Anachroniczne przepisy w zakładach radioterapii

Katarzyna Pinkosz
Katarzyna Pinkosz

Minimalne wymagania dla zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej nie zmieniają się od lat. Tymczasem medycyna idzie do przodu, pojawia się coraz nowocześniejszy sprzęt, a przepisy są przestarzałe…

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące wyposażenia zakładów teleradioterapii pochodzą sprzed około 20 lat. Czas na ich zmianę.

Przepisy te były skuteczne w unowocześnianiu polskiej radioterapii (obowiązuje Rozp. Min. Zdrowia z 7 kwietnia 2006 r. ze zmianami). Jednak obecnie stały się one anachronizmem, który uniemożliwia powstawanie nowych jednostek wyposażonych w nowoczesne urządzenia przeznaczone do leczenia pacjentów najnowocześniejszymi metodami – terapią łukową i metodami radiochirurgii.

Zapisy cytowanego rozporządzenia zostały nawet rozszerzone o dodatkowe wymagania w opisie warunków, jakie należy spełnić, by móc realizować świadczenia gwarantowane z zakresu radioterapii (Rozp. Min. Zdrowia z 29 sierpnia 2009, zał. nr 4 ze zmianami). Zapisy dotyczące warunków realizacji tych świadczeń oparte są na tradycyjnych przyśpieszaczach liniowych i nie uwzględniają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dedykowanych do wykonywania takich procedur jak 3D-IMRT, 3D-SIMRT czy 3D-IGRT. Zastosowane w wielu nowych konstrukcjach rozwiązania technologiczne nie wymagają wykorzystywania wielu energii nominalnych, gdzie inaczej niż w tradycyjnych przyśpieszaczach wystarcza jedna energia 6 MV. Z tego powodu urządzenia te nie spełniają formalnych wymagań zapisanych w omawianym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

Zmiany przepisów nie wiążą się z żadnymi kosztami. Dlatego proponuję Ministerstwu Zdrowia rozważenie następujących aktualizacji:

• &3 p. 1 „dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne, w tym jeden akcelerator liniowy generujący co najmniej jedną wiązkę fotonową o energii 6 megawoltów (MV) i wiązkę elektronową o energii minimalnej 12 MeV” i zastąpić go treścią: „Dwa megawoltowe akceleratory liniowe generujące każdy co najmniej jedną wiązkę fotonową o energii 6 megawoltów (MV)”?
• &3 p. 2 „symulator ze stołem terapeutycznym wyposażony w centratory laserowe (strzałkowi i dwa boczne) oraz system umożliwiający utrwalenie obrazu symulacji na błonie , w formie wydruku lub elektronicznie” i zastąpić go: „Symulator ze stołem terapeutycznym wyposażony w centratory laserowe (strzałkowi i dwa boczne) oraz system umożliwiający utrwalenie obrazu symulacji na błonie, w formie wydruku lub elektronicznie lub w miejsce symulatora system do wirtualnej symulacji oparty o tomograf komputerowy”?
• &3 p. 5 „analizator pola promieniowania wiązek fotonów i elektronów” i zastąpić go treścią „analizator pola promieniowania wszystkich wiązek emitowanych z aparatów terapeutycznych istniejących w zakładzie opieki zdrowotnej”?

Tylko unowocześnienie  zapisów może usunąć  prawne przeszkody i umożliwić polskiej radioterapii osiągnięcie światowego poziomu. Proszę Pana Ministra Zdrowia, by  rozważył nasze propozycje i pomógł w usunięciu anachronicznych, a co najważniejsze nikomu niepotrzebnych zapór, przypominających nakaz używania faksu zamiast maila w korespondencji urzędowej.