Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Badanie SOLO-1: Olaparyb wydłuża medianę czasu przeżycia do ponad 4,5 roku u pacjentek z rakiem jajnika z mutacją w genie BRCA

  Olaparyb wydłużył medianę czasu przeżycia bez progresji choroby do ponad czterech i pół roku u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika z mutacją w genach BRCA w porównaniu z ponad jednym rokiem w przypadku placebo.

  Pięcioletnie dane z badania fazy III SOLO-1 stanowią najdłuższy okres obserwacji dostępny dla leków z grupy inhibitorów PARP w pierwszej linii leczenia podtrzymującego.

  W przypadku olaparybu, produktu firm AstraZeneca i MSD, wykazano korzystne działanie w zakresie  długoterminowego czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w porównaniu z placebo  
  w leczeniu podtrzymującym pierwszej linii pacjentek z nowo rozpoznanym zaawansowanym rakiem jajnika z mutacją BRCA (BRCAm), u których uzyskano odpowiedź całkowitą lub częściową na chemioterapię opartą na związkach platyny.

  Rak jajnika jest ósmą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów wśród kobiet na całym świecie; w 2018 r. na całym świecie rozpoznano tę choroba u niemal 300 000 pacjentek, a około 185 000 kobiet zmarło z tego powodu1. Około 22% pacjentek z rakiem jajnika ma mutację w genach BRCA1/22.

  Dane z 5-letniej obserwacji w badaniu III fazy SOLO-1 wykazały, że stosowanie olaparybu wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka progresji choroby lub zgonu o 67% (w oparciu o hazard względny [HR] 0,33; 95% przedział ufności [CI] 0,25-0,43) oraz  poprawą PFS, manifestującą się medianą wynosząca 56,0 miesięcy wobec 13,8 miesiąca w przypadku placebo. Po pięciu latach obserwacji 48,3% pacjentek leczonych olaparybem nie miało progresji choroby w porównaniu do 20,5% pacjentek otrzymujących placebo. Mediana czasu leczenia olaparybem wynosiła 24,6 miesiąca porównaniu z 13,9 miesiąca podawania placebo.

  Profil bezpieczeństwa olaparybu był zgodny z wcześniejszymi obserwacjami. Najczęstsze (≥20%) zdarzenia niepożądane (AE) to nudności (77%), zmęczenie/astenia (63%), wymioty (40%), niedokrwistość (39%) i biegunka (34%). Najczęstsze AE stopnia ≥3 wg. CTCAE to niedokrwistość (22%)
  i neutropenia (9%). 12% pacjentek leczonych olaparybem przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych .

  Wyniki te przedstawiono w piątek, 18 września 2020 r. podczas wirtualnego kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.

  W badaniu fazy III SOLO-1 osiągnięto główne kryterium oceny końcowej (PFS) w czerwcu 2018 r., co stanowiło podstawę do rejestracji leku w USA, UE, Japonii i kilku innych krajach.

  Informacje o badaniu SOLO-1

  Badanie SOLO-1 było wieloośrodkowym randomizowanym badaniem fazy III , podwójnie zaślepionym,  kontrolowanym, placebo prowadzonym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania olaparybu (w tabletkach 300 mg, dwa razy na dobę) w terapii podtrzymującej  u pacjentek z nowo rozpoznanym zaawansowanym rakiem jajnika z mutacją BRCA po chemioterapii pierwszej linii opartej na pochodnych platyny. Do badania zrandomizowano 391 pacjentek z patogenną lub prawdopodobnie patogenną  mutacją germinalną lub somatyczną w genach  BRCA1 lub BRCA2, które uzyskały całkowitą lub częściową odpowiedź kliniczną  po chemioterapii  opartej na pochodnych platyny.

  Pacjentki zrandomizowano (w stosunku 2:1 odpowiednio do ramienia z olaparybem lub placebo,
  z czasem leczenia ograniczonym do dwóch lat w przypadku braku radiologicznych dowodów na występowanie choroby (odpowiedź całkowita) po 2 latach leczenia lub do progresji choroby
  w przypadku pacjentek, u których po dwóch latach istniały radiologiczne dowody na wystąpienie choroby bez cech progresji. Pierwszorzędowym punktem końcowym był PFS, natomiast najważniejsze punkty drugorzędowe obejmowały czas do drugiej progresji choroby lub zgonu, czas do pierwszego kolejnego leczenia oraz przeżycia całkowite.

  Olaparyb

  Olaparyb jest pierwszym lekiem w klasie inhibitorów PARP i pierwszym celowanym lekiem blokującym mechanizmy naprawy uszkodzeń DNA (ang. DNA damage repair, DDR) w komórkach z niedoborem mechanizmu naprawy na drodze rekombinacji homologicznej (ang. homologous recombination repair, HRR), takich jak komórki nowotoworowe z mutacją w genach BRCA1 i/lub BRCA2. Olaparyb, opracowany i wprowadzony na rynek wspólnie przez firmy AstraZeneca i MSD, został zastosowany w leczeniu ponad 30 000 pacjentów na całym świecie.

  Działalność firmy AstraZeneca w onkologii

  Firma AstraZeneca może się pochwalić długą historią badań nad lekami stosowanymi w onkologii. Firma AstraZeneca działa na rzecz postępów w onkologii, co stanowi główny motor jej wzrostu, z koncentracją na nowotworach płuca, jajnika, piersi i krwi, o czym świadczy siedem nowych leków dopuszczonych na rynek w latach 2014 – 2020 i szeroki asortyment potencjalnych leków drobnocząsteczkowych
  i biologicznych w fazie prac badawczo-rozwojowych.

  Piśmiennictwo

  1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). IARC. Globocan 2018. Dokument dostępny pod adresem: http://gco.iarc.fr/ [Dostęp: wrzesień 2020 r.]

  2.da Cunha Colombo Bonadio et al. (2018). Homologous recombination deficiency in ovarian cancer: a review of its epidemiology and management. Clinics (Sao Paulo). 2018;73(suppl 1):e450s.

  3.Moore, K. (2018). Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. New England Journal of Medicine. 379(26), pp.2495-2505.

  4.Raja et al. 2012. Optimal first-line treatment in ovarian cancer. Annals of Oncology. 23 Suppl 10, x118-127.

  5.NHS Choices, Ovarian Cancer. Dokument dostępny pod adresem: https://www.nhs.uk/conditions/ovarian-cancer/treatment/ [Dostęp: wrzesień 2020 r.]

  6.Ledermann et al. (2013). Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 24, pp.vi24-vi32.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA: To nie miał być i nie będzie szpital dla VIP-ow

  To nigdy nie będzie szpital dla VIP-ów, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny to szansa dla pacjentów i personelu.

  Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

  To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy podczas XVI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca...

  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego: zaproszenie do udziału

  Polskie Towarzystwo Lipidologiczne zaprasza do udziału wtegorocznej, XII edycji Kongresu PTL, który odbędzie się w formie hybrydowej. Kongres to dziesiątki merytorycznych wykładów, panele dyskusyjne,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D