DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Konferencja Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowe: Czas inwestycji w zdrowie

 

Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) są zgodni, że istnieje ogromny potencjał do rozwijania bilateralnej współpracy w kolejnych latach. Jednym z obszarów, na który warto zwrócić szczególną uwagę, są inwestycje w kapitał zdrowotny Polaków.

Przedstawiciele zagranicznych firm doceniają Polskę jako atrakcyjne miejsce do inwestowania ze względu na położenie geograficzne, dostępność lokalnych partnerów i dostawców, coraz lepszą infrastrukturę, oraz przede wszystkim ze względu na kapitał ludzki; m.in. z tych powodów centra nowoczesnych usług biznesowych o proinnowacyjnym charakterze otworzyły w Polsce firmy Bayer, Boehringer Ingelheim i Merck, tworząc jakościowe miejsca pracy
dla polskich specjalistów. W długofalowej perspektywie Polska może stanąć przed istotnym wyzwaniem demograficznym (starzejące się społeczeństwo)
i zdrowotnym (wysoki współczynnik wielochorobowości obywateli
w wieku powyżej 65. r. ż.), dlatego inwestycje w kapitał zdrowotny Polaków będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu gospodarczego.

W tym kontekście kluczowe są skoordynowane działania na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, wprowadzanie kolejnych rozwiązań z zakresu digitalizacji, a także współpraca sektora publicznego, biznesu i nauki na rzecz zwiększania innowacyjności i skuteczności działania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W ciągu ostatnich 5 lat polsko-niemiecka wymiana handlowa wzrosła o 40%. Polska pnie się w rankingu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec.
W ostatnich latach wyprzedziła Wielką Brytanię i Włochy, zajmując 5. miejsce.
? Tego pozytywnego rozwoju sytuacji, zwłaszcza w czasach pandemii i trudniejszych łańcuchów dostaw, nie można tłumaczyć jedynie faktem, że więcej towarów jest przedmiotem wymiany handlowej. Raczej poszczególne produkty zyskują na wartości. Jako eksporter do Niemiec, Polska przesuwa się zdecydowanie w górę łańcucha wartości ? powiedział dr Lars Gutheil, dyrektor zarządzający AHK Polska rozpoczynając debatę pt. ?Perspektywy rozwoju ekosystemu innowacji w ramach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej na przykładzie firm z sektora ochrony zdrowia?.

Polska w oczach inwestorów

W trakcie dyskusji paneliści rozmawiali m.in. o przyczynach wyboru Polski jako miejsca lokalizowania inwestycji zagranicznych. Wszyscy wskazywali,
że kluczowym czynnikiem, pozytywnie ocenianym przez większość inwestorów jest kapitał ludzki. ? Otwartość na innowacje i wysokie kompetencje polskich specjalistów, stanowią cenny walor dla firm poszukujących atrakcyjnej lokalizacji dla projektów o innowacyjnym charakterze i międzynarodowym wymiarze ? powiedział Michal Cuha, dyrektor generalny Boehringer Ingelheim w Polsce.

– Polska posiada wykształconych, kompetentnych specjalistów, którzy na dodatek często posługują się językami obcymi ? dodał Lars Gutheil. ? Ważną rolę z perspektywy inwestorów zagranicznych pełni także dostępność lokalnych partnerów i dostawców, coraz lepsza infrastruktura i oczywiście fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej ? uzupełnił, odwołując się do wyników corocznych badań przeprowadzanych przez AHK Polska wśród inwestorów zagranicznych.

Zdaniem Markusa Baltzera, prezesa zarządu Bayer w Polsce, doceniając pozytywne strony Polski, nie wolno zapominać o obszarach, które wymagają dalszej poprawy. ? Z badań AHK Polska wynika, że przedstawiciele biznesu negatywnie oceniają bezpieczeństwo prawne oraz przewidywalność i stabilność polityki gospodarczej. W perspektywie długofalowych inwestycji są to bardzo istotne czynniki. Dlatego tak ważne jest, by przedstawiciele administracji rządowej prowadzili dialog z biznesem i podejmowali inicjatywy ułatwiające prowadzenie inwestycji ? podsumował.

Nowoczesne usługi biznesowe

Jednym z istotnych efektów bilateralnej współpracy są inwestycje niemieckich firm w Polsce. Spośród firm uczestniczących w konferencji wszystkie mają zlokalizowane w naszym kraju centra usług wspólnych. Według szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), przedstawionych
na konferencji przez członka zarządu ABSL, Pawła Panczyja, sektor nowoczesnych usług biznesowych może odpowiadać nawet za 3,5-4% polskiego PKB i w kolejnych latach powinien zyskiwać na znaczeniu.

Magdalena Bystranowska, prezes zarządu Merck Business Solutions Europe, zwróciła uwagę na fakt, że dzięki wysokiemu poziomowi kapitału ludzkiego w Polsce, centra usług wspólnych zyskują coraz bardziej innowacyjny charakter.
? Na innowacje nie można patrzeć tylko z perspektywy produktów, ale także procesów czy organizacji. W naszym wrocławskim centrum odeszliśmy już niemal zupełnie od działań typu back office i realizujemy zaawansowane i skomplikowane procesy biznesowe o globalnym znaczeniu. W ciągu zaledwie kilku lat nasz zespół rozwinął się do tego stopnia, że dzisiaj mamy na pokładzie blisko 500 osób.
W naszej strukturze mamy również boty, które wspierają pracowników w pracach o powtarzalnym, żmudnym charakterze, dzięki czemu ci mogą skupić się na bardziej zaawansowanych zadaniach. W ten sposób aktywnie przyczyniamy się do budowania wizerunku Polski jako lidera sektora nowoczesnych usług biznesowych na świecie ?
podsumowała.

W tym roku centrum usług biznesowych otworzył w Polsce Boehringer Ingelheim. ? Nowe centrum powstało we Wrocławiu i jest 4. tego typu na świecie w strukturach Sieci Centrów Globalnych Usług Biznesowych firmy Boehringer Ingelheim. W obecnej chwili zatrudniamy ok. 50 wysoko wykwalikowanych specjalistów z takich obszarów jak finanse, HR, obsługa zamówień, zaopatrzenie, obsługa prawna. Docelowo wrocławskie centrum ma pełnić rolę HUBu dla obsługi rynku europejskiego.
Tym samym Polska będzie zajmować jeszcze ważniejsze miejsce w strukturach globalnych Boehringer Ingelheim
? powiedział Michal Cuha.

Również Bayer jest na etapie rozwijania już swojej drugiej w Polsce inicjatywy
w tym obszarze. Do funkcjonującego od 2012 r. Bayer Service Centre w Gdańsku, w którym obecnie zatrudnionych jest ok. 800 osób, dołączył w tym roku Bayer Digital Hub, który będzie zlokalizowany w Warszawie. ? Bayer Digital Hub to inicjatywa powołana z myślą o przyszłości i realizacji projektów transformacji cyfrowej. Decyzja o zlokalizowaniu tej inwestycji w Polsce podjęta została m.in. ze względu na wysoki poziom, szerokie kompetencje i umiejętności informatyków i absolwentów polskich uczelni. Do końca 2022 r. planujemy zatrudnić co najmniej 400 nowych osób w Bayer Digital Hub ? zapowiedział Markus Baltzer.

Inwestycje w zdrowie Polaków

Ostatnim, ale jednocześnie najobszerniejszym tematem omawianym przez uczestników konferencji, była ochrona zdrowia w Polsce i działania na rzecz innowacji w tym obszarze. Na rolę badań klinicznych i zapewnienia dostępu
do nowoczesnego leczenia polskim pacjentom uwagę zwrócił Michal Cuha.
? Tylko w Polsce w tym roku w już prowadzonych przez nas 40 badaniach klinicznych udział wzięło ok. 1300 pacjentów. Skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań w tych obszarach, w których dostrzegamy niezaspokojone potrzeby pacjentów, jak np. choroby rzadkie. Z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy informacje o wprowadzeniu planu dla chorób rzadkich w Polsce. Plan może przyczynić się do poprawy opieki i stanu zdrowia nawet 2-3 milionów Polaków cierpiących na którąś z 6-8 tysięcy chorób rzadkich. Na chwilę oceną terapie są dostępne tylko dla ułamka z nich ? podsumował.

Chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów wyraził również Markus Baltzer. ? Wyzwaniem przed jakim stoi Polska, jest zbudowanie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi Value Based Healthcare.
Dobrym przykładem są rozwiązania z zakresu digitalizacji, które zostały wypracowane i z powodzeniem wprowadzone w Polsce w czasie pandemii. Warto wykorzystać te doświadczenia także w innych obszarach systemu ochrony zdrowia. Pozytywnie oceniam ?Polski Ład? w kontekście zwiększania finansowania ochrony zdrowia, które, jestem przekonany, że przyczyni się m.in. do dalszego postępu transformacji cyfrowej oraz rozszerzania dostępu do nowoczesnych terapii, co przełoży się na lepsze leczenie polskich pacjentów ?
powiedział.

Zdaniem Magdaleny Bystranowskiej, działania na rzecz poprawy sytuacji
z sektorze ochrony zdrowia w Polsce wymagają skoordynowanych działań administracji publicznej, biznesu i nauki. W tym kontekście przywołała projekt Warsaw Health Innovation Hub, do którego Merck dołączył w październiku 2021 r. ? Powołany przez Agencję Badań Medycznych Warsaw Health Innovation Hub to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Środkowej, która stanowi platformę współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i nauką. Jej celem jest m.in. zwiększanie innowacyjności i skuteczności działania polskiego systemu opieki zdrowotnej, a także wspieranie rozwoju sektorów biotechnologicznego i farmaceutycznego. Uważam, że to bardzo potrzebny i cenny projekt, i cieszę się, że Merck jest jego częścią ? podsumowała.

O wydarzeniu

Debata ?Perspektywy rozwoju ekosystemu innowacji w ramach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej na przykładzie firm z sektora ochrony zdrowia? została zorganizowana przez AHK Polska 30 listopada 2021 r. Partnerami wydarzenia były Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Bayer, Boehringer Ingelheim oraz Merck. W dyskusji udział wzięli Markus Baltzer, prezes zarządu Bayer w Polsce, Magdalena Bystranowska, prezes zarządu Merck Business Solutions Europe, Michal Cuha, dyrektor generalny Boehringer Ingelheim w Polsce oraz dr Lars Gutheil, dyrektor generalny AHK Polska. Spotkanie otworzył Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Arndt Freitag von Loringhoven. Przemówienia do uczestników konferencji wygłosili także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski oraz Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dr Michał Polański. W trakcie wydarzenia prezentację na temat roli sektora nowoczesnych usług biznesowych w polskiej gospodarce wygłosił członek zarządu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL),
Paweł Panczyj.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D