DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

AOTM na nowych zasadach

Podziel się treścią:

 

1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizujące zadania i funkcjonowanie Agencji ceny Technologii Medycznych.

W świetle nowych regulacji1 zmianie uległa przede wszystkim nazwa Agencji, którą od 1 stycznia 2015 r. zmieniono na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Nowe kompetencje związane są z nałożonym na AOTMiT obowiązkiem taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Taryfikacja świadczeń prowadzona ma być na podstawie planu taryfikacji AOTMiT sporządzanego na rok kalendarzowy i zatwierdzanego przez Ministra Zdrowia. Zadaniem Agencji jest ustalanie taryfy świadczeń, więc zestawienia świadczeń gwarantowanych wraz z przypisanymi im wartościami względnymi, z wyłączeniem świadczeń gwarantowanych, których zasady finansowania określa ustawa o refundacji. Agencja ma opiniować także projekty programów polityki zdrowotnej.

Oprócz dotychczas funkcjonującej Rady Przejrzystości, przy Prezesie Agencji rozpoczęła działalność Rada do spraw Taryfikacji, która pełni ? podobnie jak Rada Przejrzystości ? funkcję opiniodawczo-doradczą, z tym że jej kompetencje związane są z opiniowaniem planu taryfikacji Agencji, metodologii taryfikacji świadczeń i przygotowywanej taryfy świadczeń oraz jej zmian. W skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków powoływanych przez Ministra Zdrowia. Kadencja Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat. W przypadku, gdy członek Rady do spraw Taryfikacji zostanie odwołany przed upływem kadencji, kadencja członka powołanego na jego miejsce upływa z dniem upływu kadencji Rady do spraw Taryfikacji. Prezes Agencji przed określeniem taryfy świadczeń w danym zakresie lub rodzaju zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady do spraw Taryfikacji.

W związku z poszerzeniem kompetencji Agencji, ustawa przewiduje iż Prezes Agencji wykonywać będzie swoje zadania przy pomocy zastępcy Prezesa Agencji. Zakres zadań do spraw Oceny Technologii Medycznych oraz zastępcy Prezesa Agencji do spraw Taryfikacji. Zakresy zadań zastępców Prezesa Agencji określa statut Agencji.

Nie uległy natomiast zmianom adres siedziby AOTMiT do korespondencji, dane teleadresowe, numery dotychczas prowadzonych rachunków bankowych.

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138)

Stanisław Radowicki
Stanisław Radowicki
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D