Więcej

  Polska endoskopia w europejskim wymiarze

  Rusza program „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”.

  Pod koniec grudnia ub. roku w Centrum Projektów Europejskich, z udziałem m.in. Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”. Dokument podpisali dyrektorzy Centrum Projektów Europejskich oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  Projekt ma znaczenie strategiczne dla zdrowia Polaków i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jego celem jest poprawa kształcenia lekarzy dzięki wykorzystaniu technik symulacji endoskopowych. Za realizację odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Fundusze na realizację projektu, o wartości 30 mln zł, pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2021.

  Symulacja medyczna

  W kształceniu podyplomowym lekarzy dotychczas nie stworzono standardów nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Dzięki projektowi będzie możliwe wprowadzenie do szkolenia lekarzy zajęć praktycznych z użyciem symulatorów medycznych. Fantomy pozwolą na odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach sali dydaktycznej, jednak – w odróżnieniu od praktyki szpitalnej, gdzie w diagnostyce i terapii liczy się czas i życie pacjenta – dadzą także możliwość szerokiej współpracy osób, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach medycznych. Projekt zakłada współdziałanie lekarzy wielu specjalności, m.in. onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii oraz medycyny rodzinnej. Nowoczesne rozwiązania dydaktyczne dotyczyć będą diagnostyki i leczenia schorzeń epidemiologicznych (choroby onkologiczne) i demograficznych (geriatria z chorobami narządu ruchu).

  CMKP wykształci kadrą dydaktyczną
  – techników symulacji, instruktorów oraz nauczycielami
  – przygotowanymi do prowadzenia zajęć praktycznych, także dla lekarzy rodzinnych.

  Współpraca ponadnarodowa

  Głównym celem projektu jest opracowanie – przy efektywnym wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych – zaawansowanych technik symulacji medycznej, poprawiających jakość i bezpieczeństwo szkolenia specjalistycznego lekarzy w konkretnych obszarach medycyny. Po zakończeniu realizacji projektu planowane jest wdrożenie elementów endoskopowej symulacji medycznej do programów specjalizacji lekarskich.

  W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 projekty muszą wykorzystać doświadczenia z innych krajów UE. Istotne jest zapraszanie do współpracy partnerów międzynarodowych, posiadających znaczące dokonania teoretyczne i praktyczne w danym obszarze wiedzy.

  Dotychczas w Polsce nie było kompleksowych standardów wykorzystania technik symulacji medycznej w wielu specjalnościach lekarskich. Dlatego projekt CMKP ma charakter międzynarodowy, a europejscy partnerzy wpłynęli na jego zakres merytoryczny.

  Eksperci i praktycy z wiodących ośrodków medycznych w UE będą wspierać polskich kolegów w wypracowaniu i wdrażaniu nowych modeli praktycznego kształcenia specjalistycznego, z wykorzystaniem symulacji medycznej. Dodatkowo, przygotowane zostaną materiały dydaktyczne, niezbędne do praktycznego szkolenia podyplomowego z użyciem fantomów. W czasie realizacji projektu przewidziane są też wizyty studyjne dla instruktorów i techników symulacji u partnerów europejskich.

  Partnerami w Projekcie są wiodące europejskie ośrodki naukowo-dydaktyczne z Holandii. Placówki te mają konkretne osiągnięcia w zakresie projektowania rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem symulacji medycznej w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy.

  Modele europejskie i polski system kształcenia

  W międzynarodowych projektach edukacyjnych cenne są dobre praktyki, przekazywane partnerom i wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, mogących znaleźć zastosowanie w konkretnych realiach danego kraju. Trudno jest przenieść i wdrożyć system realizowany z powodzeniem od lat np. w Holandii bez uwzględnienia polskich realiów prawnych, gospodarczych, związanych z ochroną zdrowia czy edukacją. Nad Wisłą zostaną opracowane wyższe standardy szkolenia symulacyjnego, wynikające z wieloletniego doświadczenia partnerów zagranicznych.

  Projekt pozwoli nie tylko wypracować nowe, wspólne rozwiązania, zapewni również doskonałą promocję jego rezultatów, przyczyniając się do możliwości skorzystania ze szkoleń z wykorzystaniem symulacji medycznej także innym mieszkańcom UE, nie tylko polskim lekarzom.

  Powstanie Centrum Symulacji Endoskopowej

  Bezpośrednim rezultatem projektu ma być zwiększenie liczby specjalistów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie praktyczne oraz umiejętności diagnostyki i terapii endoskopowej. Podstawowym warunkiem zrealizowania Projektu i wypracowania odpowiednich efektów jest utworzenie Centrum Symulacji Endoskopowej, jako zespołu medycznych pracowni symulacyjnych. Zostaną także wypracowane instrukcje i zalecenia organizacyjne, techniczne, kompetencyjno-kadrowe i kosztowe utworzenia przyszłych Centrów Symulacji Medycznych.

  Jak podkreślał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, projekt doskonale wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której głównym założeniem jest poprawa jakości życia Polaków, również poprzez zapewnienie dobrej opieki medycznej. – Promujemy, jako Ministerstwo Rozwoju, wszelkie działania prorozwojowe, a obszar ochrony zdrowia jest dla nas istotny, nie tylko jako ważna część sfery publicznej. Opieka zdrowotna to istotny aspekt procesu rozwojowego, tak bardzo pożądanego z gospodarczego punktu widzenia. Chcemy, by w medycynie na większą skalę wykorzystywane były innowacje, a pomysły na dobre zmiany powstawały w środowisku lekarzy, w uczelniach publicznych i prywatnych, oraz placówkach medycznych, niezależnie od formy prawnej. Kluczem do gospodarczego sukcesu Polski, z aktywnym udziałem sektora medycznego, jest doskonała kadra medyczna, a podnoszenie kwalifikacji – również dzięki projektowi, wdrażanemu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ma tu wyjątkowe znaczenie. Życzyłbym nam wszystkim, by absolwenci CMKP i jednocześnie beneficjenci projektu, stali się medyczną wizytówką Polski. By to do nas przyjeżdżali pacjenci z innych krajów, zainteresowani wysoką jakością opieki i kwalifikacji naszych lekarzy.

  Według wiceministra Kwiecińskiego, projekt to przedsięwzięcie „szyte na miarę”, bo potrzeba zdiagnozowana została znacznie wcześniej niż pojawiła się możliwość jego dofinansowania. Zdaniem wiceministra Kwiecińskiego techniki endoskopowe, wykorzystywane w większym stopniu do leczenia pacjentów, to czysty zysk dla gospodarki. – Wykorzystanie nowoczesnych technologii to po prostu konkretne oszczędności finansowe.

  Modelowy projekt, doskonała współpraca, wybitna placówka edukacyjna

  Sukces realizacji projektu to pochodna wielu czynników. Jednym z nich jest instytucja, która pełni rolę lidera lub koordynatora – CMKP. Posiada ono bardzo szerokie doświadczenie w realizacji projektów PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, także z wykorzystaniem technik symulacji medycznej w medycynie ratunkowej. Dostępna już infrastruktura pracowni symulacji CMKP jest doskonałym punktem wyjścia do rozbudowy i utworzenia nowoczesnego centrum symulacji endoskopowej. Potrzebny jest sprzęt do szkolenia w zakresie technik endoskopowych, o znacznie szerszych, niż dotychczas, możliwościach. Jak podkreślał prof. Michał Pirożyński z CMKP, kierownik merytoryczny projektu, znaczenie przedsięwzięcia jest fundamentalne dla kształcenia podyplomowego w endoskopii. – Chcielibyśmy, poprzez wyższą jakość szkolenia medycznego, znaleźć się w ogólnoeuropejskiej sieci projektów, ukierunkowanych na wykorzystanie technik endoskopowych. Istotny jest dla nas także fakt, że chcemy wypracować własne, unikalne doświadczenia, które będą dla nas podstawą do kolejnych, innowacyjnych przedsięwzięć projektowych.

  Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju podkreślał modelową współpracę pomiędzy Centrum Projektów Europejskich, CMKP oraz Ministerstwem. – Przygotowywanie wniosku projektowego pod presją czasu okazało się doskonałym sprawdzianem przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem właściwych prac projektowych. Zespół projektowy CMKP doskonale zdał egzamin na etapie wniosku, więc realizacja projektu powinna także zakończyć się sukcesem.

  Z kolei dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich zapewniał o pełnej współpracy przy wdrażaniu projektu. – Mamy nadzieję, że udzielone dofinansowanie przełoży się na wzrost nowoczesności polskiej medycyny. Jako Centrum mamy doświadczenie w zakresie wspierania projektów medycznych z udziałem partnerów zagranicznych, np. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, czy Programu Litwa-Polska-Rosja – finansowany był zakup nowego sprzętu, prace badawcze, czy szkolenia dla personelu medycznego po obu stronach granicy, jednak ten projekt ma istotne, ponadgraniczne i ponadnarodowe znaczenie. Cieszymy się, że Centrum może wspierać kolejne, bardzo ważne przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

  Dyrektor CPE podkreśla istotną rolę samorządów w promocji działań, prowadzonych przez przyszłe Centrum. – Pierwsze efekty projektu będą widoczne pod koniec 2017 roku, wówczas będą już zaawansowane prace związane z modernizacją budynku przyszłego Centrum, zakupiony będzie niezbędny sprzęt i oprogramowanie – dopiero wówczas będzie można podjąć działania promocyjne, związane z kształceniem podyplomowym lekarzy. Mamy nadzieję, że ten pilotażowy projekt stanie się dobrym przykładem dla uniwersyteckich szpitali, ale także medycznych placówek podległych samorządom – i podobne metody będą wykorzystywane w kraju innych placówkach. Z korzyścią dla pacjentów, którzy są najważniejszymi beneficjentami tego projektu.

  Jest spora szansa, że z efektów realizacji projektu skorzystają nie tylko lekarze, biorący udział w pilotażu, ale wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji, zarówno z placówek publicznych, jak i prywatnych. Z pewnością jako pierwsi w szkoleniach uczestniczyć będą lekarze ze szpitali uniwersyteckich. Ale z czasem oferta kierowana będzie także do szpitali podległych samorządom regionalnym. Optymistyczny plan zakłada przeszkolenie wszystkich lekarzy z całego kraju, czyli każdy polski lekarz będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

  Poprzedni artykułTelekardiologia
  Następny artykułOpieka perinatalna

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img
  blank

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia w czasie oraz częstotliwości dawkowania. To lekarz...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może zapobiec ciężkim uszkodzeniom w narządzie wzroku. Dzięki...

  Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała: Przeszczepienie czyli… transplantacja wzroku

  Przeszczepy warstwowe to naturalny, innowacyjny kierunek rozwoju transplantologii. Dają lepsze wyni­ki anatomiczne oraz czynnościowe. Mimo że wykonujemy w Polsce 1300 przeszczepów rogówki rocznie, to...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D