Partner
Partner
Więcej

  Partnerska współpraca gwarantem bezpieczeństwa lekowego

  Firma Servier Polska od prawie 30 lat konsekwentnie rozwija współpracę z wieloma środowiskami, które angażują się w działania mające na celu poprawę jakości życia Polaków. Na początku września w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów i interesariuszy pt. ?Kapitał zdrowie ? wspólna wartość?. Podsumowano aktywność firmy na polskim rynku, zwracając uwagę na kilka aspektów, m.in.: inwestycje, kampanie społeczne, zrównoważony rozwój.

  Dramatyczne doświadczenia ostatniego roku udowodniły, jak ważna jest konsekwentna realizacja strategii opierającej się na silnej pozycji lokalnej ? krajowej produkcji leków, a tak że korzystanie z substancji czynnych (API) pochodzących z fabryk europejskich. W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 Servier Polska skupiła się na dwóch priorytetach: utrzymaniu ciągłości leczenia chorych oraz bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników firmy.

  Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska, witając licznie zgromadzonych gości, wyraziła podziw i szacunek dla wszystkich, którzy w obliczu tych dramatycznych okoliczności, z poświęceniem leczą i ratują życie polskich pacjentów. ? Miniony rok pokazał, że odpowiedzialność za kondycję zdrowotną Polaków jest obowiązkiem wielu środowisk i podmiotów, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Z tej perspektywy konsekwentne budowanie partnerskiej i przyjaznej współpracy staje się gwarantem bezpieczeństwa lekowego, a w konsekwencji ? wyrazem rzetelnej troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie obywateli ? podkreśliła dyr. Joanna Drewla.

  ? Prezentowany ?Raport Wpływu Grupy Servier w Polsce? jest przeglądem naszych działań biznesowych, społecznych i środowiskowych. Dokonanie takiego podsumowania i jego zaistnienie w przestrzeni publicznej to dla nas bardzo ważny i symboliczny moment. Otwieramy nim kolejny etap naszej działalności. Mamy nadzieję, że raport wzmocni dobre, partnerskie relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem, pozwalając nam jeszcze efektywniej, z jeszcze większym zaangażowaniem i większą empatią służyć polskiemu społeczeństwu, być lepszym pracodawcą, bardziej dbać o środowisko. Razem z naszymi partnerami zminimalizujemy skalę cywilizacyjnych zagrożeń, z którymi coraz częściej przychodzi nam się mierzyć ? zapewniła dyr. Joanna Drewla.

  Gościem specjalnym spotkania była posłanka Barbara Dziuk, przewodnicząca Podkomisji Stałej Sejmu ds. Onkologii. Przypomniała, że od ponad dwudziestu lat zajmuje się profilaktyką zdrowotną, m.in. organizując kampanię Różowej Wstążeczki, opracowując strategię dla chorób rzadkich. ? Moje dramatyczne doświadczenie z chorobą COVID-19 uzmysłowiło mi, jak ważne jest, żeby pomagać innym i ratować czyjeś życie, bo życie to najcenniejszy dar. Pandemia pokazała, że wszelkie substancje służące do produkcji leków powinny znajdować się w danym kraju. To gwarancja bezpieczeństwa lekowego ? dodała posłanka.

  Panele prowadziła red. Iwona Schymalla.

  PANEL 1: KRAJOWA PRODUKCJA FILAREM BEZPIECZEŃSTWA LEKOWEGO. INWESTYCJE MOTOREM ROZWOJU GOSPODARKI

  PROF. MICHAŁ MARKUSZEWSKI, kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki, Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed

  Kluczowymi elementami w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa lekowego są dwa filary: jakość produktu leczniczego i jego dostępność. Oczywiście centralną postacią jest tu ? i zawsze być powinien ? pacjent. Pełen cykl życia produktu leczniczego powinien przebiegać w Europie, a łańcuch dostaw powinien mieć ciągłość, każde jego przerwanie może bowiem oznaczać wykluczenie jakiejś grupy pacjentów z dostępności do leku.

  Teraz cały świat dotknięty jest pandemią, która uwidoczniła, jak ogromne problemy dla pacjentów niesie ze sobą przerwanie ciągłości dostaw leków. Wzięła to pod uwagę Komisja Europejska, która w grudniu ubiegłego roku wydała dokument określający strategię w tym obszarze działań.

  MAGDALENA BORKOWSKA, dyrektor Działu Medycznego i Regulacyjnego Servier Polska

  Podejmujemy szereg działań w zakresie bezpieczeństwa i jakości naszych leków. Rezygnując z części zysków, nie podjęliśmy decyzji o przeniesieniu produkcji do krajów azjatyckich, wszystkie leki pochodzą z produkcji substancji czynnych produkowanych w Europie i USA. Niemal 100 proc. produktów Servier obecnych na krajowym rynku pochodzi z polskiego zakładu Anpharm, z czego 40 proc. jest przeznaczonych na polski rynek, a 60 proc. na eksport.

  Od 15 lat bierzemy czynny udział w przeciwdziałaniu fałszowaniu leków. W związku z tym przeprowadzamy wewnętrzne audyty naszych zakładów produkcyjnych, które mają służyć wprowadzaniu coraz lepszych strategii bezpieczeństwa i jakości leków. Ponadto uruchomiliśmy systemowe zbieranie zgłoszeń dotyczących reklamacji jakościowych i podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych.

  DR MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA, dziekan CKP, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ

  Przemysł farmaceutyczny należy do korony przemysłu każdej gospodarki. Według danych GUS w Polsce jest on najbardziej aktywnym sektorem gospodarczym pod kątem innowacyjności. W 2020 r. jego wartość została oszacowana na ponad 37,3 mld zł, a prognozy na kolejne lata mówią o dalszym wzroście. Branża wspiera rozwój całej polskiej gospodarki, dba o bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków, sprzyja rozwojowi innowacyjnych technologii. Wpływ przemysłu farmaceutycznego na strukturę polskiego bilansu handlowego jest ogromny. Nie bez znaczenia jest zwiększanie naszej roli, ekspertów, na tym wymagającym rynku. Polski rynek farmaceutyczny jest obecnie szósty co do wielkości w Europie i największy w Europie Środkowej.

  MONIKA CONSTANT, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

  Od początku lat 90. XX w. Francja jest mocno zaangażowana w różne przedsięwzięcia w Polsce. Jako jeden z najważniejszych inwestorów pozycjonuje się dość wysoko, w zależności od roku, na pierwszym-drugim miejscu. W Polsce funkcjonuje ok. 1100 firm z kapitałem francuskim, Servier jest jedną z tych, które regularnie decydują się na lokowanie kapitału na polskim rynku.

  Co ważne, firma koncentruje się nie tylko na swojej głównej działalności, ale podejmuje też wiele dodatkowych aktywności, związanych m.in. z ekologią, wsparciem pracowników, akcjami charytatywnymi. W planach są dalsze inwestycje, gdyż Polska jest atrakcyjnym partnerem dla firm z kapitałem francuskim.

  JOANNA DREWLA, Dyrektor Generalna Servier Polska

  Grupa Servier inwestuje w Polsce głównie w obszarach produkcji, działalność badawczo-rozwojową i edukację zdrowotną, ale bardzo ważne są również inwestycje w pracowników. To w sumie ponad 866 mln zł: 385,1 mln majątek trwały, 396,1 mln zł działalność naukowa, 85,1 mln profilaktyka i edukacja zdrowotna. Te wszystkie zasoby materialne i intelektualne stanowią gwarancję dalszego rozwoju. Niedługo czeka nas istotna inwestycja, która pozwoli przekształcić fabrykę w Warszawie z fabryki regionalnej w globalną.

  PAWEŁ NIZIŃSKI, partner Goodbrand, CEO BETTER, Partner w NOW Country Partners (B LAB Market Explorer)

  Przygotowując ?Raport wpływu Grupy Servier w Polsce? mieliśmy okazję zobaczyć, jakimi wartościami kieruje się firma w codziennej działalności, jakie są jej priorytety oraz co ją wyróżnia na rynku.

  To firma zbudowana na wielu wartościach, zarządzana przez organizację typu non profit, a taki model zarządzania pozwala skoncentrować się przede wszystkim na dążeniu do stałego postępu terapeutycznego dla zaspokojenia potrzeb pacjenta, a nie na maksymalizacji zysku. Firma wykazuje się empatią w biznesie, wielką odpowiedzialnością za jakość i bezpieczeństwo lekowe, robi to, do czego się zobowiązuje.

  PANEL 2: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. KAPITAŁ PRACOWNICZY

  EWA CIEPAŁOWICZ, CSR & Internal Communication Junior Manager Servier Polska

  W strategii CSR Grupy Servier znalazły się 4 zobowiązania i 17 priorytetów. Te zobowiązania to zaangażowanie w ochronę zdrowia, troska o ludzi, koncentracja na praktykach biznesowych i wywieranie pozytywnego wpływu. Bezpieczeństwo lekowe, walka z fałszowaniem, globalne podejście do opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za pracowników, dbałość o indywidualne potrzeby każdego z nich, wspieranie ich karier i rozwój w ramach Grupy, etyka i przejrzystość prób klinicznych, umożliwienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jak największej liczbie pacjentów, działalność edukacyjno-profilaktyczna o zasięgu ogólnopolskim, w których badaniami diagnostycznymi zostało objętych ponad 78 tys. pacjentów ? to najważniejsze przykłady realizowanych przez firmę priorytetów.

  MAŁGORZATA CHAMERA, specjalistka ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Zakład Produkcyjny Anpharm

  Troska o środowisko jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju firmy. Anpharm jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce wyposażonych w system zarządzania energią, który przez niezależny podmiot został uznany za zgodny z ISO 50001. W konsekwencji Anpharm wprowadził szereg procedur umożliwiających dalszą poprawę efektywności energetycznej w swoich budynkach ? produkcyjnych i budynku biurowym.

  W 2018 r. Anpharm przystąpił do Koalicji 5 Frakcji, organizowanej przez CSR Consulting i ENERIS, działającej na rzecz efektywnej selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto Anpharm i Servier dołączyły do inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Rozwoju ? dziś Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ? partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązując się do realizacji poszczególnych zadań z zakresu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

  PAWEŁ NIZIŃSKI, partner Goodbrand, CEO BETTER, Partner w NOW Country Partners (B LAB Market Explorer)

  Przez te wszystkie lata swojego rozwoju firma miała szansę zobaczyć, jak zmienia się dynamika tego pojęcia. Dziś znajduje się ona w bardzo dynamicznym okresie swego rozwoju, ale to nie wystarczy, bo w dzisiejszych czasach obroni się tylko mocny, odpowiedzialny biznes, stawiający przed sobą kolejne wyzwania, kolejne zobowiązania. Servier tak właśnie postępuje, koncentrując się na kluczowych obszarach swojej działalności.

  ARTUR RZEPECKI, Executive & Leadership Coach, niezależny konsultant

  Od marca ubiegłego roku wszystkie firmy przechodzą niezapowiedziany egzamin, związany z przeorganizowaniem, utrzymaniem działalności i zatrudnienia. Pandemia COVID-19 wymusiła pewne zmiany w organizacji pracy. Firma Servier zdała ten egzamin: doskonale poradziła sobie podczas pandemii, zapewniając pracownikom odpowiednie warunki do pracy zdalnej. Wykazuje się wysoką spójnością działania, stabilnością, niską rotacją, dbałością o rozwój pracownika.

  MARTA ROJEK-CZECH, Dyrektor Działu Personalnego Servier Polska

  Troska o pracownika zawsze należała u nas do priorytetów, na równi z troską o pacjenta. Bardzo niska rotacja świadczy, że pracownicy to doceniają. W polskich spółkach Servier kobiety stanowią ponad 64 proc. pracowników i piastują 53 proc. stanowisk kierowniczych. To sprawia, że spora część działań firmy dotyczy tworzenia elastycznych i przyjaznych warunków pracy dla kobiet, matek.

  O tym, jak szybko firma potrafi odpowiedzieć na nagłe, nowe wyzwania, może świadczyć to, że już w marcu ubiegłego roku, praktycznie z dnia na dzień, uruchomiliśmy pracę online, zapewniając pracownikom bezpieczne i zrównoważone miejsca pracy, a jednocześnie równowagę między pracą a życiem prywatnym.

  PANEL 3: PACJENT W CENTRUM UWAGI. INNOWACYJNE TERAPIE. KONSEKWENTNA EDUKACJA SPOŁECZNA

  DR BARBARA FRĄTCZAK-RUDNICKA, Członek Zarządu i Konsultantka ds. Badań Grupy 4P Research Mix

  Szczególna troska o pacjenta leży w centrum zainteresowań firmy od początku jej działalności. Razem z pacjentami firma chce udoskonalać procesy leczenia. Aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i skuteczniej na nie odpowiadać, firma przeprowadza różne kampanie i badania edukacyjne. Wiele ciekawych informacji wynika z badania pt. ?Badanie świadomości medycznej i poczucia bezpieczeństwa lekowego Polaków?, przeprowadzonego w maju 2021 r. na grupie Polaków w wieku 35-65 lat oraz pokolenie Silver 66-80 lat przez agencję badawczą 4P we współpracy z firmą doradczą Better.

  Badanie wykazało m.in., że: Polacy w wieku 35-80 lat dobrze oceniają swoje zdrowie, większość twierdzi, że rzadko zapada na choroby, ale jednocześnie 60 proc. przyjmuje stale jakieś leki, przewlekle choruje 41 proc., a ponad połowa doświadczyła przynajmniej jednej z badanych chorób cywilizacyjnych (depresja, nadciśnienie, cukrzyca) w ostatnich 5 latach. Polacy najbardziej boją się zachorowania na nowotwór, a najwięcej działań profilaktycznych podejmowanych jest, by przeciwdziałać nadciśnieniu. Co czwarty Polak w wieku 35-80 lat nie pamięta, kiedy wykonał swoje ostatnie badanie profilaktyczne. Osoby, które to wiedzą, wykonywały je w ciągu ostatnich dwóch lat. Najpowszechniejszym źródłem wiedzy medycznej jest dla pacjentów lekarz. Znajomi i rodzina są źródłem wiedzy dla ponad połowy Polaków.

  ROBERT POCIUPANY, Dyrektor Marketingu Servier Polska

  Firma działa w czterech istotnych obszarach terapeutycznych, w tych, w których występują duże, niezaspokojone potrzeby pacjentów, a to wiąże się z potrzebą rozwijania nowych terapii. To choroby nowotworowe, kardiologiczne i metaboliczne, neurologiczne i immunozapalne. W leki opłaca się inwestować, także w te, które już utraciły ochronę patentową. Rozwijając swoją ofertę terapeutyczną, firma zakłada wprowadzanie na rynek jednej nowej cząsteczki co trzy lata.

  PROF. DR HAB. N. MED. MAREK WOJTUKIEWICZ, kierownik Kliniki Onkologii Białostockiego Centrum Onkologii

  Firma wychodzi naprzeciw pacjentom, organizując ważne kampanie profilaktyczno -edukacyjne. Jedną z nich jest kampania ?Wyłącz raka? i jej kolejne edycje: ?Rak jelita grubego ? zapobiegaj, lecz!? (w dwóch odsłonach) oraz trzecia edycja ?Kolonoskopia jest super!?. W Polsce każdego roku raka jelita grubego diagnozuje się u ok. 20 tys. osób, z czego ok. 12 tys. umiera. Ok. 25 proc. chorych zgłasza się do lekarzy, kiedy choroba jest już mocno zaawansowana. W ramach pierwszej edycji w trasę po Polsce wyruszyła Mobilna Onkologiczna Poradnia Servier, gdzie w profesjonalnie zaaranżowanych gabinetach lekarskich można było bezpłatnie się zbadać i uzyskać wiedzę dotyczącą wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

  PROF. DR HAB. N. MED. PIOTR JANKOWSKI, Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ

  Jeśli spora grupa Polaków nie pamięta, kiedy wykonywała ostatnio badania profilaktyczne, to nie jest dobrze. Co prawda z przedstawionego badania wynika, że najpowszechniejszym źródłem wiedzy medycznej jest lekarz, ale nie jestem pewien, czy tak jest naprawdę. Bo inne badanie pokazuje, że bardziej ufamy rodzinie, znajomym, sąsiadom niż lekarzowi? To zaś jednoznacznie dowodzi, że akcje edukacyjne są bardzo potrzebne. Kampanie powinny edukować i utrwalać zdrowy styl życia, jak np. ?Zdrowe dzieci. Zdrowa młodzież. Zdrowi dorośli?, zorganizowana w ramach akcji Servier dla Serca.

  PROF. DR HAB. N. MED. JANUSZ HEITZMAN, Instytut Psychiatrii i Neurologii, pełnomocnik ministra zdrowia ds. psychiatrii sądowej

  Posiadanie wiedzy medycznej, czemu służy edukacja prozdrowotna, budowanie tej edukacji, współpraca pacjenta z lekarzem, współdziałanie w terapii, znajomość ewentualnych zagrożeń ? to sprawy szalenie istotne. I ogromna rola firmy, która postanowiła się tym zająć, organizując od 2007 r. Forum Przeciw Depresji. Dzięki tej kampanii depresja nie jest już tematem tabu, pokazano, że to choroba wymagająca odpowiedniego leczenia. Uruchomienie Antydepresyjnego Telefonu Forum Przeciw Depresji, internetowego forum moderowanego przez lekarza psychiatrę, serwisu internetowego z mapą punktów pomocy, wskazówkami dla bliskich osób z depresją, poradnikiem metodycznym dla nauczycieli ? to wszystko, poparte udziałem w kampanii znanych osób, niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia świadomości dotyczącej depresji i lepszego radzenia sobie z tą chorobą.

  PROF. DR HAB. N. MED. LESZEK CZUPRYNIAK, kierownik Kliniki, Ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM

  Dziś, w dobie zalewu informacjami w internecie, nierzadko stajemy się bezbronni wobec nich i mamy problem z odróżnieniem, co jest rzetelną informacją, a co nie. Kampanie edukacyjne, np. takie, jakie prowadzi firma Servier, pomagają tę rzetelną wiedzę zdobywać. Temu służą również takie inicjatywy jak organizowany od 2006 r. konkurs ?Kryształowe Pióra? ? przeznaczony dla dziennikarzy, którzy swoimi materiałami przyczyniają się do budowania świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi i do promowania postaw prozdrowotnych.

  ALEKSANDRA RUDNICKA, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

  Mimo że mamy pewną świadomość zdrowotną, wiedzę na temat zagrożeń wynikających z chorób cywilizacyjnych, to nie przekłada się to na działanie: nie mamy nawyku wykonywania badań profilaktycznych. Kampanie edukacyjne są bardzo potrzebne, ale to może nie wystarczać. Widzę tu potrzebę włączenia w edukację szkół, od lat postulujemy wprowadzenie lekcji o zdrowiu. Jako organizacja pacjencka również staramy się angażować w akcje zdrowotne.

  JACEK SANTORSKI, psycholog społeczny, konsultant biznesowy, prof. honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

  W dzisiejszej dyskusji widać, jak ogromną wagę wszyscy przykładamy do problemów, z którymi boryka się pacjent. Pamiętajmy także o roli lekarzy ? niezastąpionego ogniwa w procesie opieki nad pacjentem. Lekarzom należy się troska, szczególnie w czasie tak wymagającym dla tego środowiska, jakim był czas pandemii. Pamiętajmy, że jakość życia lekarza rzutuje na jakość życia pacjenta.

  OPRACOWAŁA: BOŻENA STASIAK

  FOT.: TOMASZ ADAMASZEK, MARCIN OZON

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Adam Maciejczyk: Pierwsze efekty sieci będą widoczne po kilku tygodniach

  Głównym celem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowej, profesjonalnej diagnostyki i terapii onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W analizie satysfakcji pacjentów...

  Prof. Piotr Rutkowski: Inhibitory BRAF i MEK –opcja skuteczna i bezpieczna

  W leczeniu czerniaka mamy do czynienia z dwoma przełomami. Pierwszy to immunoterapia, drugi – leczenie ukierunkowane molekularnie: to połączenie leku działającego na białko BRAF...

  Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek: Raka nerki potrafimy dziś leczyć dużo skuteczniej

  Większość przypadków raków nerki jest wykrywanych na wczesnym etapie – to osoby, u których guzy w nerce wykryto przypadkowo, przy okazji np. badań USG...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D