATARZYNA PINKOSZ – Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

  blank

  Absolwentka polonisty­ki i podyplomowych stu­diów Żywienie i Zdrowie. W „Świecie Lekarza” jest za­stępcą redaktora naczelne­go i redaktor prowadzącą „Świat Lekarza 3D”, prze­prowadza wywiady, pisze na tematy związane z ochroną zdrowia, prowadzi debaty redakcyjne.

  Jej artkuły na tematy me­dyczne ukazywały się rów­nież m.in. we „Wprost”, „Do Rzeczy”, „Gościu Niedziel­nym”, „Mamo, to Ja”, „Tygo­dniku Solidarność”. Za pra­cę dziennikarską otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasłu­gi, Kryształowe Pióro, Złoty OTIS, Nagrodę św. Kamila, Sowę Onkologiczną, tytuły Dziennikarza Medycznego Roku, wyróżnienie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

  Jest autorką i współau­torką książek, m.in. „Covido­we twarze szpiczaka”, „Pół wieku diabetologii polskiej. Rozmowy z Mistrzami”, ,,Jak Motyl. Odczarować mity. Lekarze i pacjentki o życiu z rakiem jajnika”, „Wybudze­nia. Powrót do życia. Pol­skie historie”, „O dwóch ta­kich. Teraz Andy”.

  Na co dzień propagu­je zdrowy styl życia i odży­wiania; pasjonuje się histo­rią i medycyną, a w wolnych chwilach wędruje po gó­rach.

  Niezwykła wrażliwość red. Pinkosz sprawia, że szacunkiem darzy ją całe środowisko ochrony zdro­wia, a bohaterowie jej wy­wiadów najczęściej od­krywają swoje ludzkie, publicznie nieznane, stro­ny. W sposób niepowtarzal­ny, bardzo subtelny prowa­dzi debaty i konferencje. Jak ona to robi, że wszyscy jej słuchamy?

  BOŻENA STASIAK

  blank

  Absolwentka lingwistyki stosowanej i dziennikar­stwa podyplomowego na Uniwersytecie Warszaw­skim oraz Germanistik-Jo­urnalistik na Uniwersyte­cie w Lipsku. Od ponad 25 lat zajmuje się proble­mami medycyny i szero­ko rozumianego zdrowia, także seksualnego. Kilkanaście lat prowadziła ko­lumnę „Intymności” w „Su­per Expressie”. Jej teksty ukazywały się m.in. w „Ga­zecie Farmaceutycznej”, „Wprost”, „Do Rzeczy”, w „Tele Tygodniu”, gdzie prowadziła „Encyklope­dię Zdrowia”. Od ośmiu lat współpracuje z miesięczni­kiem „Świat Lekarza”.

  Jest autorką bądź współ­autorką poradników me­dycznych, m.in. „Jak sku­tecznie rzucić palenie” oraz autorką książek, m.in.: „Listy intymne. Zwierze­nia Polaków”, „Bitwa z ra­kiem. Terapie i anyterapie”, „Dobranoc. Przewodnik po zdrowym śnie”, oraz współ­autorką książki „Cukrzyca. Wszystko, co musisz wie­dzieć, żeby planować zdro­we życie”.

  Otrzymała wiele na­gród i wyróżnień w kon­kursach organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, konkursie Kryształowe Pió­ro, Złoty Otis oraz w konkursie Liderzy Medycyny – kategoria media.

  W wolnych chwilach zaj­muje się ogrodem, czyta książki związane z medycy­ną. Kocha Grecję i kuchnię śródziemnomorską: gotuje i wymyśla nowe potrawy.

  – Nie ma dla niej zamknię­tych drzwi i niewykonal­nych projektów – uważa Paweł Kruś.

  MARIUSZ SŁOMKA, DYREKTOR DS. WYDAWNICZYCH

  blank

  Od 16 lat związany z branżą medyczną i farmaceutycz­ną. Współtwórca magazynu „Świat Lekarza” oraz inter­netowego wydania „Świata Lekarza 3D”, które powsta­ło na początku pandemii w 2020 r. Współorganiza­tor wielu debat redakcjach i Gali Nagrody Zaufania Zło­ty Otis.

  Tworzy plany finanso­we, opracowuje i aktualizu­je strategię rozwoju wy­dawnictwa. Bierze udział w spotkaniach z kluczowy­mi partnerami biznesowymi i przeprowadza negocjacje.
  Uprawia kolarstwo szoso­we. Relaksuje się podczas wędkowania w pięknych za­kątkach Polski. Lubi goto­wać i smakować swoje po­trawy.

  ANDRZEJ DZIURDZIKOWSKI

  blank

  Polonista z Uniwersyte­tu Warszawskiego. Praco­wał jako redaktor i wydaw­ca w wielu czasopismach (m.in. „Express Wieczorny”, „Komputer Świat”. New­sweek”, „Polska Times”), pisał scenariusze serialu „Na Wspólnej”, współtwo­rzył portal ncez.pl Instytu­tu Żywności i Żywienia. Za­wsze interesowało go, jak działają różne urządzenia, więc w artykułach zajmował się popularyzacją na­uki i techniki. Stąd już tyl­ko krok do ciekawości, jak działa organizm człowieka i jak go leczyć.

  RYSZARD STERCZYŃSKI

  blank

  Pochodzi z Poznania, jest absolwentem Uniwersyte­tu im. Adama Mickiewicza. Wiele lat pracował w „Sztan­darze Młodych”, następnie w „Ekspresie Wieczornym”, „Życiu z kropką” i miesięcz­nikach poświęconych zdro­wiu. Jako redaktor naczelny miesięcznika „Żyjmy dłu­żej” w 2013 r. został laure­atem nagrody Sukces Roku w Ochronie Zdrowia w ka­tegorii Media.

  Autor i współautor ksią­żek „Alfabet Zdrowia” i „Nowy Alfabet Zdrowia”. Pomysłodawca nagrody „Ziołowy Oskar”, przyzna­wanej preparatom natural­nym w latach 1992-2003.

  Obecnie jako wol­ny strzelec współpracuje z wieloma periodykami me­dycznymi. Wraz z żoną Ha­liną prowadzi blog o zdro­wiu: wszyscyzdrowi.pl

  Lubi robić zdjęcia i jeź­dzić na rowerze.

  SONIA MŁODZIANOWSKA

  blank

  Dziennikarka, absolwent­ka dziennikarstwa i medio­znawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowa­ła w wielu czasopismach i serwisach interneto­wych, najczęściej o tema­tyce zdrowotnej. Jej arty­kuły można znaleźć m.in. w „Świecie Lekarza”, „Ga­zecie Wyborczej” oraz na portalu Zdrowie i medycy­na „Wprost”. Należy do Sto­warzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia i jest laureatką konkursu „Dziennikarz Me­dyczny Roku 2021”, gdzie zdobyła II nagrodę w kate­gorii Prasa. Ze względu na osobistą historię chętnie podejmuje działania wśród chorych dotkniętych sko­liozą. Prywatnie uwielbia czerpać z życia garściami – chętnie podróżuje, lubi las i góry, jest fanką jedze­nia i ma szczęście do ludzi.

  GRAŻYNA BOCZKOWSKA

  blank

  Jest odpowiedzialna za ko­rektę. Zwraca uwagę m.in. na interpunkcję, bo – jak wiadomo – jeden mały przecinek może zrobić ogromną różnicę, a medy­cyna wymaga precyzji. Hi­storia sztuki i gra w sno­okera to jej dwie największe pasje.

  ANNA STĘPNIAK – DYREKTOR ARTYSTYCZNY

  blank

  Grafik, plastyk. Absolwent­ka Wydziału Artystycznego UMCS, dyplom z sitodruku na wydziale grafiki oraz Li­ceum Plastycznego – spe­cjalizacja formy użytkowe – zabawkarstwo.

  Projektowaniem graficz­nym zajmuje się od po­nad 25 lat. Autorka wielu okładek do muzyki, filmów i książek. Twórca layoutów czasopism, periodyków i materiałów reklamowych. Współtworzyła czasopisma takie jak „Twoja Komór­ka”, „TelePRO” oraz wiele czasopism o tematyce me­dycznej: „Świat Lekarza”, „Na Zdrowie”, „Manager Apteki” oraz „Świat Zdro­wia”, „Błękitna Wstążecz­ka”, „Amoena Life”.

  Laureatka Konkursu Wydawnictwa Epideixis na wykonanie ilustracji do po­mocy dydaktycznej „PALE­TA”. Udział w kilku wysta­wach zbiorowych. I tylko jedna wystawa indywidu­alna rysunku i grafiki, ale – jak twierdzi – kto wie, co się jeszcze może wydarzyć.

  W redakcji „Świata Leka­rza” od pierwszego nume­ru. Wiele wyzwań. I wiele satysfakcji z ich realizacji.

  Nie lubi stagnacji. Pa­sja? Ogród. Kwiaty. Dwa psy i trzy koty.

  TOMASZ ADAMASZEK – FOTOGRAF

  blank

  Rocznik 1976. Jak sam mówi – w wieku 8 lat od­krył magiczny świat ob­razu dzięki filmowi „Lecą żurawie” Michaiła Kałato­zowa. Ta fascynacja pozo­stała mu do dziś. Obser­wator świata zza wizjera aparatu. Kinomaniak, fan jazzu i muzyki klasycznej. Obecnie realizuje się jako tata 3-latka. – Gdyby ma­lował, byłby porównywal­nym z Witkacym, portreci­stą emocji – uważa Paweł Kruś.

  MACIEJ PINKOSZ

  blank

  Absolwent inżynierii środo­wiska Politechniki Warszaw­skiej, od 5 lat zajmuje się stronami internetowymi: światlekarza.pl i zlotyotis.pl, ponadto prowadzi me­dia społecznościowe „Świa­ta Lekarza” (Facebook, Twitter, LinkedIn). Poma­ga w tworzeniu wydania Świata Lekarza 3D oraz zaj­muje się wysyłką poprzez news-letter.

  Pomimo wykształcenia inżynierskiego, interesuje się również tematami me­dycznymi. Spośród zagad­nień poruszanych w „Świe­cie Lekarza” najbardziej interesują go artykuły zwią­zane z systemem ochro­ny zdrowia i farmakoeko­nomią.

  Jego hobby to piłka noż­na, książki podróżnicze, a także ekonomia. W czasie urlopów uwielbia zdobywać szczyty polskich gór.

  PAWEŁ KRUŚ – WYDAWCA

  blank

  Absolwent Wydziału Polo­nistyki Uniwersytetu War­szawskiego. Twórca ty­tułów prasowych (m.in. „Świat Lekarza”, „Na zdro­wie”, „Manager Apte­ki”, „Zdrowie pod Ręką”), a także scenariuszy filmo­wych, kampanii reklamo­wych i PR. Stworzył Na­grodę Zaufania Złoty OTIS, która w 2023 r. będzie ob­chodziła 20-lecie.

  Pochodzi z rodziny lekar­skiej – matka Anna Korczak-Kruś była pediatrą, ojciec prof. Stefan Kruś – pato­morfologiem i humanistą, wuj, ksiądz Jan Twardow­ski, był poetą. W życiu Paw­ła Krusia elementy medycz­ne dopełnia wyobraźnia i wrażliwość humanistycz­na. Zapewne to decyduje o oryginalności tworzonych przez niego projektów.

  Twórca i organizator społecznych akcji profilak­tycznych, m.in. „Uwaga ner­ki!”, „Cukrzyca. Wygrajmy razem!”, „Sprawdź chole­sterol u dziecka!”, zmienia­jących polską i ukraińską ochronę zdrowia.

  Uhonorowany m.in. Na­grodą im. Dr. Władysława Biegańskiego i Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróż­nieniami „Lider Roku 2012 w Ochronie Zdrowia” i Na­grody św. Kamila, odzna­czony medalami: Stowa­rzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Ukraińskiego Sto­warzyszenia Diabetyków; Zasłużonemu Polskie To­warzystwo Lekarskie. Jego hobby to muzyka i pisma mistyczne oraz me­dyczne i muzyka św. Hilde­gardy z Bingen, i historia średniowiecza. Czyta głów­nie literaturę faktu, poszu­kuje zabytków romańskich w całej Europie, ostatnio odkrył freski w Lubiecho­wej. Pasjonat malarstwa, sztuki eksperymentalnej XX wieku i współczesnych ikon.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski: Rzadki przykład szczepionki, która chroni przed nowotworem

  Musi minąć co najmniej kilka dekad, aby ta olbrzymia skuteczność szczepień przeciw HPV przeło­żyła się na sytuację epidemiologiczną w całej popula­cji. Jeśli w 2023...

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski: Ta terapia przynosi bardzo szybką odpowiedź

  Jeszcze do bardzo czarniak był chorobą, która wiązała się z maka­brycznie złym rokowaniem. To się istotnie poprawiło w ostatnim cza­sie: pięcioletnie przeżycia 10 lat...

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski: To nie jest jeden, tylko cztery raki endometrium

  Najważniejsze jest uświadomienie pacjentkom, że zanim zgodzą się na operację, lekarz powinien powiedzieć, z jakim rakiem mamy do czynienia. Nie ma jednego raka endometrium,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D