DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Pozytywne wyniki badania klinicznego III fazy dotyczącego stosowania preparatu TIBSOVO? w połączeniu z azacytydyną

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Firma Servier przedstawiła pozytywne wyniki ogólne globalnego badania klinicznego III fazy dotyczącego stosowania preparatu TIBSOVO? (iwosydenib tabletki) w połączeniu z azacytydyną w terapii uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1.

  • TIBSOVO to lek ukierunkowany, który w połączeniu z azacytydyną przyczynił się do wydłużenia czasu przeżycia wolnego od zdarzeń oraz przeżycia całkowitego (w porównaniu z azacytydyną w monoterapii)
  • Profil bezpieczeństwa jest zgodny z wcześniej publikowanymi danymi dotyczącymi terapii pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1
  • W związku z przekonującymi danymi dotyczącymi skuteczności preparatu TIBSOVO (iwosydenib tabletki) niedawno wstrzymano dalszą rekrutację do badania

02.08.2021

Paryż (Francja) i Boston (USA) ? Globalna firma farmaceutyczna Servier poinformowała, że w globalnym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym III fazy, z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, o nazwie AGILE, dotyczącym stosowania preparatu TIBSOVO (iwosydenib tabletki) w połączeniu z chemioterapią azacytydyną w terapii uprzednio nieleczonych dorosłych pacjentów zostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1 osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, którym był czas przeżycia wolny od zdarzeń (EFS)1,2. Przyjmowanie preparatu TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną, w porównaniu do azacytydyny w połączeniu z placebo, powodowało statycznie znaczącą poprawę wskaźnika EFS. Ponadto, w badaniu osiągnięto także wszystkie kluczowe drugorzędowe punkty końcowe, do których należały m.in. wskaźnik remisji całkowitej (CR), przeżycie całkowite (OS), wskaźnik remisji całkowitej i remisji całkowitej z częściową poprawą wskaźników hematologicznych (CRh)oraz wskaźnik obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ORR). Profil bezpieczeństwa preparatu TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną był zgodny z wcześniej publikowanymi danymi. Na podstawie rekomendacji Niezależnego Komitetu Monitorującego, niedawno wstrzymano dalszą rekrutację do badania ze względu na zaobserwowane klinicznie istotne różnice pomiędzy badanymi grupami.

? Wyniki badania AGILE to istotny przełom i doskonała wiadomość dla uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1? stwierdził Claude Bertrand, wiceprezes Grupy Servier ds. badań i rozwoju. ?Chcemy jak najszybciej podzielić się pełnymi wynikami tego badania ze środowiskiem medycznym i organami regulacyjnymi na całym świecie.

Pełna analiza wyników badania AGILE zostanie przedstawiona w późniejszym terminie, na jednym z kongresów medycznych.

? Rokowania w ostrej białaczce szpikowej są złe, zwłaszcza w przypadku nowo zdiagnozowanych pacjentów, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii ? zaznaczyła dr Susan Pandya, wiceprezes firmy Servier Pharmaceuticals ds. rozwoju klinicznego. ? Lek TIBSOVO stosowany w monoterapii dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną lub nawrotową ostrą białaczką szpikową, u których występuje mutacja genu IDH1,przyczyniał się do poprawy wyników leczenia. Te obiecujące wyniki badania AGILE potwierdzają dodatkowe korzyści z hamowania działania zmutowanego enzymu IDH1, w połączeniu ze standardową chemioterapią, w przypadku nowo zdiagnozowanej choroby i braku możliwości stosowania intensywnej chemioterapii. Chcemy jak najszybciej przedstawić pełne wyniki badania AGILE, żeby pokazać, jak stosowanie TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną może poprawić wyniki leczenia u uprzednio nieleczonych pacjentów z ostrą białaczką szpikową z mutacją genu IDH1.

TIBSOVO to lek zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia ? AML) z mutacją genu IDH1, a także dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu IDH1, którzy są w wieku co najmniej 75 lat lub u których ze względu na choroby współistniejące nie można zastosować intensywnej chemioterapii indukcyjnej. W ostatnim czasie amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przyjęła złożony przez firmę Servier wniosek uzupełniający (sNDA) o zatwierdzenie nowego wskazania dla leku TIBSOVO jako potencjalnej opcji terapeutycznej dla uprzednio leczonych pacjentów z rakiem dróg żółciowych z mutacją genu IDH1, nadając mu status przyspieszonej oceny.

Badanie kliniczne III fazy AGILE

Badanie AGILE to globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej. Jego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu TIBSOVO w połączeniu z azacytydyną, w porównaniu do placebo w połączeniu z azacytydyną, w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznaną AML, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania (głównym kryterium oceny skuteczności) był czas przeżycia wolny od zdarzeń (EFS) ? zdefiniowany jako czas od randomizacji do wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: niepowodzenia terapii, nawrotu choroby lub zgonu niezależnie od przyczyny. Niepowodzenie terapii zdefiniowano jako brak całkowitej remisji do końca 24 tygodnia.

Do kluczowych drugorzędowych punktów końcowych należały: wskaźnik remisji całkowitej (CR) ? zdefiniowany jako procent uczestników, u których osiągnięto remisję całkowitą; przeżycie całkowite (OS) ? zdefiniowane jako czas od randomizacji do zgonu niezależnie od przyczyny; wskaźnik remisji całkowitej i remisji całkowitej z częściową poprawą wskaźników hematologicznych (CRh) ? zdefiniowany jako procent uczestników, u których osiągnięto CR lub CRh; oraz wskaźnik obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ORR) ? zdefiniowany jako procent uczestników, u których osiągnięto CR, CR z niecałkowitym przywróceniem wskaźników hematologicznych (CRi, w tym CR z niecałkowitym przywróceniem liczby płytek krwi [CRp]), remisję częściową (PR) lub stan morfologiczny wolny od białaczki (MLFS).

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa (AML) to nowotwór krwi i szpiku kostnego, charakteryzujący się szybkim postępem choroby. Jest najczęstszą odmianą białaczki występującą u dorosłych: rocznie stwierdza się około 20 tys. nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych i 43 tys. przypadków w Europie3,4. U większości pacjentów z AML z czasem dochodzi do nawrotu choroby. W przypadku nawrotowej lub opornej na leczenie AML rokowania są niepomyślne5. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia wynosi około 27%3. U 6?10% pacjentów z AML, zmutowany enzym IDH1 blokuje prawidłowe różnicowanie macierzystych komórek krwi, co przyczynia się do rozwoju ostrej białaczki6.

Informacje o Servier Pharmaceuticals

Firma Servier Pharmaceuticals LLC prowadzi działalność w branży farmaceutycznej na etapie komercyjnym, a jej pasją są innowacje i poprawa życia pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Firma Servier, jako nienotowana na giełdzie, ma wyjątkową swobodę w poświęcaniu czasu i energii na prace nad rozwiązaniami terapeutycznymi dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, a przyszły wzrost planuje oprzeć na innowacjach w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby zdrowotne.

Budujac wiodącą pozycję w onkologii, firma Servier pracuje nad rozwiązaniami, które będą odpowiedzią na aktualne wyzwania. Portfolio innowacyjnych leków onkologicznych Servier ma zapewnić ratujące życie terapie jak największej liczbie pacjentów cierpiących na szerokie spektrum nowotworów.

W opinii Servier, współpraca badawcza ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego firma aktywnie buduje sojusze, dokonuje przejęć oraz zawiera umowy licencyjne i umowy o współpracy, co służy powstawaniu rozwiązań dla pacjentów i przyspieszeniu dostępności nowych terapii. Dzięki doświadczeniu rynkowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i stałemu dążeniu do doskonałości klinicznej, Servier Pharmaceuticals może przybliżać realizację nowych osiągnieć pacjentom, którym służy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.us.

Zapraszamy również do obserwowania Servier Pharmaceuticals w mediach społecznościowych: LinkedIn,Twitter

Informacje o Grupie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum swojej działalności.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter

Piśmiennictwo

  1. Dane wewnętrzne. Servier. 30.07.2021.
  2. ClinicalTrials.gov. Study of AG-120 (Ivosidenib) vs. Placebo in Combination With Azacitidine in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia With an IDH1 Mutation (AGILE). Dostępny w Internecie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03173248(dostęp: lipiec 2021).
  3. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Cancer Stat Facts: Acute Myeloid Leukemia (AML). Dostępny w Internecie: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html (dostęp: lipiec 2021).
  4. American Cancer Society. Acute Myeloid Leukemia (AML). Dostępny w Internecie: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8674.00.pdf (dostęp: lipiec 2021).
  5. Kumar C. Genetic Abnormalities and Challenges in the Treatment of Acute Myeloid Leukemia. Genes Cancer 2011; 2:95-107.
  6. DiNardoCD, SteinEM, de Botton S i wsp. Durable Remissions from Ivosidenib in IDH1-Mutated Relapsed or Refractory AML. N Engl J Med2018;378:2386-98.

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D