DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Dane z badania III fazy pokazują, że ivosidenib w skojarzeniu z azacytydyną znacząco poprawia czas przeżycia wolny od objawów i całkowity czas przeżycia u pacjentów z nieleczoną wcześniej ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1

Podziel się treścią:

 

Ivosidenib w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu z placebo w skojarzeniu z azacytydynąwykazał również istotną poprawę w zakresie odsetka całkowitych remisji i całkowitych remisji z częściową odnową hematologiczną oraz odsetka odpowiedzi obiektywnej.

Profil bezpieczeństwa był korzystny i zgodny z wcześniej opublikowanymi danymi.

Dane z badania 3fazy AGILE Trial u pacjentów z uprzednio nieleczoną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 zostały przedstawione podczas sesji ustnej w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. i zamieszczone w oficjalnym programie prasowym 63. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego.

PARYŻ i BOSTON, 11 grudnia 2021 r. ? Firma Servier, rozwijający się lider w dziedzinie onkologii, ogłosiła wyniki 3 fazy globalnego badania AGILE, które wykazały, że ivosidenib w połączeniu z azacytydyną stosowaną w chemioterapii znacząco poprawił przeżycie wolne od objawów i całkowity czas przeżycia w porównaniu z azacytydyną i placebo u dorosłych osób z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1, którzy nie są kandydatami do intensywnej chemioterapii. Dane te zostały przedstawione podczas sesji ustnej w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. w godzinach 14:45?16:15 ET, Abstrakt #697, oraz zamieszczone w oficjalnym programie prasowym podczas 63. dorocznego spotkania i wystawy Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Leczenie za pomocą ivosidenibu w połączeniu z azacytydyną wykazało znamienną statystycznie poprawę czasu przeżycia wolnego od objawów (event-freesurvival, EFS) (współczynnik ryzyka [hazard ratio, HR] = 0,33, 95% CI 0,16, 0,69, 1-stronne P = 0,00111,2). Ponadto, połączenie ivosidenibu z azacytydyną wykazało statystycznie istotną poprawę całkowitego czasu przeżycia (overallsurvival, OS) (HR = 0,44 [95% CI 0,27, 0,73]; 1-stronne P = 0,0005), z medianą OS wynoszącą 24,0 miesiąca w ramieniu ivosidenib + azacytydyna kontra 7,9 miesiąca w ramieniu placebo + azacytydyna.

Te znaczące wyniki badania AGILE fazy 3 dlaivosidenibu zwiększają liczbę dowodów potwierdzających zasadność wczesnego zwalczania mutacji IDH1 w nowotworach krwi, takich jak ostra białaczka szpikowa ? powiedziała Susan Pandya, M.D., wiceprezes ds. rozwoju klinicznego i dyrektor działu globalnego rozwoju metabolizmu nowotworów w dziedzinie onkologii i immunoonkologii w firmie ServierPharmaceuticals. Nawet10 procent pacjentów z AML ma mutacje w enzymie IDH1, a obecne opcje leczenia są ograniczone, zwłaszcza dla tych, którzy są nowo zdiagnozowani i nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii?.

Dodatkowe wyniki badania

Badacze zgłaszali wyniki kluczowych drugorzędowych punktów końcowych badania AGILE, w tym:

 • ivosidenibu w połączeniu z azacytydyną vs 17,6% (n=13/74) dla placebo plus azacytydyna (p < 0,0001).
 • objectiveresponserate, ORR) wyniósł 62,5% (n=45/72) dla ivosidenibuw połączeniu z azacytydyną vs 18,9% (n=14/74) dla placebo plus azacytydyna (p < 0,0001).

Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia nowej opcji terapeutycznej dla pacjentów z wcześniej nieleczoną AML z mutacją IDH1. To jeszcze bardziej rozszerza znaczące korzyści kliniczne dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową i mutacjami IDH1 ? powiedział Patrick Therasse, M.D., Ph.D., wiceprezes, dyrektor działu zarządzania późnymi stadiami choroby i cyklem życia oraz p.o. dyrektora obszaru terapeutycznego onkologii i Immunoonkologii w Grupie Servier.

Ostra białaczka szpikowa jest szybko postępującym typem nowotworu, a rokowania są często złe ? powiedział Stephane De Botton, M.D. Ph.D., główny badacz i szef multidyscyplinarnego komitetu hematologicznego w Institut Gustave Roussy Villejuif we Francji. Naszym celem w leczeniu jest wydłużenie czasu całkowitego przeżycia, a imponująca korzyść kliniczna po leczeniu ivosidenibem w połączeniu z azacytydyną jest niezwykle obiecująca dla tych pacjentów z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1.

Powszechne działania niepożądane (adverse event, AE) występujące u więcej niż 20 procent pacjentów otrzymujących ivosidenib w połączeniu z azacytydyną w porównaniu z placebo i azacytydyną. To nudności (42,3% vs 38,4%), wymioty (40,8% vs 26,0%), biegunka (35,2% vs 35,6%), gorączka (33,8% vs 39,7%), niedokrwistość (31,0% vs 28,8%), neutropenia gorączkowa (28,2% vs 34,2%), trombocytopenia (28,2% vs 20,5%), neutropenia (28,2% vs 16,4%), zaparcia (26,8% vs 52,1%) i zapalenie płuc (23,9% vs 31,5%).

Firma Servier prowadzi rozmowy z organami regulacyjnymi w sprawie wniosków o rozszerzenie aktualnie zatwierdzonych wskazań do stosowania ivosidenibu.

Ivosidenib jest obecnie zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych jako monoterapia w leczeniu dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1 oraz u dorosłych z nowo rozpoznaną AML z mutacją IDH1, którzy są w wieku ?75 lat lub u których występują choroby współistniejące wykluczające zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej. Ostatnio ivosidenib zatwierdzono jako pierwszą i jedyną terapię ukierunkowaną dla pacjentów z wcześniej leczonym rakiem dróg żółciowych z mutacją IDH1.

O badaniu NCT03173248 AGILE fazy III nad AML(ostrą białaczką szpikową)

Badanie AGILE jest globalnym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym fazy 3, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, kontrolowanym placebo, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu ivosidenib w połączeniu z azacytydyną w porównaniu z placebo w połączeniu z azacytydyną, u dorosłych z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1, którzy nie są kandydatami do intensywnej chemioterapii (w wieku ?75 lat lub u których występują choroby współistniejące wykluczające zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest EFS, definiowany jako czas od randomizacji do momentu niepowodzenia leczenia, nawrotu remisji lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niepowodzenie leczenia jest definiowane jako nieosiągnięcie całkowitej remisji (CR) do tygodnia 24.

Inne kluczowe drugorzędowe punkty końcowe obejmowały wskaźnik całkowitej remisji (CR), zdefiniowany jako odsetek uczestników, którzy osiągnęli CR; czas całkowitego przeżycia (OS), definiowany jako czas od daty randomizacji do daty śmierci z jakiejkolwiek przyczyny; CR i całkowitą remisję z częściowym odzyskiem hematologicznym (CRh), definiowaną jako odsetek uczestników, którzy osiągnęli CR lub CRh; oraz wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR), definiowany jako odsetek CR, CR z niepełnym odzyskiem hematologicznym (CRi) (w tym CR z niepełnym odzyskiem płytek krwi [CRp]), częściową remisję (partialremission, PR) i stan wolny od białaczki morfologicznej (morphologic leukemia-freestate, MLFS).


Informacje na temat ostrej białaczki szpikowej

Ostra białaczka szpikowa (acutemyeloid leukemia, AML) jest nowotworem krwi i szpiku kostnego charakteryzującym się szybką progresją i jest najczęstszą ostrą białaczką występującą u dorosłych (około 20 000 nowych przypadków w USA i 43 000 przypadków w Europie każdego roku)3,4. U większości pacjentów z ostrą białaczką szpikową dochodzi w końcu do nawrotu choroby. Nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka szpikowa charakteryzuje się złym rokowaniem5. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi około 27%3. U 6 do 10 procent pacjentów z ostrą białaczką szpikową zmutowany enzym IDH1 blokuje prawidłowe różnicowanie komórek, przyczyniając się do genezy ostrej białaczki6.

Informacje o firmie ServierPharmaceuticals

ServierPharmaceuticals, LLC jest firmą komercyjną, której pasją jest innowacyjność i poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Jako firma prywatna, Servier ma wyjątkową swobodę poświęcania swojego czasu i energii na stawianie na pierwszym miejscu tych, którzy wymagają naszego leczenia i opieki, a przyszły wzrost napędzany jest przez innowacje w obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych.

Jako rozwijający się lider w dziedzinie onkologii, firma Servier jest zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą sprostać współczesnym wyzwaniom. Portfolio innowacyjnych leków onkologicznych firmy zostało opracowane w celu zapewnienia większej liczby ratujących życie terapii dla większej liczby pacjentów, w całym spektrum chorób i w różnych typach nowotworów.

Firma Servier wierzy, że współtworzenie ma fundamentalne znaczenie dla napędzania innowacji i aktywnie tworzy sojusze, przejęcia, umowy licencyjne i partnerstwa, które przynoszą rozwiązania i przyspieszają dostęp do terapii. Dzięki naszemu doświadczeniu handlowemu, globalnemu zasięgowi, wiedzy naukowej i zaangażowaniu w doskonałość kliniczną, firma ServierPharmaceuticals jest oddana idei niesienia obietnicy jutra pacjentom, którym służymy.


Więcej informacji: www.servier.us


Informacje o Grupie Servier

Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez Fundację. Z silną międzynarodową obecnością w 150 krajach i całkowitym przychodem wysokości 4,7 miliarda euro w 2020 roku, Servier zatrudnia 22 500 osób na całym świecie. Servier jest niezależną grupą, która każdego roku inwestuje ponad 20% swoich markowych przychodów w badania i rozwój. Aby przyspieszyć innowacje terapeutyczne z korzyścią dla pacjentów, Grupa angażuje się w otwarte tworzenie innowacji we współpracy z partnerami akademickimi, grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Integruje również głos pacjenta w centrum swoich działań.

Grupa Servier, lider w dziedzinie kardiologii, ma ambicję stać się renomowanym i innowacyjnym graczem w dziedzinie onkologii. Jej rozwój opiera się na trwałym zaangażowaniu w choroby sercowo-naczyniowe i metaboliczne, onkologię, neurobiologię i choroby immunologiczno-zapalne. Aby promować dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje również szereg wysokiej jakości leków generycznych obejmujących większość patologii.

Informacje o ivosidenib(tabletki z ivosidenibem)

Ivosidenib jest inhibitorem dehydrogenazy izocytrynianowej-1 (IDH1) wskazanym do leczenia dorosłych pacjentów z podatną mutacją IDH1, wykrytą przez test zatwierdzony przez FDA:

Ostra białaczka szpikowa (AML)

 • Nowo zdiagnozowani pacjenci z AML, którzy mają ? 75 lat lub u których choroby współistniejące nie pozwalają na zastosowanie intensywnej chemioterapii indukcyjnej.
 • Nawrotowa lub oporna na leczenie AML.

Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak dróg żółciowych

 • Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak dróg żółciowych, który był wcześniej leczony.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: ZESPÓŁ RÓŻNICOWANIA W AML
U pacjentów leczonych lekiem ivosidenib występowały objawy zespołu różnicowania, który nieleczony, może okazać się być śmiertelny. Objawy mogą obejmować gorączkę, duszność, hipoksję, nacieki płucne, wysięki opłucnowe lub osierdziowe, szybki przyrost masy ciała lub obrzęki obwodowe, niedociśnienie oraz zaburzenia czynności wątroby, nerek lub wielu narządów. W przypadku podejrzenia zespołu różnicowania należy rozpocząć terapię kortykosteroidami i monitorowanie hemodynamiczne do czasu ustąpienia objawów.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zespół różnicowania w AML: W badaniu klinicznym u 25% (7/28) pacjentów z nowo rozpoznaną AML i 19% (34/179) pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie AML leczonych produktem ivosidenib wystąpił zespół różnicowania. Zespół różnicowania związany jest z szybką proliferacją i różnicowaniem się komórek mieloidalnych i może zagrażać życiu lub prowadzić do śmierci, jeśli nie jest leczony. Objawy zespołu różnicowania u pacjentów leczonych produktem ivosidenib obejmowały leukocytozę nieinfekcyjną, obrzęki obwodowe, gorączkę, duszność, wysięk opłucnowy, hipotensję, hipoksję, obrzęk płuc, zapalenie płuc, wysięk osierdziowy, wysypkę, przeciążenie płynami, zespół lizy guza i zwiększenie stężenia kreatyniny. Spośród 7 pacjentów z nowo rozpoznaną AML, u których wystąpił zespół różnicowania, 6 (86%) pacjentów powróciło do zdrowia. Spośród 34 pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie AML, u których wystąpił zespół różnicowania, 27 (79%) pacjentów powróciło do zdrowia po leczeniu lub po przerwaniu podawania leku ivosidenib. Zespół różnicowania występował już od 1. dnia do 3 miesięcy po rozpoczęciu stosowania ivosidenib i był obserwowany z towarzyszącą leukocytozą lub bez niej.

Jeśli podejrzewa się zespół różnicowania, należy rozpocząć podawanie deksametazonu w dawce 10 mg dożylnie co 12 godzin (lub równoważnej dawki innego doustnego lub dożylnego glikokortykosteroidu) oraz monitorowanie hemodynamiczne aż do uzyskania poprawy. Jeśli obserwuje się towarzyszącą leukocytozę nieinfekcyjną, należy rozpocząć leczenie hydroksymocznikiem lub leukaferezą, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Zmniejszanie dawki kortykosteroidów i hydroksymocznika po ustąpieniu objawów i podawanie kortykosteroidów przez co najmniej 3 dni. Objawy zespołu różnicowania mogą nawracać po przedwczesnym przerwaniu leczenia kortykosteroidami i/lub hydroksymocznikiem. Jeśli ciężkie oznaki i (lub) objawy utrzymują się dłużej niż 48 godzin po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidów, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego ivosidenib do czasu ustąpienia oznak i objawów.

Wydłużenie odstępu QTc: u pacjentów leczonych produktem ivosidenib mogą wystąpić wydłużenie odstępu qt (qtc) i komorowe zaburzenia rytmu serca. jednoczesne stosowanie produktu leczniczego ivosidenib z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp qtc (np. leki przeciwarytmiczne, fluorochinolony, triazoloweleki przeciwgrzybicze, antagoniści receptora 5-HT3) oraz inhibitorami CYP3A4 może zwiększać ryzyko wydłużenia odstępu QTc. Prowadzenie monitorowania elektrokardiogramu (EKG) i elektrolitów. U pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QTc, zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami elektrolitowymi lub u pacjentów przyjmujących leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc, może być konieczne częstsze monitorowanie.

Przerwać stosowanie ivosidenibu, jeżeli QTc wzrośnie do wartości większej niż 480 msec i mniejszej niż 500 msec. Przerwać i zmniejszyć stosowanie ivosidenibu, jeśli QTc wzrośnie do ponad 500 msec. Należy trwale przerwać stosowanie ivosidenibu u pacjentów, u których wystąpi wydłużenie odstępu QTc z oznakami lub objawami zagrażającej życiu arytmii.

Zespół Guillaina-Barrégo: zespół Guillaina-Barrégo może rozwinąć się u pacjentów leczonych ivosidenibem. Należy monitorować pacjentów przyjmujących ivosidenib pod kątem pojawienia się nowych oznak lub objawów neuropatii ruchowej i (lub) czuciowej, takich jak jednostronne lub obustronne osłabienie, zmiany czucia, parestezje lub trudności w oddychaniu. należy trwale zaprzestać stosowania leku ivosidenib u pacjentów, u których rozpoznano zespół Guillaina-Barrégo.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 • U pacjentów z AML, najczęstszymi działaniami niepożądanymi obejmującymi nieprawidłowości laboratoryjne (?20%) były: zmniejszenie stężenia hemoglobiny (60%), zmęczenie (43%), bóle stawów (39%), zmniejszenie stężenia wapnia (39%), zmniejszenie stężenia sodu (39%), leukocytoza (38%), biegunka (37%), zmniejszenie stężenia magnezu (36%), obrzęki (34%), nudności (33%), duszność (32%), zwiększenie stężenia kwasu moczowego (32%), zmniejszenie stężenia potasu (32%), zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej (30%), zapalenie błony śluzowej (28%), zwiększenie stężenia aminotransferazy asparaginianowej (27%), zmniejszenie stężenia fosfatazy (25%), wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (24%), wysypka (24%), zwiększenie stężenia kreatyniny (24%), kaszel (23%), zmniejszenie apetytu (22%), bóle mięśniowe (21%), zaparcia (20%) i gorączka (20%).
 • U pacjentów z nowo rozpoznaną AML najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi stopnia ?3 (?5%) były: zmęczenie (14%), zespół różnicowania (11%), wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (11%), biegunka (7%), nudności (7%) i leukocytoza (7%). Poważnymi działaniami niepożądanymi (?5%) były: zespół różnicowania (18%), wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (7%) i zmęczenie (7%). W jednym przypadku wystąpił zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES).
 • U pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie AML najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi stopnia ?3 (?5%) były: zespół różnicowania (13%), wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie (10%), duszność (9%), leukocytoza (8%) i zespół lizy guza (6%). Poważnymi działaniami niepożądanymi (?5%) były: zespół różnicowania (10%), leukocytoza (10%) i wydłużenie odcinka QT w elektrokardiogramie (7%). Odnotowano jeden przypadek postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML).
 • U pacjentów z rakiem dróg żółciowych najczęstszymi działaniami niepożądanymi (?15%) były: zmęczenie (43%), nudności (41%), ból brzucha (35%), biegunka (35%), kaszel (27%), zmniejszenie apetytu (24%), wodobrzusze (23%), wymioty (23%), niedokrwistość (18%) i wysypka (15%). Najczęstszymi nieprawidłowościami laboratoryjnymi (?10%) były: spadek stężenia hemoglobiny (40%), wzrost aminotransferazy asparaginianowej (34%) i wzrost stężenia bilirubiny (30%).

INTERAKCJE Z LEKAMI

Silne lub umiarkowane inhibitory CYP3A4: zmniejszyć dawkę ivosidenibu z silnymi inhibitorami cyp3a4. należy monitorować pacjentów pod kątem zwiększonego ryzyka wydłużenia odstępu qtc.

silne induktory cyp3a4: unikać jednoczesnego stosowania z ivosidenibem.

wrażliwe substraty cyp3a4: unikać jednoczesnego stosowania z ivosidenibem

leki wydłużające odstęp qtc: unikać jednoczesnego stosowania z ivosidenibem. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania leku, należy monitorować pacjentów pod kątem zwiększonego ryzyka wydłużenia odstępu QTc.

LAKTACJA

Ze względu na to, że wiele leków jest wydzielanych do mleka ludzkiego oraz ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, należy odradzać kobietom karmienie piersią podczas leczenia produktem ivosidenibi przez co najmniej 1 miesiąc po przyjęciu ostatniej dawki.

Należy zapoznać się z pełną informacją na temat stosowania leku, w tym z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z AML.

Ujawnianie informacji

Niniejszy komunikat zawiera ogólne informacje o Grupie Servier i jej podmiotach (dalej ?Servier i jej podmioty stowarzyszone?) i jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje te uważane są za wiarygodne; jednakże firma Servier i jej spółki stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń co do kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub dostarczonych w inny sposób i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, z tytułu zaniedbania lub innej, jeżeli okaże się, że informacje te są niedokładne lub niekompletne pod jakimkolwiek względem.

Firma Servier i jej spółki stowarzyszone nie działają jako doradcy odbiorcy tych informacji, a ostateczna decyzja o przeprowadzeniu jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do odbiorcy tych informacji. Dlatego przed zawarciem jakiejkolwiek proponowanej transakcji, odbiorca tych informacji powinien określić, nie polegając na firmie Servier lub jej podmiotach stowarzyszonych, ryzyko ekonomiczne i zalety, jak również charakterystykę i konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz to, czy jest w stanie podjąć to ryzyko.

Niniejsze oświadczenie zawiera również stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone różnym stopniem niepewności i ryzyka. Badane nowe leki i wskazania podlegają dalszej naukowej i medycznej ocenie oraz zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Nie są one dopuszczone do użytku przez Federalną Agencję Leków (FDA).

Wszelkie poleganie na tym dokumencie odbywa się wyłącznie na ryzyko osoby polegającej na tym dokumencie. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są ani ofertą sprzedaży, ani nakłanianiem do złożenia oferty zawarcia transakcji.

Treść niniejszego dokumentu stanowi jedynie streszczenie, nie jest kompletna i nie zawiera wszystkich istotnych informacji o firmie Servier i jej podmiotach stowarzyszonych, w tym potencjalnych konfliktach interesów.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przepisy, firma Servier i jej spółki stowarzyszone zrzekają się wszelkich oświadczeń, zapewnień, warunków i gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innego rodzaju, jak również nie przyjmują żadnych zobowiązań wobec jakichkolwiek osób, w związku z niniejszym dokumentem. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, firma Servier i jej spółki stowarzyszone nie gwarantują ani nie oświadczają, że informacje lub opinie zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne lub kompletne.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przepisy, firma Servier i jej spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od tego, w jaki sposób powstałe, czy to w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), odpowiedzialnością ścisłą lub w inny sposób, za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, karne lub specjalne wynikające z lub w związku z niniejszym dokumentem, w tym (bez ograniczeń) za wszelkie działania podjęte na jego podstawie.

Szacunki, strategie i poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie oparte są na przeszłych lub aktualnych danych i informacjach i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odniesienia

 1. Dane w aktach Servier 30 lipca 2021 r.
 2. ClinicalTrials.gov. Badanie AG-120 (Ivosidenib) vs placebo w skojarzeniu z azacytydyną u pacjentów z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową z mutacją IDH1 (AGILE). Dostępne pod adresem: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03173248. Dostęp: lipiec 2021 r.
 3. Krajowy instytut badań nad rakiem, program Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER). Informacje statystyczne dotyczące nowotworów: Ostra białaczka szpikowa (AML). https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html. Dostęp: lipiec 2021 r.
 4. Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne Ostra białaczka szpikowa (AML). https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8674.00.pdf. Dostęp: lipiec 2021 r.
 5. Kumar C. Nieprawidłowości genetyczne i wyzwania związane z leczeniem ostrej białaczki szpikowej. Nowotwór genetyczny. 2011; 2:95-107.
 6. DiNardo CD, Stein EM, de Botton S, et al.Trwałe remisje po zastosowaniu Ivosidenibu w nawrotowej lub opornej na leczenie AML z mutacją IDH1. N Engl J Med 2018;3
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D