DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski: Cukrzyca lepiej leczona i monitorowana

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS

Prosimy o wpłaty na stypendium Kapituły Nagrody Zaufania dla młodych lekarzy

blank

Refundacja systemów monitorowania glikemii dla do­rosłych to bardzo ważny krok, o czym mówią eksperci, gdyż dzięki temu chorzy na cukrzycę będą mieli lepszą kontrolę glikemii, co w dalszej kolejności doprowadzi u nich do zmniejszenia ryzyka powikłań cukrzycy, za­równo krótko-, jak i długoterminowych. W przypadku pacjentów z nieświadomością hipoglikemii lepsze mo­nitorowanie glikemii ograniczy ryzyko niebezpiecznych dla zdrowia i życia ciężkich epizodów hipoglikemii ? mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dużo w ostatnich miesiącach zadziało się, jeśli chodzi o refundację nowych leków w cukrzycy. Duże zmiany przyniosła już wrześniowa lista refundacyjna.

Udało się poszerzyć wskazania dla dwóch grup bardzo nowoczesnych leków: flozyn oraz analogów GLP-1. W przypadku flozyn są to dwa leki (dapagliflozyna i kanagliflozyna). Z refundacji będą mogli korzystać chorzy, u których stężenie hemoglobiny glikowanej wynosi ?7,5% (do tej pory było to ?8%). Bardzo mocno od długiego czasu zabiega­li o taką zmianę eksperci. Przyjęli­śmy też, że takim leczeniem będą mogli być objęci także pacjenci le­czeni insuliną (wcześniej nie było to możliwe). Podobne wskazania są dla analogów GLP-1 (dulaglutyd, se­maglutyd). To bardzo istotne, ponie­waż do tej pory pacjenci, którzy mie­li już wskazania do leczenia insuliną, musieli przerwać terapię flozyna­mi lub analogami GLP-1. Usunię­to też zapis dotyczący konieczności nieskuteczności stosowania w ciągu sześciu miesięcy dwóch leków doustnych przeciwcukrzycowych, za­nim chory będzie mógł otrzymać flozynę lub analog GLP-1. Dodatko­wo dodaliśmy zapis, że jeśli pacjent miał HbA1c >8%, a dzięki terapii uda­ło mu się ją obniżyć do 7%, to na­dal ma prawo korzystać z leczenia i powinien to robić, bo lek okazał się skuteczny.

W przypadku analogów GLP-1 zmiana polegała rów­nież na tym, że mogą je otrzymać też chorzy na cukrzy­cę z BMI powyżej 30 (do tej pory ? powyżej 35). Leki są skuteczne, dlatego bardzo pracowaliśmy nad wprowa­dzeniem tych zmian. Mówiliśmy, że po dwóch latach refundacji flozyn i analogów GLP-1 przeanalizujemy skuteczność leczenia i będziemy starali się rozszerzyć wskazania. Leki okazały się niezwykle skuteczne, dlate­go udostępniamy je większej grupie chorych na cukrzy­cę, ale także pacjentom z niewydolnością serca oraz nie­wydolnością nerek.

Pojawiła się też refundacja inhibitorów DPP-4.

Dodatkowo wprowadziliśmy do refundacji dla pacjentów z cukrzycą inhibitory DPP-4: sitagliptynę oraz wildag­liptynę. Leki te przyjmowane są obecnie przez ok. 25 tys. pacjentów. Po zmniejszeniu kosztów leczenia do kwoty ok. 40-50 zł dla pacjenta (aktualnie 120-130 zł) na pew­no terapia będzie bardziej dostępna cenowo. W przy­szłym roku spodziewamy się dalszych obniżek cen, gdyż pojawią się w tych grupach leki generyczne.

Podczas niedawnych warsztatów w Ministerstwie Zdrowia ?Sytuacja polskiej diabetologii na tle europejskich standardów postępowania? zapowiedział Pan duże zmiany w zakresie dostępności do nowoczesnych systemów monitorowania glikemii dla osób dorosłych. Na czym te zmiany polegają?

Chcemy szerzej udostępnić dorosłym pacjentom z cu­krzycą systemy do monitorowania glikemii, w ramach zmiany rozporządzenia w zakresie wyrobów medycz­nych na zlecenie. Chcemy rozszerzyć refundację sys­temów monitorowania glikemii o populację osób do­rosłych. Chodzi o systemy FGM dla pacjentów >18. r.ż. z cukrzycą typu 1, typu 3 lub innymi typami cukrzycy, którzy wymagają intensywnej insulinoterapii, a także o systemy CGM-RT dla pacjentów >26. r.ż., którzy wyma­gają intensywnej insulinoterapii, a mają nieświadomość hipoglikemii. Kryterium leczenia osobistą pompą insuli­nową zostało zastąpione kryterium intensywnej insuli­noterapii, ze względu na brak obecnie refundacji pomp insulinowych dla osób >26. r.ż.

Refundacja systemów monitorowania glikemii dla do­rosłych to bardzo ważny krok, o czym mówią eksperci, gdyż dzięki temu chorzy na cukrzycę będą mieli lepszą kontrolę glikemii, co w dalszej kolejności doprowadzi u nich do zmniejszenia ryzyka powikłań cukrzycy, za­równo krótko-, jak i długoterminowych. W przypadku pacjentów z nieświadomością hipoglikemii lepsze mo­nitorowanie glikemii ograniczy ryzyko niebezpiecznych dla zdrowia i życia ciężkich epizodów hipoglikemii. Pro­jekt zmian znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji; mam nadzieję, że te zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

blank
Katarzyna Pinkosz
Katarzyna Pinkosz
Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D