DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Poznajmy się!

Podziel się treścią:

 

Redakcję tworzy małe grono dziennikarzy, ale mamy wielu współpracowników, przyjaciół i partnerów, którzy są naszymi dobrymi duszami i pomagają nam w przygotowywaniu magazynu. ? Cieszę się, że ?Świat Lekarza? nie tylko relacjonuje postępy w medycynie, ale też wprowadza nowe tematy i działania do ochrony zdrowia ? mówi Paweł Kruś, wydawca. ? Mamy bardzo twórczy Zespół Redakcyjny i komfort, że wszystkie nasze pomysły oceniają prof. Waldemar Wierzba lub prof. Aleksander Sieroń. Jesteśmy grupą ludzi, którzy robili i robią to, czego od zawsze ?zrobić się nie da?. Jestem w niej i mam satysfakcję.

PROF. DR HAB. N. MED. WALDEMAR WIERZBA ? REDAKTOR NACZELNY ?ŚWIATA LEKARZA?

Prof. Wierzba jest absol­wentem dwóch uczelni: Wydziału Elektroniki Poli­techniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Aka­demii Medycznej w Warsza­wie. W 1995 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk me­dycznych, a w 2019 r. w In­stytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego, w 2021 r. został profeso­rem zwyczajnym nauk medycznych. W latach 1993- 2019 prof. Wierzba pełnił wiele funkcji w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Pro­duktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodo­wych oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych, której był pierwszym pre­zesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opracowujących koszyk świad­czeń gwarantowanych. Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrek­tora Departamentu Zdrowia MSWiA. Od 2019 r. dyrek­tor CSK MSWiA w Warsza­wie. Jest rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicz­nej w Łodzi. Opublikował (jako autor i współautor) ponad 160 publikacji na­ukowych i popularnonauko­wych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

Od pierwszego numeru pełni funkcję redaktora na­czelnego magazynu ,,Świat Lekarza?. Swoją wiedzą dzie­li się z Redakcją, pozwala nam na niesforne myśli, je­śli widzi w nich pozytywny potencjał.

W wolnych chwilach zaj­muje się swoimi kolekcja­mi znaczków, monet i map przedwojennych. Lubi lek­koatletykę i? motoryzację. W czasie urlopów zwiedza świat.

PROF. ALEKSANDER SIEROŃ ? PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej i pod­jął pracę jako asystent w Ka­tedrze Biofizyki Śląskiej Akademii Medycznej. Pod­jął również studia medycz­ne, interesował go bowiem wpływ pola magnetyczne­go na organizm człowie­ka. Dyplom lekarza uzyskał w 1977 r. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrz­nych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz bal­neologii i medycyny fizykal­nej. Jako pierwszy w Pol­sce i jeden z pierwszych w świecie stworzył podwa­liny naukowe pod zastoso­wanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Jego wynalazki znalazły za­stosowanie m.in. w leczeniu bólu, przyspieszeniu goje­nia ran i złamań. Urządzenie do magnetoterapii, którego współtwórcą jest prof. Sie­roń, używane jest w szpita­lach niemal na całym świe­cie. Urządzenie do leczenia trudnych ran, w tym sto­py cukrzycowej, za pomocą tlenu o podwyższonym ciśnieniu oraz ozonu, uznano w 2014 r. za najlepszy euro­pejski wynalazek na bruksel­skich targach ?Brussels In­nova?. Prof. Sieroń zajmuje się również metodami dia­gnostyki i terapii fotodyna­micznej za pomocą świa­tła o określonej długości fali, pomocnymi w choro­bach nowotworowych oraz przewlekłych stanach zapal­nych. W Śląskim Uniwersy­tecie Medycznym stworzył Ośrodek Diagnostyki i Tera­pii Laserowej Nowotworów. Aktualnie jest profesorem badawczym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstocho­wie i jego Prorektorem ds. Medycyny i Nauk o Zdrowiu. Jest dwukrotnie Doktorem Honoris Causa (Ukraina i Polska) oraz Profesorem Honorowym Politechni­ki Śląskiej. Drugą kadencję jest Krajowym Konsultan­tem w Dziedzinie Angiologii. Jest prorektorem Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Był ?końskim? kaskade­rem i dublerem na planie filmowym.

Inspiruje naszą Redakcję do ciągłych zmian, tępi bez­litośnie rutynę, jeśli w nią popadamy. Jego nocne roz­mowy z Wydawcą na uli­cy Jesiennej w Katowicach zawsze są zapowiedzią nowych wyzwań intelektual­nych, które opiszemy na ła­mach. Pasjonat konkretnych wypowiedzi.

PROF. JERZY WOY-WOJCIECHOWSKI, UCZESTNIK RADY NAUKOWEJ

Prof. Jerzy Woy-Wojcie­chowski jest lekarzem, spe­cjalistą ortopedii, traumato­logii i med. nuklearnej. Jako pierwszy w kraju stosował izotopy w badaniach kości, za co go nagrodzono (A. Ju­rzykowski Prize, NY 1996 USA). Jest autorem 130 prac naukowych i ponad 750 publikacji o zdrowym stylu życia (książka ?Poczy­tanki zdrowotne?, Radio ZET, ?Świat Lekarza? i inne). Był prezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (10 lat) i 30 lat pełnił spo­łecznie funkcję prezesa ZG PTL (od 2015 r. jest Pre­zesem Honorowym). Z jego inicjatywy Jan Paweł II zo­stał Honorowym Członkiem PTL. Jest współtwórcą od­rodzonych izb lekarskich w Polsce. Przyczynił się do utworzenia ?Domu Lekarza Seniora? dla około 120 le­karzy emerytów. Przez 5 lat przewodniczył Komitetowi UNICEF i od wielu lat jest prezesem Rady Fundacji im. J. hr. Potockiego (opła­ca udział w kongresach on­kologii i ftyzjatrii). Jest au­torem nagrodzonej książki ?Którędy do medycyny?, a także ?Opowieści lekarza?, ?Śpiewający konsyliarze?, ?Jan Paweł II i medycyna?, ?Misjonarze zdrowa?, ?Q pa­mięci?, ?Moje Towarzystwo? Skomponował ponad 200 piosenek, w tym ?Goniąc Kormorany? dla P. Szcze­panika, a także piosenki dla I. Santor, M. Rodowicz i pieśń dla Jos? Carrerasa, nagraną na CD z Filharmo­nikami Wiedeńskimi. Jest kompozytorem ?Hymnu Le­karzy?. Otrzymał także na­grodę z rąk JE Kardyna­ła Karola Wojtyły za pieśń? ?Wśród licznych dróg czło­wieczych?. Jest Kawalerem Maltańskim. Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandor­skim z Gwiazdą OOP oraz najwyższym medalem PTL ? Gloria Medicinae.

JOANNA SIERPIŃSKA ? PREZES ZARZĄDU

Absolwentka historii na Wy­dziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po studiach wyemigrowała i wróciła do Polski w 1992 r. Od tego czasu zawodowo związana z mediami i pra­są. Od 2003 r. pełni funkcję prezesa zarządu Media TV Plus. Reprezentuje wydaw­nictwo na zewnątrz, pro­wadząc sprawy firmy, dba o ciągły rozwój i nadzoruje finanse.

Jej pasją jest zielarstwo i ogrodnictwo permakultu­rowe. Pisze ikony.

ANNA ROGALA, Z-CA RED. NACZELNEGO MAGAZYNU ?ŚWIAT LEKARZA?

Dziennikarka, redaktorka, której pasją jest tworzenie magazynu. ?Światem Leka­rza? zajmuje się od pierw­szego numeru.

? Ania pisze każde wy­danie jak partyturę sym­fonii ? mówi Paweł Kruś. ? Rzadko coś zmieniam, bo w jej kompozycji po prostu słychać muzykę. Mistrzyni układania finałów, tego cu­downego wyciszenia emo­cji tętniących w środku każ­dego numeru i mocnych uwertur. Autorka ostatnich stylizacji okładek ? zaska­kujących jak choćby mura­le antysmogowe.

Od ponad 20 lat zwią­zana z szeroko pojętą te­matyką medyczną. Autor­ka artykułów i wywiadów z ekspertami z różnych dziedzin medycyny. Zaan­gażowana w szereg akcji dotyczących profilaktyki or­ganizowanych przez Insty­tut Nagrody Zaufania ?Zło­ty OTIS?.

Koordynuje pracę re­dakcji, zajmuje się bieżący­mi numerami magazynów, czuwa nad całym procesem wydawniczym i terminowo­ścią wykonywania zadań.

Stosuje się do zasad zdrowego stylu życia, dba o dietę i codziennie space­ruje. W wolnych chwilach m.in. czyta biografie.

KATARZYNA PINKOSZ ? Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

Absolwentka polonisty­ki i podyplomowych stu­diów Żywienie i Zdrowie. W ?Świecie Lekarza? jest za­stępcą redaktora naczelne­go i redaktor prowadzącą ?Świat Lekarza 3D?, prze­prowadza wywiady, pisze na tematy związane z ochroną zdrowia, prowadzi debaty redakcyjne.

Jej artkuły na tematy me­dyczne ukazywały się rów­nież m.in. we ?Wprost?, ?Do Rzeczy?, ?Gościu Niedziel­nym?, ?Mamo, to Ja?, ?Tygo­dniku Solidarność?. Za pra­cę dziennikarską otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasłu­gi, Kryształowe Pióro, Złoty OTIS, Nagrodę św. Kamila, Sowę Onkologiczną, tytuły Dziennikarza Medycznego Roku, wyróżnienie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

Jest autorką i współau­torką książek, m.in. ?Covido­we twarze szpiczaka?, ?Pół wieku diabetologii polskiej. Rozmowy z Mistrzami?, ,,Jak Motyl. Odczarować mity. Lekarze i pacjentki o życiu z rakiem jajnika?, ?Wybudze­nia. Powrót do życia. Pol­skie historie?, ?O dwóch ta­kich. Teraz Andy?.

Na co dzień propagu­je zdrowy styl życia i odży­wiania; pasjonuje się histo­rią i medycyną, a w wolnych chwilach wędruje po gó­rach.

Niezwykła wrażliwość red. Pinkosz sprawia, że szacunkiem darzy ją całe środowisko ochrony zdro­wia, a bohaterowie jej wy­wiadów najczęściej od­krywają swoje ludzkie, publicznie nieznane, stro­ny. W sposób niepowtarzal­ny, bardzo subtelny prowa­dzi debaty i konferencje. Jak ona to robi, że wszyscy jej słuchamy?

BOŻENA STASIAK

Absolwentka lingwistyki stosowanej i dziennikar­stwa podyplomowego na Uniwersytecie Warszaw­skim oraz Germanistik-Jo­urnalistik na Uniwersyte­cie w Lipsku. Od ponad 25 lat zajmuje się proble­mami medycyny i szero­ko rozumianego zdrowia, także seksualnego. Kilkanaście lat prowadziła ko­lumnę ?Intymności? w ?Su­per Expressie?. Jej teksty ukazywały się m.in. w ?Ga­zecie Farmaceutycznej?, ?Wprost?, ?Do Rzeczy?, w ?Tele Tygodniu?, gdzie prowadziła ?Encyklope­dię Zdrowia?. Od ośmiu lat współpracuje z miesięczni­kiem ?Świat Lekarza?.

Jest autorką bądź współ­autorką poradników me­dycznych, m.in. ?Jak sku­tecznie rzucić palenie? oraz autorką książek, m.in.: ?Listy intymne. Zwierze­nia Polaków?, ?Bitwa z ra­kiem. Terapie i anyterapie?, ?Dobranoc. Przewodnik po zdrowym śnie?, oraz współ­autorką książki ?Cukrzyca. Wszystko, co musisz wie­dzieć, żeby planować zdro­we życie?.

Otrzymała wiele na­gród i wyróżnień w kon­kursach organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, konkursie Kryształowe Pió­ro, Złoty Otis oraz w konkursie Liderzy Medycyny ? kategoria media.

W wolnych chwilach zaj­muje się ogrodem, czyta książki związane z medycy­ną. Kocha Grecję i kuchnię śródziemnomorską: gotuje i wymyśla nowe potrawy.

? Nie ma dla niej zamknię­tych drzwi i niewykonal­nych projektów ? uważa Paweł Kruś.

MARIUSZ SŁOMKA, DYREKTOR DS. WYDAWNICZYCH

Od 16 lat związany z branżą medyczną i farmaceutycz­ną. Współtwórca magazynu ?Świat Lekarza? oraz inter­netowego wydania ?Świata Lekarza 3D?, które powsta­ło na początku pandemii w 2020 r. Współorganiza­tor wielu debat redakcjach i Gali Nagrody Zaufania Zło­ty Otis.

Tworzy plany finanso­we, opracowuje i aktualizu­je strategię rozwoju wy­dawnictwa. Bierze udział w spotkaniach z kluczowy­mi partnerami biznesowymi i przeprowadza negocjacje.
Uprawia kolarstwo szoso­we. Relaksuje się podczas wędkowania w pięknych za­kątkach Polski. Lubi goto­wać i smakować swoje po­trawy.

ANDRZEJ DZIURDZIKOWSKI

Polonista z Uniwersyte­tu Warszawskiego. Praco­wał jako redaktor i wydaw­ca w wielu czasopismach (m.in. ?Express Wieczorny?, ?Komputer Świat?. New­sweek?, ?Polska Times?), pisał scenariusze serialu ?Na Wspólnej?, współtwo­rzył portal ncez.pl Instytu­tu Żywności i Żywienia. Za­wsze interesowało go, jak działają różne urządzenia, więc w artykułach zajmował się popularyzacją na­uki i techniki. Stąd już tyl­ko krok do ciekawości, jak działa organizm człowieka i jak go leczyć.

RYSZARD STERCZYŃSKI

Pochodzi z Poznania, jest absolwentem Uniwersyte­tu im. Adama Mickiewicza. Wiele lat pracował w ?Sztan­darze Młodych?, następnie w ?Ekspresie Wieczornym?, ?Życiu z kropką? i miesięcz­nikach poświęconych zdro­wiu. Jako redaktor naczelny miesięcznika ?Żyjmy dłu­żej? w 2013 r. został laure­atem nagrody Sukces Roku w Ochronie Zdrowia w ka­tegorii Media.

Autor i współautor ksią­żek ?Alfabet Zdrowia? i ?Nowy Alfabet Zdrowia?. Pomysłodawca nagrody ?Ziołowy Oskar?, przyzna­wanej preparatom natural­nym w latach 1992-2003.

Obecnie jako wol­ny strzelec współpracuje z wieloma periodykami me­dycznymi. Wraz z żoną Ha­liną prowadzi blog o zdro­wiu: wszyscyzdrowi.pl

Lubi robić zdjęcia i jeź­dzić na rowerze.

SONIA MŁODZIANOWSKA

Dziennikarka, absolwent­ka dziennikarstwa i medio­znawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowa­ła w wielu czasopismach i serwisach interneto­wych, najczęściej o tema­tyce zdrowotnej. Jej arty­kuły można znaleźć m.in. w ?Świecie Lekarza?, ?Ga­zecie Wyborczej? oraz na portalu Zdrowie i medycy­na ?Wprost?. Należy do Sto­warzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia i jest laureatką konkursu ?Dziennikarz Me­dyczny Roku 2021?, gdzie zdobyła II nagrodę w kate­gorii Prasa. Ze względu na osobistą historię chętnie podejmuje działania wśród chorych dotkniętych sko­liozą. Prywatnie uwielbia czerpać z życia garściami ? chętnie podróżuje, lubi las i góry, jest fanką jedze­nia i ma szczęście do ludzi.

GRAŻYNA BOCZKOWSKA

Jest odpowiedzialna za ko­rektę. Zwraca uwagę m.in. na interpunkcję, bo ? jak wiadomo ? jeden mały przecinek może zrobić ogromną różnicę, a medy­cyna wymaga precyzji. Hi­storia sztuki i gra w sno­okera to jej dwie największe pasje.

ANNA STĘPNIAK ? DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Grafik, plastyk. Absolwent­ka Wydziału Artystycznego UMCS, dyplom z sitodruku na wydziale grafiki oraz Li­ceum Plastycznego ? spe­cjalizacja formy użytkowe ? zabawkarstwo.

Projektowaniem graficz­nym zajmuje się od po­nad 25 lat. Autorka wielu okładek do muzyki, filmów i książek. Twórca layoutów czasopism, periodyków i materiałów reklamowych. Współtworzyła czasopisma takie jak ?Twoja Komór­ka?, ?TelePRO? oraz wiele czasopism o tematyce me­dycznej: ?Świat Lekarza?, ?Na Zdrowie?, ?Manager Apteki? oraz ?Świat Zdro­wia?, ?Błękitna Wstążecz­ka?, ?Amoena Life?.

Laureatka Konkursu Wydawnictwa Epideixis na wykonanie ilustracji do po­mocy dydaktycznej ?PALE­TA?. Udział w kilku wysta­wach zbiorowych. I tylko jedna wystawa indywidu­alna rysunku i grafiki, ale ? jak twierdzi ? kto wie, co się jeszcze może wydarzyć.

W redakcji ?Świata Leka­rza? od pierwszego nume­ru. Wiele wyzwań. I wiele satysfakcji z ich realizacji.

Nie lubi stagnacji. Pa­sja? Ogród. Kwiaty. Dwa psy i trzy koty.

TOMASZ ADAMASZEK ? FOTOGRAF

Rocznik 1976. Jak sam mówi ? w wieku 8 lat od­krył magiczny świat ob­razu dzięki filmowi ?Lecą żurawie? Michaiła Kałato­zowa. Ta fascynacja pozo­stała mu do dziś. Obser­wator świata zza wizjera aparatu. Kinomaniak, fan jazzu i muzyki klasycznej. Obecnie realizuje się jako tata 3-latka. ? Gdyby ma­lował, byłby porównywal­nym z Witkacym, portreci­stą emocji ? uważa Paweł Kruś.

MACIEJ PINKOSZ

Absolwent inżynierii środo­wiska Politechniki Warszaw­skiej, od 5 lat zajmuje się stronami internetowymi: światlekarza.pl i zlotyotis.pl, ponadto prowadzi me­dia społecznościowe ?Świa­ta Lekarza? (Facebook, Twitter, LinkedIn). Poma­ga w tworzeniu wydania Świata Lekarza 3D oraz zaj­muje się wysyłką poprzez news-letter.

Pomimo wykształcenia inżynierskiego, interesuje się również tematami me­dycznymi. Spośród zagad­nień poruszanych w ?Świe­cie Lekarza? najbardziej interesują go artykuły zwią­zane z systemem ochro­ny zdrowia i farmakoeko­nomią.

Jego hobby to piłka noż­na, książki podróżnicze, a także ekonomia. W czasie urlopów uwielbia zdobywać szczyty polskich gór.

PAWEŁ KRUŚ ? WYDAWCA

Absolwent Wydziału Polo­nistyki Uniwersytetu War­szawskiego. Twórca ty­tułów prasowych (m.in. ?Świat Lekarza?, ?Na zdro­wie?, ?Manager Apte­ki?, ?Zdrowie pod Ręką?), a także scenariuszy filmo­wych, kampanii reklamo­wych i PR. Stworzył Na­grodę Zaufania Złoty OTIS, która w 2023 r. będzie ob­chodziła 20-lecie.

Pochodzi z rodziny lekar­skiej ? matka Anna Korczak-Kruś była pediatrą, ojciec prof. Stefan Kruś ? pato­morfologiem i humanistą, wuj, ksiądz Jan Twardow­ski, był poetą. W życiu Paw­ła Krusia elementy medycz­ne dopełnia wyobraźnia i wrażliwość humanistycz­na. Zapewne to decyduje o oryginalności tworzonych przez niego projektów.

Twórca i organizator społecznych akcji profilak­tycznych, m.in. ?Uwaga ner­ki!?, ?Cukrzyca. Wygrajmy razem!?, ?Sprawdź chole­sterol u dziecka!?, zmienia­jących polską i ukraińską ochronę zdrowia.

Uhonorowany m.in. Na­grodą im. Dr. Władysława Biegańskiego i Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróż­nieniami ?Lider Roku 2012 w Ochronie Zdrowia? i Na­grody św. Kamila, odzna­czony medalami: Stowa­rzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Ukraińskiego Sto­warzyszenia Diabetyków; Zasłużonemu Polskie To­warzystwo Lekarskie. Jego hobby to muzyka i pisma mistyczne oraz me­dyczne i muzyka św. Hilde­gardy z Bingen, i historia średniowiecza. Czyta głów­nie literaturę faktu, poszu­kuje zabytków romańskich w całej Europie, ostatnio odkrył freski w Lubiecho­wej. Pasjonat malarstwa, sztuki eksperymentalnej XX wieku i współczesnych ikon.

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D