DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Niedrobnokomórkowy rak płuca: Bezprecedensowe wyniki badania PACIFIC

Podziel się treścią:

 

Wyniki badania PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego w przypadku chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których zastosowano leczenie konsolidującą immunoterapią.

Około 50% pacjentów w badaniu pozostawało przy życiu po okresie czterech lat obserwacji.

Przedstawione podczas kongresu ESMO dane z badania fazy III PACIFIC również wskazują na to, że u ok. 35% pacjentów z NDRP otrzymujących durwalumab nie doszło do progresji choroby w trakcie czterech lat obserwacji.

Uaktualnione wyniki badania fazy III PACIFIC wskazują, że u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których nie doszło do progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii otrzymujących durwalumab, zaobserwowano długotrwałe, klinicznie istotne korzyści w zakresie czasu przeżycia całkowitego (overall survival, OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS). Jednoczasowa radiochemioterapia z konsolidującą immunoterapią jest leczeniem radykalnym (z intencją wyleczenia), co podkreśla również czas trwania terapii durwalumabem ? 12 miesięcy.

W przypadku co trzeciego chorego na NDRP choroba jest rozpoznawana w III stadium zaawansowania, gdy większość guzów jest nieoperacyjna (nie można ich usunąć chirurgicznie) 1,2. Przed zatwierdzeniem terapii konsolidującej durwalumabem w tym wskazaniu od dziesięcioleci dla tych chorych nie była dostępna żadna nowa opcja terapeutyczna ? poza radiochemioterapią.3,4,5

W zaktualizowanych analizach post hoc wykazano szacunkowy wskaźnik czteroletniego przeżycia dla chorych w ramieniu z durwalumabem na poziomie 49,6% w porównaniu z 36,3% dla placebo. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 47,5 miesiąca w ramieniu z durwalumabem i 29,1 miesiąca dla placebo. Szacuje się, że w przypadku leczenia trwającego maksymalnie 12 miesięcy u 35,3% pacjentów, którym podawano durwalumab, w ciągu czterech lat od zakwalifikowania do badania nie zaobserwowano progresji choroby (19,5% w przypadku placebo). Dane te opierają się na publikacji The New England Journal of Medicine z 2018 roku, w której wykazano istotną korzyść w przypadku durwalumabu w pierwszorzędowym punkcie końcowym obejmującym ocenę OS 6.

W analizie OS w ramach badania fazy III PACIFIC najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi w przypadku ?20% pacjentów) pojawiającymi się u chorych otrzymujących durwalumab w porównaniu z placebo był kaszel (35,2% w porównaniu z 25,2% w przypadku placebo), zmęczenie (24,0% w porównaniu z 20,5% w przypadku placebo), duszność (22,3% w porównaniu z 23,9% w przypadku placebo) i popromienne zapalenie płuc (20,2% w porównaniu z 15,8% w przypadku placebo). Stopień 3. lub 4. działań niepożądanych zaobserwowano u 30,5% pacjentów, u których podawano durwalumab ? w porównaniu z 26,1% w przypadku placebo. Leczenie przerwało 15,4% ? a to z powodu działań niepożądanych spowodowanych przyjmowaniem durwalumabu (odsetek dla placebo: 9,8%).

PACIFIC

Badanie PACIFIC to wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy III kontrolowane placebo dotyczące stosowania durwalumabu u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (bez selekcji w oparciu o poziom ekspresji PD-L1) w III stopniu zaawansowania, u których nie zaobserwowano progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny.

Badanie przeprowadzono w 235 ośrodkach w 26 krajach i obejmowało 713 pacjentów. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (OS), natomiast do drugorzędowych punktów końcowych należały przeżycie wolne od progresji choroby i czas przeżycie całkowitego w kluczowych punktach czasowych, odsetek obiektywnych odpowiedzi i czas trwania odpowiedzi.

Referencje:

1. Antonia SJ, et al. PACIFIC Investigators. Durvalumab After Chemoradiotherapy In Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377(20):1919-1929.

2. EpiCast Report: NSCLC Epidemiology Forecast to 2025. GlobalData. 2016.

3. Curran WJ, et al. Sequential vs Concurrent Chemoradiation for Stage III Non?Small Cell Lung Cancer: Randomized Phase III Trial RTOG 9410. J Natl Cancer Inst. 2011;103(19):1452?1460.

4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-small cell lung cancer, version 8. 2017 Aug 3.

5. Hanna N, et al. Current Standards and Clinical Trials in Systemic Therapy for Stage III Lung Cancer: What is New? Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2015;e442-447.

6. Antonia SJ, et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med. 2018;379(24):2342-2350.

O AstraZeneca Pharma Poland:

AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

W Polsce AstraZeneca zatrudnia ok 2000 osób, z czego ponad 1000 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. W 2020 roku AstraZeneca jako pierwsza globalna firma biotechnologiczna uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego naddawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym wiodącą role w polskim ekosystemie innowacji.

żródło: informacja prasowa

Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D