DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Jubileusz ?Świata Lekarza? 100 numer!

 

blank
blank
blank

Drodzy Czytelnicy,
Dziękujemy, że trzymacie w ręku jubileuszowy, setny numer ?Świat Lekarza?! Wielu z Was jest z nami od samego początku. Trudno nam w to uwierzyć, ale minęło już prawie 14 lat od wydania pierwszego numeru. Początki pamiętamy, jakby to było wczoraj. Nie zawsze było łatwo, ale zawsze wierzyliśmy, że warto zaproponować Czytelnikom magazyn najwyższej jakości, zarówno merytorycznej, jak i estetycznej.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Paweł Kruś, wydawca periodyków ?Manager Apteki? i ?Na zdro­wie. Dostępne bez recepty?, postanowił stworzyć nowy maga­zyn. ? Wiedziałem, że będzie nazywał się ?Świat Lekarza?, dużo miejsca poświęcimy w nim książkom, filmom, muzyce, polityce i ekonomii. I ludziom, ludziom ? wielkim Lekarzom, przez duże ?L?, których każdy student powinien znać. Medycyna miała zaj­mować tylko 30 proc. objętości numeru ? wspomina Paweł Kruś.

? ?Świat Lekarza? chciałem widzieć szeroko, humanistycznie. To był świat Mamy i Taty, mój dom. O konsultację poprosiłem śp. Justynę Hoffman-Wiśniewską (1956-2014), dziennikarkę, kry­tyczkę sztuki, teatru i literatury. ? Tylu już próbowało robić coś podobnego, wytrzymali rok, czasem trochę dłużej ? po­wiedziała, gdy skończyłem opowiadać jej o koncepcji. ? Wiem, że tobie się uda.

? Potem przygotowaliśmy spis treści pierwszego nu­meru. Następnego dnia dostałem mail z listą autorów, o których marzy każda redakcja. Miesiąc później uka­zał się pierwszy numer ?Świata Lekarza?. Redaktor Anna Rogala nie traciła czasu. Spieszyliśmy się, chcieliśmy być szybsi niż nasz konkurent ?Medycyna i pasje?, który już nie istnieje.

OPINIOTWÓRCZY I WYJĄTKOWY

Z założenia, magazyn miał służyć do wymiany poglą­dów egzystencjalnych wewnątrz środowiska lekarskie­go, pobudzać do dyskusji oraz zachęcać do sięgnięcia po prace naukowe w tych dziedzinach medycyny, gdzie następowało coś ważnego. ?Świat Lekarza? promował wielokierunkową aktywność naukową lekarza i jedno­cześnie jego pasje humanistyczne, udowadniał, że tacy ludzie są wśród nas, przedstawiał ich i najczęściej zapra­szał do współpracy.

Dlatego przybliżaliśmy Czytelnikom możliwie szeroki wachlarz tematów z wielu dziedzin zakresu medycyny, zachęcaliśmy do poznawania pojawiających się nowo­czesnych terapii od leczenia biologicznego przez medy­cynę personalizowaną. Z drugiej strony, staraliśmy się nie unikać tematów dania codziennego: restrukturyza­cji szpitali, kształcenia nowych kadr medycznych, kwestii bezpieczeństwa lekowego kraju. Temu też służyły pre­zentacje systemów opieki zdrowotnej na świecie, mode­li ich finansowania i ubezpieczeń.

Po meandrach stypendiów europejskich dla lekarzy i konkursów z zakresu medycyny oprowadzała nas przez wiele lat Magdalena Pokrzycka-Walczak.

Nigdy nie zapominaliśmy o historii medycyny, pisała o niej m.in. Bożena Frankowska. Wywiady z luminarzami medycyny przeprowadzała Justyna Hoffman-Wiśniew­ska. O filmach wartych obejrzenia pisali m.in. Monika Luft, dziennikarka i pisarka, Roman Gutek, wizjoner kina. Do wizyt w teatrze zachęcał Tomasz Miłkowski, prezes polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Kry­tyków Teatralnych, a po świecie muzyki prowadził nas Aleksander Kościów, wykładowca na Uniwersytecie Mu­zycznym w Warszawie (obecnie prorektor).

?Świat Lekarza? kocha malarstwo, jego tajemnice od­krywały dla nas m.in. Grażyna Ruszczyc, historyk sztuki, kierownik Galerii Test, oraz Beata Nessel-Łukasik, histo­ryk sztuki, wieloletnia współpracowniczka Muzeum Na­rodowego w Warszawie. Fenomenalny tłumacz literatury iberoamerykańskiej Carlos Marrodan Casas wprowadzał Czytelników nie tylko w realizm magiczny literatury pięk­nej. O filozoficznych aspektach pracy lekarza pisał Mar­cin Miłkowski, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a sylwetki znanych fi­lozofów przybliżał Jakub Krawczyk.

Galerię sław piszących regularnie dla ?Świata Lekarza? dopełniali Jan Matul i prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Pe­rełkami są do dziś felietony ? prof. Stefana Krusia, prof. Tadeusza Tołłoczki, prof. Aleksandra Sieronia, dr. Kazi­mierza Brauna, śp. dr. Andrzeja Włodarczyka, dr. Jac­ka Paszkiewicza, prof. Jadwigi Staniszkis, prof. Marcina Czecha, red. Jarosława Gugały, Ryszarda Petru i Jerzego Engela. ?Świat Lekarza? opisywał rzeczywistość bardzo szeroko, taki miał być i dość długo był. Niezwykły rozwój technologii medycznych w ostatnich latach siłą rzeczy musiał zmienić pierwotne proporcje w piśmie. Wciągnę­ła nas polityka, bo reformy ochrony zdrowia w Polsce stały się koniecznością i robiliśmy wszystko, by popierać trendy, które uznawaliśmy za racjonalne. Nie wszystkie takie były, wiecie sami.

DYSKUSJE, DEBATY I NAGRODY

Z biegiem czasu uległa rozbudowie część eksperc­ka ?Świata Lekarza?, nowatorska medycyna wymaga­ła autorytatywnych interpretacji, coraz częściej na na­szych łamach pojawiały się wypowiedzi edukacyjne mistrzów medycyny. Gościliśmy i gościmy ich najwię­cej w Polsce: plejadzie diabetologów od prof. Małgorza­ty Myśliwiec, prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz, prof. Leszka Czupryniaka, prof. Macieja Małeckiego, prof. Edwarda Franka, prof. Grzegorza Dzidy po prof. Mie­czysława Walczaka, śp. prof. Władysława Grzeszcza­ka którym zawdzięczamy krajową rewolucję w leczeniu cukrzycy i podniesienie polskiej diabetologii do pozio­mu światowego. Wspieramy kardiologów od prof. Pio­tra Jankowskiego, prof. Piotra Hoffmana, prof. Piotra Ponikowskiego, prof. Adama Witkowskiego i prof. Prze­mysława Mitkowskiego po prof. Grzegorza Opolskie­go we wprowadzaniu opieki koordynowanej, urologów z prof. Piotrem Chłostą i prof. Arturem Antoniewiczem w medycynie robotycznej, onkologów z prof. Maciejem Krzakowskim i prof. Adamem Maciejczykiem w reformie leczenia nowotworów. ?Świat Lekarza? systematycznie prezentuje poglądy elity ginekologów, okulistów, hema­tologów, nefrologów, gastrologów i dermatologów.

Nowoczesnej medycynie towarzyszymy od debat re­dakcyjnych i autorskich wykładów, przez Zespoły Par­lamentarne i Senackie po urzędy centralne ? Minister­stwo Zdrowia, NFZ, AOTMiT. Niektórzy politycy goszczą na naszych łamach od dekady, dziękujemy za komen­tarze Senator Beacie Małeckiej-Liberze i Senatorowi Waldemarowi Krasce, posłankom Lidii Gądek, Alicji Dą­browskiej, Barbarze Dziuk, Violetcie Porowskiej, Elżbie­cie Płonce, Katarzynie Sójce, posłom Tomaszowi Latoso­wi, Rajmundowi Millerowi, Czesławowi Hocowi. Jesteśmy wdzięczni za wieloletnią opiekę Panom Marszałkom Se­natu ? dr. Stanisławowi Karczewskiemu i prof. Tomaszo­wi Grodzkiemu.

Relacje z debat i spotkań ukazują się na łamach ?Świata Lekarza? i na naszej stronie internetowej. Nasi dziennikarze są systematycznie zapraszani jako komen­tatorzy do paneli w Sejmie, Senacie i na licznych konfe­rencjach.

Sporą półkę w Redakcji zajmują zdobyte przez na­szych dziennikarzy nagrody i odznaczenia ? od Nagrody Św. Kamila, statuetki dr. Władysława Biegańskiego i Suk­cesu Roku w Ochronie Zdrowia po Srebrne Krzyże Za­sługi, Nagrody Zaufania Złoty OTIS i Kryształowe Pióra.

?GŁOSUJ NA ZDROWIE!? ? TRZECIE STARCIE

Przed wyborami w 2015 roku przeprowadziliśmy wy­borczą debatę ?Głosuj na zdrowie!?, transmitowaną na żywo przez Polsat News. I tak to się zaczęło. Kilka mie­sięcy po błyskotliwej dyskusji trio Konstanty Radziwiłł, Ja­rosław Pinkas i Tomasz Latos objęło kluczowe stanowi­ska w polskiej ochronie zdrowia.

Cztery lata później zmieniliśmy formułę pracy i skon­centrowaliśmy się na inspirowaniu merytorycznym poli­tyków wszystkich partii. Zaproponowaliśmy im wówczas: wprowadzenie podatku cukrowego i przeznaczenie po­branych opłat na rozwój diabetologii; podwyżkę cen al­koholu w małych opakowaniach, tzw. małpkach; wyłą­czenie ochrony zdrowia ze sporu politycznego na 20 lat; wprowadzenie drugiej, alternatywnej sieci ochrony zdrowia finansowanej z ubezpieczeń dodatkowych. Te i inne tezy wyborcze zdefiniował Zespół: red. Katarzyna Pinkosz, red. Paweł Kruś, prof. Piotr Hoffman, prof. Mar­cin Czech, prof. Aleksander Sieroń i prezes Stanisław Maćkowiak. Pojawiły się potem w programach kilku par­tii: Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w życie poda­tek cukrowy, Minister Łukasz Szumowski podniósł cenę ?małpek?, a Krzysztof Bosak wygrał debatę prezydencką tezami o konieczności wprowadzenia ubezpieczeń do­datkowych.

Już powołujemy Zespół na wybory 2023 roku, prace merytoryczne rozpoczniemy za dwa miesiące, tezy upu­blicznimy wiosną.

Chcemy, by o ochronie zdrowia w kampanii wyborczej mówiono jak najwięcej ? to nasz cel.

RADA NAUKOWA

Przewodniczącym Rady Naukowej ?Świata Lekarza? jest od pierwszego roku naszej działalności, prof. Aleksan­der Sieroń. Początkowo grono tworzyło 26 ekspertów. Dziś w Radzie Naukowej mamy blisko 80 osób; to m.in.: dr Ewa Chlebus, prof. Iwona Hus, prof. Irena Walec­ka, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Joanna Narbutt, prof. Mariusz Bidziński, prof. Piotr Hoffman, prof. Pa­weł Kamiński, prof. Mieczysław Walczak, prof. Stani­sław Radowicki, prof. Wojciech Młynarski, prof. Tomasz Stompór, prof. Jerzy Szaflik, prof. Tomasz Drewa, prof. Grzegorz Gielerak, prof. Jerzy Konstantynowicz, prof. Bogusław Machaliński, prof. Henryk Skarżyński, prof. Kazimierz Suwalski, prof. Krzysztof J. Filipiak i prof. Piotr Pruszczyk. Dziękujemy za inspiracje!

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D