Partner
Partner
Więcej

  Rak płuca: Keytruda (pembrolizumab)

  Nazwa leku, podmiot odpowiedzialny:

  Keytruda (pembrolizumab) MSD Polska Sp. z o.o.

  Wskazanie do refundacji: w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”

  Procedura refundacyjna: program lekowy

  Pozostałe wskazania (w tym refundowane): zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) Keytruda jest wskazana w:

  a) monoterapii w leczeniu zaawansowanego (nieoperacyjnego lub z przerzutami) czerniaka u osób dorosłych,

  b) monoterapii w leczeniu adiuwantowym czerniaka stopnia III z zajęciem węzłów chłonnych, po całkowitej resekcji,

  c) monoterapii w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami u osób dorosłych, u których odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS, tumour proportion score) wynosi ≥ 50% i nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej,

  d) skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearanżacja w genie ALK w tkance nowotworowej,

  e) monoterapii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ≥ 1%, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat chemioterapii,

  f) monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ang. ASCT) i leczeniu brentuksymabem z wedotyną (ang. BV, brentuximab vedotin), lub pacjentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przeszczepienia i przeszli nieudaną terapię brentuksymabem z wedotyną,

  g) w monoterapii w leczeniu raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych, u których zastosowano wcześniej chemioterapię zawierającą pochodne platyny lub które nie mogą zostać zakwalifikowane do chemioterapii zawierającej cisplatynę i u których łączny wynik pozytywny (ang. CPS, Combined Positive Score) z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 10, h) monoterapii w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi (ang. HNSCC) nawrotowego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 z TPS ≥ 50% w tkance nowotworowej i progresją nowotworu w trakcie chemioterapii zawierającej pochodne platyny lub po jej zakończeniu,

  i) skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub rearanżacja w genie ALK w tkance nowotworowej,

  j) skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem w leczeniu pierwszego rzutu płaskonabłonkowego NDRP z przerzutami u osób dorosłych.

  Problem zdrowotny:

  Niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. NDRP) to termin obejmujący grupę nowotworów złośliwych płuca, rozpoznawany w ok. 80% przypadków pierwotnych raków płuc (pozostałe to raki drobnokomórkowe oraz znacznie rzadsze inne nabłonkowe i nienabłonkowe nowotwory płuc). Podział NDRP powstał ze względu na odmienne cechy kliniczne i histologiczne drobnokomórkowego raka płuca (DRP), który nie wykazuje podobieństwa do pozostałych typów histologicznych raka płuca. Cechy te to między innymi: wysoka częstość proliferacji, krótki czas podwojenia masy guza, wysoka skłonność do tworzenia wczesnego rozsiewu krwiopochodnego, chemiowrażliwość oraz promieniowrażliwość. W raku niedrobnokomórkowym najważniejszym czynnikiem rokowniczym jest wyjściowe zaawansowanie nowotworu, a w zaawansowanym stadium – stan sprawności i ubytek masy ciała. Jedyną skuteczną formą leczenia pozostaje doszczętna resekcja miąższu płucnego, jednak tylko około 20% chorych kwalifikuje się do operacji. W tej grupie 5 lat przeżywa jednie około 40% pacjentów. Wśród chorych z rozsiewem NDRP (stopień IV) mediana czasu przeżycia nie przekracza roku, a przeżycia ponad 2-letnie należą do rzadkości.

  Leczenie i cele leczenia:

  U pacjentów z przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem płuca (ang. squamous cel carcinoma, SCC) w ramach I linii leczenia systemowego wszystkie wytyczne praktyki klinicznej zalecają stosowanie dwulekowych schematów zawierających pochodną platyny (cisplatyna lub karboplatyna,
  P-CHT) w połączeniu z lekiem III generacji.

  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2019 r., obecnie fi nansowane ze środków publicznych w Polsce są:
  a) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego
  raka płuca (ICD-10 C34) w I linii leczenia: erlotynib, gefitynib, afatynib (z mutacją w genie EGFR), kryzotynib (z rearanżacją genów ALK lub ROS1), alektynib (z rearanżacją genu ALK), pembrolizumab (z ekspresją PDL1 ≥ 50%);

  b) w ramach chemioterapii w rozpoznaniu C34 (nowotwór złośliwy oskrzela i płuca): karboplatyna, cisplatyna, cyklofosfamid, docetaksel, doksorubicyna, epirubicyna, etopozyd, gemcytabina, ifosfamid, irinotekan, lanreotyd, metotreksat, mitomycyna, oktreotyd, paklitaksel, topotekan, winkrystyna, winorelbina oraz pemetreksed.

  Rozwiązania międzynarodowe:

  Odnaleziono rekomendacje następujących instytucji: National Comprehensive Cancer Network – NCCN 2019, European Society for Medical Oncology – ESMO 2018, National Institute for Health and Care Excellence – NICE 2019, Sociedad Española de Oncología Médica – SEOM 2018, Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN 2014, American Society of Clinical Oncology – ASCO 2016, Alberta Health Services – AHS 2013, Lung Cancer Consortium Asia, Indian Cooperative Oncology Network, Indian Society of Medical & Pediatric Oncology, Molecular Oncology Society – LCCA/ICON/ISMPO/ MOS 2019. Wszystkie wytyczne dotyczyły leczenia I linii zaawansowanego NDRP. U pacjentów z przerzutowym SCC, w ramach I linii leczenia systemowego wszystkie wytyczne praktyki klinicznej zalecają stosowanie dwulekowych schematów zawierających pochodną platyny (cisplatyna lub karboplatyna) w połączeniu z lekiem III generacji. U pacjentów z SCC i obecnością ekspresji PD-L1 w przynajmniej 50% komórek zalecaną terapią jest pembrolizumab w monoterapii. Ponadto najnowsze wytyczne NCCN 2019 oraz ESMO 2019 zalecają stosowanie terapii skojarzonej pembrolizumabem z dwulekowym schematem chemioterapii: a) schemat preferowany: pembrolizumab z karboplatyną i paklitakselem/ nab-paklitakselem (NCCN 2019, ESMO 2019), b) schemat dodatkowy: pembrolizumab z cisplatyną i paklitakselem/nab-paklitakselem (NCCN 2019). Odnaleziono 4 rekomendacje refundacyjne pozytywne (w tym 3 warunkowe): Scottish Medicines Consortium 2019 (SMC), Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 2019 (CADTH), Gemeinsamer Bundesausschuss /Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 2019 (GBA/IQWIG), National Institute for Health and Care Excellence 2019 (NICE). W większości rekomendacji wskazano na korzyść kliniczną ocenianego schematu (PEMBR + karboplatyna i paklitaksel/nab-paklitaksel) w porównaniu ze standardową chemioterapią w zakresie poprawy OS i PFS, z zastrzeżeniem o ograniczonych dowodach na skuteczność długoterminową.

  Więcej informacji: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2019/275/REK/RP_7_2020_Keytruda.pdf

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Diagnostyka to podstawa. Ale są też inne postulaty na 2023 rok w onkologii

  Diagnostyka odgrywa coraz większą rolę w leczeniu nowotworów, prognozowaniu przebiegu choroby, dobieraniu sposobu leczenia. W 2023 roku musimy poprawić standardy diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej...

  Katarzyna Pinkosz ze Świata Lekarza z honorowym tytułem Mistrza Prasowego Przekazu. Za wysoki poziom merytoryczny

  W tegorocznym konkursie Dziennikarz Medyczny 2022 Katarzyna Pinkosz otrzymała Honorowy tytuł Mistrza Prasowego Przekazu – „za wysoki poziom merytoryczny, walory edukacyjne tekstów opartych na...

  Świat Lekarza z honorowym tytułem Wielkiego Edukatora. „Uczymy się od Mistrzów!”

  W uznaniu za wysokie walory edukacyjne artykułów przekazujących najnowszą wiedzę medyczną w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowy...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D