Partner
Partner
Więcej

  Senator Beata Małecka-Libera: Poprawa systemu ochrony zdrowia wymaga zmiany sposobu finansowania

  Jeśli chcemy usprawnić system, nakła­dy powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe. Strumień pieniędzy powinien być skierowany na pro­filaktykę i zapobieganie chorobom, z uwzględnieniem epidemiologii i demografii, na wczesną diagnosty­kę, aby pacjent nie musiał trafiać do szpitala – mówi Senator Beata Małecka-Libera po zakończeniu seminarium Zespołu Doradców Komisji Zdrowia „Radykalne zwiększenie dostępu i jakości świadczeń zdrowotnych”.

  System ochrony zdrowia wymaga naprawy, po dzisiejszym seminarium, wiemy gdzie i jakie są największe problemy. Ale żeby cokolwiek dobrego zaczęło się dziać, nie wystarczy je nazwać.

  Przestańmy pozorować działania. Zdrowie powinno być priorytetem. To wyzwanie dla nowego rządu. Po­trzebujemy mocnego lidera, takiego, który rozumie, jak powinien funkcjonować system ochrony zdrowia, który będzie otwarty na potrzeby pracowników ochro­ny zdrowia, na pacjentów i który będzie ich wspierał. Moim zdaniem taki lider, nowy minister zdrowia, powi­nien być w randze wicepremiera.

  Poprawa systemu ochrony zdrowia nie jest możliwa bez zmiany sposobu jej finansowania.

  Właśnie w sposobie finansowania szczególnie widać działania pozorowane, a to przecież mają być działa­nia rzeczywiste. Jeśli chcemy usprawnić system, nakła­dy powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe.

  Należy się przyjrzeć, jak dysponować finansami, czy są one prawidłowo rozdzielane?

  Np. w latach 2017-2018 wprowadzono nową zasadę, tzw. 7% PKB na zdrowie. Tylko że to działanie pozoro­wane, bo współczynnik jest dwa lata do tyłu i każdego roku co najmniej 10 mld zł mniej przeznaczane jest na zdrowie. W 2020 r., wbrew wcześniejszym obietnicom, wydatki z funduszu pocovidowego i środków europej­skich zaliczono do nakładów publicznych. W tym roku ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – zresztą błędnie tak nazwana – zezwoliła na zabranie z budżetu Ministerstwa Zdrowia 13 mld zł i przeniesienie zadań do NFZ. Z kolei w Funduszu Medycznym leżą niewy­datkowane, wirtualne pieniądze, które powinny zasilić system ochrony zdrowia.

  Należy stworzyć wieloletnią strategię ochrony zdrowia, bo bez tego nie ruszymy dalej?

  Nowa strategia dla zdrowia publicznego, powinna być wynikiem konsensusu społecznego, nie może być two­rzona w chaosie, bez konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, jak to ma obecnie miejsce. W nowym systemie powinno się znaleźć miejsce dla wszystkich istotnych podmiotów procesu leczniczego, niezależnie od statusu ich właścicieli. Podmioty pań­stwowe i prywatne powinny mieć te same prawa ko­rzystając ze środków publicznych. I co bardzo ważne – tworzone dla nich prawa nie mogą być oderwane od rzeczywistości.

  A priorytety w finansowaniu?

  Strumień pieniędzy powinien być skierowany na pro­filaktykę i zapobieganie chorobom, z uwzględnieniem epidemiologii i demografii, na wczesną diagnosty­kę, aby pacjent nie musiał trafiać do szpitala. Należy zwiększyć finansowanie POZ-ów, więcej uwagi poświę­cić opiece koordynowanej.

  Zanotował: Paweł Kruś

  Więcej od autora

  Paweł Kruś
  Paweł Kruś
  Wydawca Świata Lekarza i specjalistycznych portali dla lekarzy. Organizator debat, konferencji i krajowych oraz międzynarodowych akcji profilaktycznych (m.in. badań poziomu hemoglobiny glikowanej i poziomu cholesterolu u dzieci). Przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Dziennikarz medyczny, laureat m.in. Nagrody dr. Władysława Biegańskiego, wyróżnienia Nagrody Św. Kamila i tytułu „Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie” oraz medalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy i Ukraińskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski: Rzadki przykład szczepionki, która chroni przed nowotworem

  Musi minąć co najmniej kilka dekad, aby ta olbrzymia skuteczność szczepień przeciw HPV przeło­żyła się na sytuację epidemiologiczną w całej popula­cji. Jeśli w 2023...

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski: Ta terapia przynosi bardzo szybką odpowiedź

  Jeszcze do bardzo czarniak był chorobą, która wiązała się z maka­brycznie złym rokowaniem. To się istotnie poprawiło w ostatnim cza­sie: pięcioletnie przeżycia 10 lat...

  Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski: To nie jest jeden, tylko cztery raki endometrium

  Najważniejsze jest uświadomienie pacjentkom, że zanim zgodzą się na operację, lekarz powinien powiedzieć, z jakim rakiem mamy do czynienia. Nie ma jednego raka endometrium,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D