DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz: Nowe technologie wspierają ochronę zdrowia

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Comarch Optimed NXT i Comarch Optimed NXT Cloud to rozwiązania informatyczne pozwalające na optyma­lizację procesów zarządzania placówkami medycznymi. Rozwiązania te są podstawą całego systemu rozwiązań Comarch przeznaczonych dla placówek me­dycznych – można je rozbudować o dodatkowe e-Usłu­gi. Mowa przede wszystkim o Comarch Concierge, dzięki któremu pacjenci mają dostęp do internetowego Porta­lu Pacjenta, w którym mogą rezerwować wizyty stacjo­narne, odbywać wideokonsultacje, mieć dostęp do doku­mentów i wyników badań oraz zamawiać recepty na leki przepisane na stałe – mówi Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz, wiceprezes Comarch Healthcare.

Nowe technologie, innowacyjne rozwiązania coraz powszechniej wkraczają do medycyny. Do takich należą Optimed NXT i Optimed Cloud. Czym one się charakteryzują? Jak najkrócej, najogólniej można je określić?

Comarch Optimed NXT i Comarch Optimed NXT Cloud to rozwiązania informatyczne pozwalające na optyma­lizację procesów zarządzania placówkami medycznymi. Ich główną funkcją jest tworzenie elektronicznej doku­mentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisa­mi prawa. Rozwiązania te są podstawą całego systemu rozwiązań Comarch przeznaczonych dla placówek me­dycznych – można je rozbudować o dodatkowe e-Usłu­gi. Mowa przede wszystkim o Comarch Concierge, dzięki któremu pacjenci mają dostęp do internetowego Porta­lu Pacjenta, w którym mogą rezerwować wizyty stacjo­narne, odbywać wideokonsultacje, mieć dostęp do doku­mentów i wyników badań oraz zamawiać recepty na leki przepisane na stałe.

Można zatem powiedzieć, że charakterystyczną cechą tych rozwiązań jest innowacyjność, rozumiana jako kom­patybilność różnych działań w obrębie placówek me­dycznych.

Jakie placówki, jacy odbiorcy najbardziej skorzystają z ich zastosowania?

Tak naprawdę wszelkie placówki medyczne – szpitale, kli­niki, przychodnie, centra medyczne, pojedyncze gabinety lekarskie bądź kilka zrzeszonych w spółkę. Zarówno pu­bliczne, jak i prywatne.
Optimed NXT to system klasy HIS (Hospital Informa­tion System, System Informatyczny dla Służby Zdro­wia) przeznaczony dla placówek o różnej specjalizacji i wielkości, ponieważ charakteryzuje się wieloma mo­dyfikowalnymi normami. System może być więc uszy­ty na miarę konkretnego szpitala czy placówki medycz­nej, z uwzględnieniem wszystkich ich potrzeb. Z kolei Optimed NXT Cloud to system klasy HIS adresowany do mniejszych przychodni i gabinetów lekarskich. Rozwią­zanie pozwala na przechowywanie danych w chmurze, dzięki czemu personel ma do nich wygodniejszy i szyb­szy dostęp.

Nowoczesne rozwiązania to rozwiązania inteligentne. Czy tak – i jeśli, to dlaczego, można tak powiedzieć o tych systemach?

Świadczy o tym kilka bardzo różnych kwestii – zarówno tych stricte technicznych, ale też tych prawnych, związa­nych z bezpieczeństwem danych, na wygodzie i oszczęd­ności czasu wszystkich zakończywszy.

Oba rozwiązania – Optimed NXT i Optimed NXT Clo­ud – to systemy webowe dostępne z poziomu przeglą­darki internetowej i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Pozwalają też na automatyczny zapis wszystkich dokumentów i bieżące tworzenie ich kopii ro­boczych, dzięki czemu informacje przechowywane w sys­temie zapisywane są na bieżąco.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii w po­staci aplikacji mobilnej personel ma natychmiastową możliwość wglądu w dokumentację pacjenta. W całym rozwiązaniu zastosowane są też wysokie standardy bez­pieczeństwa. Przede wszystkim należy tu wyróżnić bac­kup dokumentacji placówki medycznej. Polega on na tym, że użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło, a przypisane do konta uprawnienia nadawane są odręb­nie do odczytu i zapisu dokumentacji, co pozwala na do­stosowanie zakresu prezentowanych informacji zgodnie z pełnioną funkcją w placówce medycznej.

Systemy zapewniają szybkość i łatwość obsługi, dzięki zastosowaniu formularzy będących reprezentacją wyko­nywanych czynności. Rozwiązanie udostępnia inteligent­ne podpowiedzi, które zapewniają możliwość wykorzy­stania danych wprowadzonych podczas poprzednich wizyt/świadczeń. System monitoruje także kompletność dokumentacji medycznej, zarówno na poziomie poje­dynczego dokumentu – poprzez walidację pól – jak i ca­łego świadczenia.

Co ważne, systemy są zgodne z najwyższymi standar­dami wymiany danych, takimi jak: HL7CDA, profile IHE, oraz zgodne z architekturą i rekomendacjami IHE. Za­pewniają możliwość integracji z systemami peryferyjny­mi, np. LIS, RIS/PACS, ERP, dając możliwość budowy peł­nego ekosystemu rozwiązań wspierającego pracę całej placówki medycznej.

blank

W jakich placówkach ochrony zdrowia najlepiej sprawdzą się wspomniane systemy? Gdzie przede wszystkim powinny być wprowadzone?

Każda placówka medyczna powinna mieć własny system informatyczny klasy HIS, bez względu na jej rozmiar czy specjalizację. Między innymi dlatego, że zostały wprowa­dzone rozporządzenia wymagające raportowania zda­rzeń medycznych, a także prowadzenia dokumenta­cji medycznej w formie elektronicznej, na platformę P1. W celu spełnienia tego obowiązku niezbędne jest korzy­stanie z systemów klasy HIS. System Comarch Optimed NXT Cloud najlepiej sprawdzi się w przychodniach i ga­binetach lekarskich – dzięki lokalizacji danych w chmu­rze placówka nie musi mieć własnych zasobów sprzę­towych. Z kolei system Optimed NXT sprawdzi się nie tylko w przychodniach i gabinetach lekarskich, ale przede wszystkim w dużych szpitalach oraz pracowniach dia­gnostycznych.

Jakiego rodzaju obszary działalności mogą obejmować – od tych najistotniejszych po te najdrobniejsze?

Wśród modułów podstawowych rozwiązania Comarch Optimed NXT należy wyróżnić Optimed NXT Porad­nia, zapewniający możliwość obsługi rejestracji pacjen­tów, dostęp do gabinetu wraz z niezbędną dokumen­tacją medyczną, a także możliwość rozliczeń zarówno z NFZ, jak i komercyjnych. Dodat­kowym elementem tego modułu jest dostęp do administracji systemem pozwalającym na jego dostosowanie do indywidualnych po­trzeb klienta.

Drugim podstawowym modułem syste­mu jest Optimed NXT Oddział – moduł prze­znaczony dla oddziałów szpitalnych. Pozwala na pełną obsługę procesu leczenia pacjenta, począwszy od izby przyjęć lub SOR-u, poprzez pobyt na oddziale, a skończywszy na rozlicze­niu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub ko­mercyjnym.

Wśród modułów dodatkowych warto wspo­mnieć o takich modułach jak: Stomatolo­gia, Okulistyka, Ginekologia, pracownie (obra­zowe, nieobrazowe), Rehabilitacja (szpitalna, ambulatoryjna, domowa), Stacja dializ, Blok operacyjny, Apteka i Apteczki oddziałowe czy pracownia produkcji cytostatyków.

W związku z mnogością dostępnych modułów każdy z systemów może zostać uszyty na miarę potrzeb pla­cówki, która z niego korzysta.

Jakie są zalety zastosowania tych systemów dla lekarza i pacjenta?

Stosowanie systemu HIS daje lekarzowi wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia skuteczne zarządzanie da­nymi pacjentów, co ułatwia szybki dostęp do informa­cji medycznych, historii chorób, wyników badań, zaleceń lekarskich i innych istotnych danych. Dzięki temu lekarz może łatwo monitorować stan zdrowia pacjenta, podejmować decyzje diagnostyczne i terapeutyczne oraz pla­nować dalsze leczenie.

System HIS ułatwia także prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, eliminując konieczność korzy­stania z tradycyjnych, papierowych kart pacjentów. To pozwala na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych, unikanie błędów związanych z czytelnością i do­stępnością informacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych.

Dodatkowo system może wspierać lekarza w proce­sie podejmowania decyzji, dostarczając dostęp do ak­tualnych informacji medycznych, wyników badań, norm i wytycznych klinicznych. Może również automatyzować pewne czynności, takie jak generowanie recept, skiero­wań czy raportów medycznych, co oszczędza czas leka­rza i zwiększa efektywność pracy.

Dla pacjentów to przede wszystkim większa wygoda, łatwiejszy dostęp do informacji medycznych oraz więk­sza kontrola nad swoim zdrowiem.

Nie tylko pacjenci, ale również wielu lekarzy dość sceptycznie podchodzi do wszelkich innowacji. Jedni z niewiedzy, inni ze strachu. Czy Pani zdaniem te nowoczesne systemy nie spotkają się z oporem?

Warto zastanowić się, czym ten sceptycyzm, a czasa­mi wręcz niechęć, jest spowodowany. Strach zazwyczaj wiąże się z niewiedzą. Coś nowego, nieznanego, nie­zbadanego może wzbudzać negatywne emocje. Każda nowa technologia ma przeciwników i zwolen­ników, ciężko się z tym spierać. Doświadczenie w branży potwierdza jednak, że nie należy bać się cyfryzacji i jej rozwiązań – w końcu jest to proces, który ma nam, lekarzom i pacjentom, pomóc, a nie przeszkodzić.

Etap uruchomienia nowego oprogramowa­nia w placówce bywa problematyczny. Jest skomplikowany i rozłożony w czasie, wymaga cierpliwości i zaangażowania zarówno po stro­nie klienta, jak i dostawcy. W całym tym zamie­szaniu warto pamiętać o celu, jakim jest pełne wdrożenie systemu, a dobrze wdrożony sys­tem realnie pomaga usprawnić działanie pla­cówki. Wiele obaw budzi kwestia cyberbez­pieczeństwa, a ono w naszych systemach jest najwyższej jakości. Dbamy o ten aspekt na każ­dym poziomie, zaczynając od budowy systemu, a na dostępie do niego kończąc.

Czy ma Pani już sygnały, jak działają te systemy i jak są przyjmowane przez użytkowników?

Najlepiej świadczą o tym referencje naszych klientów – można je znaleźć na stronie internetowej produktu: https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-optimed-nxt/. Mamy także doskonałe materiały referen­cyjne w formie wideo: https://youtu.be/9b0haD8kWCo, https://youtu.be/bkAzakqbCEY

Realne działanie i wrażenia klientów można też zoba­czyć osobiście. Mamy kilka zaprzyjaźnionych placówek, które w ramach możliwości dzielą się obiektywną opinią zarówno o produkcie, jak i o współpracy.

blank

Co należałoby zrobić, żeby przekonać pacjentów do posługiwania się nimi? Pamiętam, jak były wprowadzane e-Recepty.

Przede wszystkim to edukacja i informowanie. Pacjenci, tak samo jak lekarze, miewają sceptyczne nastawienie do zmian, jednak pamiętajmy, że zmiana nie zaadaptuje się sama, bez odpowiednich narzędzi edukacyjnych. Trze­ba jej trochę pomóc. Pacjent, który nie zna systemu HIS, jest nieświadomy korzyści płynących z oprogramowania dla niego samego, raczej nie będzie chętny do przetesto­wania systemu.

Ogromną rolę na tym etapie odgrywa personel me­dyczny, kadra zarządzająca placówką, ale także my jako dostawca – to my wszyscy jesteśmy głównym źródłem merytorycznej wiedzy dla pacjentów. Rozmawiając z pa­cjentami lub przygotowując materiały informacyjno-edu­kacyjne, zwróćmy uwagę na język korzyści i pokażmy im, jakie możliwości daje system (np. umawianie wizyt onli­ne, sprawdzanie wyników badań) oraz że ich dane w ta­kim systemie pozostają bezpieczne.

Wiedza teoretyczna jest ważna, ale najlepszą nauką jest praktyka. Należy poświęcić pacjentowi chwilę i odpo­wiedzieć na jego pytania. Nie tylko zaprezentować mate­riały informacyjne, ale także pokazać na żywo, jak spraw­nie obsługiwać system.

Rozmawiała: Bożena Stasiak

blank
Bożena Stasiak
Bożena Stasiak
Dziennikarka z wieloletnim stażem, pisała m.in. dla „Super Expressu”. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich, w tym Nagrody Zaufania „Złoty Otis” w kategorii Media i Zdrowie w 2019 r. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarstwa podyplomowego na UW i Germanistik-Journalistik na Uniwersytecie w Lipsku. Autorka reportaży i poradników.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D